Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İlkçağ Uygarlıkları - Kimler Geldi Kimler Geçti Testi 3

• 1284 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İlkçağ Uygarlıkları - Kimler Geldi Kimler Geçti Testi 3

1

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun başka bir toplum ile ticaret yaptığının kanıtı sayılamaz?


A) Bölgede yetişmeyen ürünlere rastlanması
B) Başka ülkelere ait paraların kullanılması
C)Ticaret yollarının o ülkeden geçmesi
D)Yönetim şeklinin monarşi olması


2

İlk Çağ'da İyonyalıların;
I. Önemli ticaret yollarının bitiş noktasında olması,
II. Özgür düşünce ortamının olması,
III. Anadolu'da kurulmuş olması
özelliklerinden hangileri ekonomik ve kültürel yönden gelişmelerine ortam hazırladığı savunulabilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III


3

İlk Çağ'lardan itibaren Anadolu önemli bir yerleşim merkezi olmuş ve birçok medeniyet kurulmuştur.
Bu durumun oluşmasında Anadolu'nun,
I. Topraklarının verimli olması,
II. Önemli göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması,
III. İkliminin ve yaşam şartlarının elverişli olması
özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?


A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III


4

Sümer, İyon ve Yunan medeniyetlerinin şehir devletleri halinde yaşamaları "özgür düşünce" ortamının oluşmasına zemin hazırlamıştır.
Buna göre;
I. Bilimsel ve sanatsal alanda önemli eserler vermeleri,
II. Koloniler kurmaları,
III. Çok tanrılı inançlarını yaymaları
gelişmelerinden hangilerinin bu durumun bir sonucu olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II


5

İlk Çağ'da Ege toplumlarında tanrıların insan şeklinde düşünülmesinin,
I. Ticarette ileri giderek bilimsel çalışmalara önem verilmesine
II. Resim ve heykelcilik sanatının gelişmesine,
III. Deniz ticareti ile uğraşılmasına
durumlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III


6

Anadolu'da kurulan bazı medeniyetler aşağıdaki haritada gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) İyonyalılar deniz ticaretinde gelişmiştir
B) Urartuların ekonomisinde tarımsal faaliyetler ve hayvancılık önemlidir.
C) Lidyalılar, şehir devletleri halinde siyasi varlıklarını devam ettirmişlerdir.
D) Frigler tarımla uğraşmışlardır.


7

Konya Çatalhöyük Anadolu'nun ve Dünya tarihinin ilk üretim merkezi sayılmıştır.
Buna göre Çatalhöyük'te kazılarda ortaya çıkan,
I. Orak, saban ve tahıl öğütme taşları,
II. Savaş araç gereçleri,
III. Tahıl saklama kapları
buluntulardan hangilerinin “ilk üretim merkezi” sayılmasında etkili olduğu savunulabilir?


A) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız II ve III D) Yalnız III


8

Anadolu Medeniyetlerinin bazı özellikleri şunlardır;
I. Kral yolunu yapmışlardır.
II.Şehir devletleri halinde yaşamışlardır.
III. Mısırlılarla bilinen ilk yazılı anlaşmayı yapmışlardır.
Bu özelliklerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


       I          II              III
A) Urartu     Lidya          Frig
B) Lidya      iyonya        Hitit
C) Lidya      Urartu         Hitit
D) Lidya      Frig            Hitit


9

Mezopotamya uygarlıklarından Sümerlere ait Gılgamış Destanı Hititçe'ye çevrilmiştir.
Bu durum,
I. Sümer kültürünün yayılması,
II. Uygarlıklar arası etkileşimin olması,
III. Anadolu'nun tarih çağlarını yaşadığı
verilenlerden hangilerinin kanıtı sayılabilir?


A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II, III


10

İyonların kara ticareti yerine, deniz ticaretinde ileri giderek koloniler kurmalarında,
I. Lidyalıların İyonların kara ticaretini engellemeleri,
II. İyonların coğrafi konumları,
III. İyonlarda bilimsel gelişmelerin artması durumlarından hangileri etkili olmuştur?


A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III


11

Hititlerde görülen;
I. Kraliçe Tavananna'nın yönetimde etkili olması,
II. Pankuş meclisinin bulunması,
III. Feodal beylerin yerine merkezden valiler atanması
durumlarından hangileri kralın merkezi otoritesinin artmasında etkili olmuştur?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II


12

Hititlerde kralın başrahip, baş yargıç ve başkomutan olması,
I. Yargının devlet yönetiminde olduğunun,
II. Teokratik devlet anlayışının,
III. Meşruti devlet anlayışının
durumlarından hangilerine kanıt sayılamaz?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II


13

Hititler Asurlularla ticaret yapmaları sonucu yazıyı öğrenmişler, çevre medeniyetlerin tanrılarına da tapınmışlar, Kadeş Savaşı'nın ardından Mısırlılarla tarihte bilinen ilk devletler arası antlaşmayı imzalamışlardır.
Bu bilgilere dayanarak,
I. Diplomatik ilişkilerini yazıya aktarmışlardır.
II. Çevre uygarlıklardan etkilenmişlerdir.
III. Tek tanrılı inancı benimsemişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?


A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III


14

Friglerde gereksiz yere saban kırana, öküz öldürene idam cezası verilmiştir.
Yalnızca bu bilgiye dayanarak, Frigler hakkında
I. Bereket tanrıçasına inandıkları,
II. Temel geçim kaynaklarını yasalarla güvence altına aldıkları,
III. Ticareti önemli geçim kaynaklarından biri olduğu
durumlarından hangileri söylenebilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III


15

İyonyalılar'da ilk kez güneş tutulması hesaplanmış ve dünyanın yuvarlak olduğu ileri sürülmüştür.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Ticaret gelişmiştir.
B) Bilimsel çalışmalar yapılmıştır.
C) Kanunlar yazılı hale getirilmiştir.
D) Yerleşik hayata geçilmiştir


16

Ege Denizi çevresindeki İyon ve Yunan şehir devletlerinde halkın yönetime katıldığı görülmüştür. Buna göre, İyonlar ve Yunanlıların,
I. Demokratik yönetim anlayışı,
II. Ticaretle geçinmeleri,
III. Çok tanrılı inanca sahip olmaları
özelliklerinden hangileriyle İlkçağ'daki diğer medeniyetlerden ayrıldıkları söylenebilir?


A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III


17

-Doğu Anadolu'da yaşayan Urartular'da hayvancılık,
-Kuzey Batı Anadolu'da yaşayan Friglerde tarım,
-Doğu Akdeniz kıyılarında yaşayan İyonyalılarda da deniz ticareti gelişmiştir.
Bu bilgilere göre,
I. Tarım her yerde geçim kaynağıdır.
II. Toplumlar birbirinden çabuk etkilenmiştir.
III. Uygarlıkların gelişiminde coğrafi şartlar etkilidir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II


18

Hititlerde halk, her ne kadar hürler ve köleler diye iki sınıfa ayrılıyorsa da kölelerin hakları genişti. Köleler, özgür bir kadınla evlenebilmelerinin yanı sıra bedel ödeyerek hürler sınıfına geçebilmekteydiler.
Bu bilgilere göre;
I. Hititlerde sınıflara dayalı bir toplum yapısı vardır.
II. Hitit toplumundaki sosyal tabakalaşma esnek bir yapıya sahiptir.
III. Hititlerde kölelerin sayısı gün geçtikçe artmıştır
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II


üst