Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İlkçağ Uygarlıkları - Kimler Geldi Kimler Geçti Testi 4

• 2219 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İlkçağ Uygarlıkları - Kimler Geldi Kimler Geçti Testi 4

1

İyonyalılar, Anadolu'nun Ege Denizi kıyıların da önemli ticaret yollarının üzerinde kurulmuş ve dış ticareti gelişmiş bir medeniyettir. İyonyalıların bu özelliklerinin sonucu olarak,
I. Denizcilikle uğraşmışlardır.
II. Ticaretin gelişmesiyle zenginleşmişlerdir.
III. Çok tanrılı inanca sahiptirler
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II


2

Lidyalılar, Batı Anadolu'da kurulmuş ve kara ticaretinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş bir uygarlıktır.
Buna göre Lidyalılar'ın,
I. Parayı icat etmeleri,
II. Paralı askeri birlikleri kullanmaları,
III. Kral Yolu'nu yapmaları
özelliklerinden hangileri bu durumu doğrulamaktadır?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III


3

Anadolu, Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarına göre tarihi devirlere daha geç girmiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?


A) Yazının kullanılmasının daha geç başlamasıyla
B) Evrensel olayların yaşanmamasıyla
C) Siyasal birliğin geç kurulmasıyla
D) Çok tanrılı dinlere inanılmasıyla


4

Anadolu uygarlıkları içinde bilim ve teknikte en ileri giden uygarlık iyonlar olmuştur.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle kanıtlanamaz?


A) ilk kez güneş tutulmasını hesaplamaları
B) Fenike alfabesini alıp geliştirmeleri
C) Tanrılarının insan biçiminde heykellerini yapmaları
D) Milet okulunda matematik, tıp ve felsefe eğitimi yapmaları5

Hititlerde sosyal tabakalaşma vardı ancak çok katı kurallara bağlı değildi. Köleler mal edine bilir, başlık parasını vererek hür bir kadınla evlenebilir ya da hürriyetlerini satın alabilirlerdi.
Yalnızca bu bilgilere göre,
I. Sosyal eşitsizliğin olduğu,
II. Kölelere özel mülkiyet hakkının verildiği,
III. Evliliklerin resmi kayıtlara geçtiği
durumlarından hangilerine ulaşılamaz?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III


6

Hititlerde Krallar yaptıkları iyi-kötü bütün siyasi faaliyetlerini, tanrılara hesap vermek için “anal” isimli tabletlere yazdırmışlardır.
Buna göre Hititlerle ilgili olarak,
I. Hititler hakkında gerçekçi bilgilere sahip olabiliriz
II. Askeri mücadeleler din için yapılmıştır.
III. Objektif tarih yazıcılığının örnekleri görülmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III


7

Hititler, çok tanrılı inanca sahiptirler. Öyle ki sadece kendi tanrılarını değil, diğer milletlerin tanrılarını da kutsal kabul edip onlara da tapınmışlardır. Tanrılarına her yıl, başlarından geçen tüm olayları objektif olarak kaydederek hesap vermek düşüncesine sahiptirler.
Buna göre, Hititlerin bu özellikleri aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?


A) Sosyal hayatta ve yönetimde dini kurallara değer vermeleri
B) Tanrılarına karşı sorumluluk duygusuna sahip olmaları
C) Kendi tanrılarını diğer ulusların tanrılarından üstün görmeleri
D) Objektif tarihçiliğin ilk örneği olan Analları yazmaları


8

Anadolu'da kurulan İlkçağ uygarlıklarından;
-Lidyalılar ve iyonlar, Fenike alfabesini,
-Hititler de Asurlulardan öğrendikleri çivi yazısını kullanmışlardır.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Anadolu uygarlıklarının hepsi deniz ticareti yapmıştır.
B) Fenike alfabesini İyonlar da kullanmışlardır.
C) Asurlular, Hititler'e kendi yazılarını öğretmişlerdir.
D) Anadolu uygarlıkları, çeşitli kültürlerden etkilenmişlerdir


9

Frigyalılar halı ve kilim dokumacılığı, kuyumculuk, müzik ve kaya mimarisinde önemli çalışmalar yapmışlardır.
Buna göre Frigyalıların aşağıdakilerden hangisinde ileri gittiği söylenebilir?


A) Eğitim
B) Sanat
C) Bilim
D) Tarım


10

İlkçağ Uygarlıklarından Lidyalılar, Frigyalılar ve iyonyalılar, Fenikelilerden aldıkları harf yazısını kullanmışlardır.
Buna göre bu uygarlıklarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Lidya, Frigya ve iyonyalılar bilime önem vermişlerdir.
B) Fenikeliler yazıyı bulan ilk kavimdir.
C) Fenikeliler diğer uygarlıkları ile aynı bölgede kurulmuştur.
D) Lidya, Frigya ve İyonyalılar Fenikeliler ile kültürel etkileşime girmiştir


11

Hititlerde;
I. Krallık babadan oğula geçerdi.
II. Asillerden oluşan danışma meclisleri vardı.
III. Kral adli, dini ve askeri alanda en yetkili kişiydi.
Yukarıdakilerden hangileri ilkçağ Anadolu uygarlıklarında "laik devlet" anlayışının olmadığının kanıtıdır?


A) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız III D) Yalnız II


12

Hititlerle ilgili;
-Anadolu'ya Kafkaslardan gelmişlerdir
-Anadolu'da önceleri küçük şehir devletleri kurmuşlar daha sonra bunları birleştirerek tek bir idare altında toplanmışlardır.
Bu bilgilere göre, Hititlerin;
I. Anadolu'ya uzun yıllar hakim oldukları
II. Anadolu'da merkezi bir devlet kurdukları
III. Anadolu'nun yerli halkı olmadıkları
durumlarından hangileri söylenebilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III


13

Kadeş Barış Antlaşması'nın Hititçe metninde kral ve kraliçenin imzaları bulunmaktadır.
Bu durum;
I. Hitit kralları merkezi otoriteyi sağlayamamışlardır
II. Kadınlar Hitit yönetiminde etkilidir.
III. Hititlerde düzenli bir veraset anlayışı yoktur.
yargılarından hangilerini kanıtlar?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II


14

Hititler, ilk dönemlerde küçük beyliklerin bir yönetim altında birleşmesinden oluşan feodal bir devlettir. Ancak daha sonra feodal beylik sistemine son verilerek yerlerine valiler gönderilmiştir.
Bu uygulama;
I. Merkezi yönetimi güçlendirme
II. Ülke sınırlarını genişletme
III. Yönetim sorunlarını azaltma
durumlarından hangilerine yöneliktir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III


15

Hititler, kendilerinin bulduğu bir tür hiyeroglif (resim yazısı) yazının yanı sıra Sümer ve Akad çivi yazısını da kullanmışlardır.
Bu durum;
I. Hititler, Mezopotamya uygarlıklarından etkilenmişlerdir.
II. Hitit kültürü etkileşime açıktır.
III. Hititler sonraları sırasıyla Sümer ve Akad egemenliğine girmişlerdir.
yargılarından hangilerinin göstergesidir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II


16

Anadolu'da Tunç Devri'nde Asurlu tüccarlar kurdukları kolonilerde; ticareti geliştirmişler, Anadolu halkına yazıyı öğretmiş ve ticari-hukukî belgeler düzenlemişlerdir.
Buna göre, Anadolu'nun Tunç Devri için;
I. Mezopotamya kültürünün etkisinin görüldüğü
II. Uluslararası ticari etkinliklerin yaşandığı
III. Yazılı belgelerin oluşturulduğu durumlarından hangileri söylenebilir?


A) I, II ve III B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III


17

Hititler, "Anal" adı verilen yıllıklara başarılarını ve galibiyetlerini yazarken, başarısızlıklarını ve yenilgilerini de yazmışlardır.
Bu yönleriyle tarih yazıcılığı yapmalarından çok objektif tarih yazılığını başlatmaları ile ön plana çıkmışlardır.
Hititleri buna yönelten neden olarak;
I. Gelecek kuşaklara tarih öğretme isteği
II. Bilime önem verdiklerini kanıtlama düşüncesi
III. Tanrılarına hesap verme inancı durumlarından hangileri gösterilebilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II


üst