Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İlkçağ Uygarlıkları - Kimler Geldi Kimler Geçti Testi 5

• 1452 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İlkçağ Uygarlıkları - Kimler Geldi Kimler Geçti Testi 5

1

İlkçağ'da Anadolu'da eli silah tutan her erkeğin savaş zamanı orduya katılmak zorunda olması;
I. Askerliğin bir meslek haline geldiği
II. Daimi bir ordunun bulunmadığı
III. Ok ve yayın savaş aleti olduğu
durumlarından hangilerinin kesin kanıtıdır?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III


2

Anadolu'da bilim ve sanatın gelişmesinde, kendisinden zaman bakımından eski, kültür seviyesi bakımından yüksek olan Mısır ve özellikle Mezopotamya'nın büyük etkisi olmuştur.
Buna göre, Anadolu'nun yüksek bir kültüre sahip olmasında;
I. Çevre uygarlıklarla ilişkiye girilmesi
II. Etkileşime açık bir coğrafya olması
III. Çok tanrılı inancın hakim olması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II


3

Yazı, Asurlu tüccarlar vasıtasıyla Orta Anadolu'ya M.Ö. 2000-1800 yılları civarında girmiştir. İlk yazılı vesikalara ise Kayseri yakınlarındaki Kültepe'de rastlanmıştır. Bunlar çivi yazısı ile yazılmış ticari ve hukukî tabletlerdir. Bulgular değerlendirildiğinde Kültepe'de Karum denilen Asurlu tüccarlara ait pazar yeri olduğu anlaşılmıştır.
Bu bilgilere göre;
I. Anadolu yüksek bir ticari potansiyele sahiptir.
II. Anadolu kültürünün gelişmesinde çevre uygarlıkların da katkıları vardır.
III. Asurlu tüccarlar ticareti hukuki bir zemine oturtmuşlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I, II ve III B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III


4

Frigyalılarda;
-Keçi kılından dokumaların yapılması
-"Tapates" adlı halı ve kilim üretilmesi durumları;
I. Ekonomilerinde hayvancılık da önemlidir.
II. Köle emeğinden yararlanılmıştır.
III. Dokumacılık gelişmiştir.
yargılarından hangilerini desteklemektedir?


A) Yalnız II B) I, II ve III C) I ve III D) Yalnız I5

Lidyalıların tarihte ilk kez parayı bulmaları;
I. Değiş-tokuş usulünün kalkması
II. Ticaretin canlanması
III. Ekonomik hayatın gelişmesi
durumlarından hangilerine neden olmuştur?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II, III


6

Hititlerin ve İyonyalılann ahiret inançları zayıftır. Ancak Urartular ölümden sonraki hayata inanmışlardır
Urartuların bu inanca sahip olduğu;
I. Mezarların içine değerli eşyalarını koymaları
II. Mezarlarını taştan yapmaları
III. Tapınakları tanrılarının evi saymaları
özelliklerinden hangileriyle kanıtlanabilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III


7

İyonya şehirleri önceleri krallar, M.Ö. 500'den itibaren asillerin kurduğu oligarşik hükümetler, son olarak da demokratik hükümetler tarafından idare edilmişlerdir.
Yönetimdeki bu aşamalar;
I. Halkın yönetimde etkin olması
II. Merkezi otoritenin güçlenmesi
III. Özgür düşüncenin gelişmesi
durumlarından hangilerinin aşamaları olamaz?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III


8

Lidyalılar, Anadolu'yu ele geçirmek isteyen Med'lerle savaşırken güneş tutulması gerçekleşmiş ve bu durum iki devlet tarafından da uğursuzlukla nitelendirilince Lidyalılar ile Medler, Kızılırmak'ın sınır oluşturduğu dostluk ve barış antlaşmasını imzalamışlardır.
Buna göre;
I. İlkçağ'da doğa olayları toplumlar üzerinde etkilidir.
II. Lidyalılar, ülkelerini savunmakta zorlanmışlardır.
III. Tesadüfler bazen tarihe yön vermiştir.
yargılarından hangileri söylenebilir?


A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III


9

Urartuların yaptığı ve günümüze ulaşan kaleler, kanallar ve bendler ilgi çekicidir. Onların Van'a 80 km mesafeden su getirmek için inşa ettikleri su kanalı bunlardan biridir.
Bu kalıntılar;
I. Mimari alanda Mezopotamya'dan etkilendikleri
II. Maden işlemeciliğinde ileri gittikleri
III. Mimarilerinin yüksek bir düzeye ulaştığı
durumlarından hangilerinin göstergesidir?


A) II ve III B) I, II ve III C) I ve II D) Yalnız III


10

İlkçağ'da, Lidyalılar ünlü Kral Yolunu yaparken iyonyalılar ve Fenikeliler de Akdeniz kıyılarında kurmuş oldukları koloniler vasıtasıyla Ön Asya uygarlık verilerini bu bölgeye taşımışlardır.
Bu bilgilere göre;
I. Bölgelerarası ticaret kültür benzerliklerinin oluşumuna zemin hazırlamıştır.
II. Anadolu, Mezopotamya ve Akdeniz havzasında bölgelerarası ticaret gelişmiştir.
III. İnsanların kültürel alanda ilerlemelerinin bir nedeni de ticarettir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve III B) I, II ve III C) Yalnız III D) II ve III E)


11

İyonya'da felsefe, bilim, sanat ve edebiyat gelişmiştir.
Bu durumda, İyonyalıların;
I. Özgür düşünce ortamına sahip olmaları
II. Ticaret sayesinde kültür alışverişinde bulunmaları
III. Dini inanışların baskıcı olmayışı ve dünyevî olması
özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?


A) Yalnız I B) Yalnız II C)II ve III D) I, II ve III


12

Kara ticareti ile uğraşan Lidyalılar, İyonyalıların Anadolu ve Ön Asya ile ticaretini engelleyince İyonyalılar Akdeniz ve Karadeniz'de ticaret kolonileri kurmuşlardır. Kolonilerle yaptıkları ticaret sonucu zenginleşmişlerdir. Ancak bu defa da kolonicilik alanında Fenike ile rekabete girmişler ve bu durum Fenikelilerin efendileri olan Persler ile mücadeleye kadar gitmiştir.
Bu bilgilere göre;
I. Persler kolonicilik faaliyetlerini ilk başlatan uygarlıktır
II. Ticarî rekabet siyasi rekabete dönüşmüştür.
III. Ticaret uygarlıklarca önemsenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III


13

Eskiçağlarda görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
I. Anadolu'da tarihi devirlerin başlaması Asurlu tüccarların yazıyı bölgeye M.Ö. 2000 yıllarında taşımasıyla gerçekleşmiştir.
II. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmayı Hitit Krallığı ile Mısır Krallığı M.Ö. 1280'de imzalamışlardır.
III. Anadolu uygun iklimi ve verimli topraklarından dolayı bir çok uygarlığın kurulduğu bölge olmuştur.
gelişmelerinden hangisi tarihte ilk defa uluslararası yazılı diplomatik ilişkilerin başladığının göstergesidir?


A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) I ve III


14

Alacahöyük’te yapılan kazılarda, 13 prens mezarı ortaya çıkarılmıştır. Bu mezarlarda elbiseler, süs eşyası, maden ve toprak kaplar ile boğa ve geyik heykelleri bulunmuştur.
Buna göre;
I. Ölümden sonraki yaşama inanıldığı
II. El işlemeciliğinin yapıldığı
III. Yontmataş döneminin yaşanmakta olduğu
IV. Maden işlemeciliğinin bilindiği
Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?


A) Yalnız III B) I ve III C) II ve III D) I ve IV


15

Lidyalılar ile ilgili durumlardan bazıları şunlardır:
-Yunan dil ve kültürünün soylular arasında yayılması
-Yunan tanrılarına tapmaları
-Frigyalılar gibi krallarını yığma tepelere gömmeleri
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?


A) Kendilerine özgü din ve inanış içinde olduklarının
B) Bilim ve sanatta en ileri topluluk olduklarının
C) Diğer medeniyetlerden etkilendiklerinin
D) Sosyal yaşantılarının gelişmemiş olduğunun


16

Aşağıdaki, bilgilerden hangisi Lidyalıların ticaret alanında geliştiklerini gösterir?


A) Kral Yolu’nu yaparak doğu-batı ticaretini geliştirdiler.
B) Aristokratik bir idare ile yönetildiler.
C) Büyük Menderes ve Gediz arasında yaşadılar.
D) Fildişi oymacılığında ilerlediler.


üst