Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İpek Yolunda Türkler Testi 1

• 1102 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İpek Yolunda Türkler Testi 1

1

Eski Türklerde , ülke genel olarak sağ-sol veya doğu - batı şeklinde ikiye ayrılarak yönetilmiştir.Bu bölümlerden birinde hakan bulunur.diğerine yabgu adıyla bir yönetici gönderilirdi.Yabgu olarak görevlendirilen kişiler hanedana mensup erkeklerden seçilirdi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ?


A) Ülke yönetiminde hanedanın etkisi olduğuna
B) Ülkeyi kurultayın yönettiğine
C) Sınırların güvenliğinin sarsıldığına
D) Merkezi otoritenin güçlü olduğuna


2

Orhun Kitabeleri II. Göktürkler zamanında Bilge Kağan tarafından yapılmıştır.Burada devletin görevleri ile ilgili ;
- Fikirler zenginleştirilecektir.
- Açlar doyurulacaktır.
- Çıplaklar giydirilecektir.
Buna göre Orhun Kitabeleri'ndeki devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir ?


A) Milliyetçi
B) Sosyal
C) Aristokrat
D) Hukuk


3

Kavimler göçü ile birlikte Roma İmparatorluğu yıkılmış ,yerine birçok devlet kurulmuştur.
Buna Göre :
I- Roma İmparatorluğu, kavimler göçünü başlatmıştır.
II- Kavimler göçü, Avrupa’nın siyasi yapısını değiştirmiştir.
III- Kavimler göçü ile Avrupalılar ilk defa Hıristiyanlıkla tanışmıştır.
yargılarından hangisine ulaşılabilir ?


A) Yalnız I           B) Yalnız II
C) Yalnız III        D) I ve II 


4

Orta Asya Türk devletlerinde uluşçu devlet anlayışı egemen olmuştur.
Buna göre :
I - Uygurların Çin'den etkilenerek kabul ettikleri dinlerdeki terimlerin Türkçe karşılığını kullanmaları
II- Göktürk'lerin kendilerine özgü alfabeyi kullanmaları
III- Türk prenslerin Çin'li prenslerle evlenmeye özen göstermeleri
IV- Türk devletlerinin göçebe yaşam tarzını benimsemeleri
gelişmelerinden hangileri ulusçu devlet anlayışına örnek olarak gösterilemez ?


A)I ve II    B)I ve III  C)II ve III D)III ve IV


5

Türkler İlkçağ'dan günümüze kadar birçok dini benimsemişler ve kabul etmişlerdir.
Türkler arasında böyle bir durum ortaya çıkmasında;
I- Farklı coğrafyalara dağılmış olmaları
II- Güçlü bir askeri teşkilat kurmaları
III- Devletin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması
IV - Türkler'de geniş bir hoşgörünün varlığı
faktörlerinden hangilerinin etkisi daha fazla olmuştur ?


A) I ve IV
B) Yalnız I
C) I , II ve IV
D) II , III ve IV


6

Eski Türk inanışlarına göre hükümdara yönetme yetkisi Göktanrı tarafından verilmiştir."Kut" denilen babadan oğula geçerdi.Böylece kanında " kut " olan herkes yönetimde hak sahibiydi.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında gösterilemez ?


A) Ülkenin hükümdar çocukları arasında paylaştırılması
B) Hükümdarların seçimle belirlenmesi
C) Hanedan üyelerin ülke yönetiminde görev almaları
D) Hanedan üyeleri arasında taht kavgalarının çıkması


7

Türklerin;
I- Ticaret yolları üzerine yerleşmeleri
II- Çinlilerle savaşmaları
III- Hayvanları evcilleştirmeleri ve tekerleği kullanmaları
faliyetlerinde hangileri uzak bölgelere göç etmelerini kolaylaştırmıştır ?


A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II


8

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin metal eşyalarından yararlandıklarını gösterir ?


A) Ticaretle uğraşmaları
B) Yazıyı kullanmaları
C) Kurganlardan halı parçalarının çıkması
D) Türkçe'de altın, gümüş , bakır ve kurşun demir gibi maden adlarının bulunması


9

Orta Asya Türk Devletlerinde halkın devletle ve bir biriyle ilişkilerini düzenleyen kurallara töre denirdi. Töre hükümleri değişen zamana göre yenileniyordu.
Bu durum Türk'lerde aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır ?


A) Değişen koşullara uyum sağlamayı
B) Devletin sınırlarını genişletmeyi
C) Orta Asya'da siyasal birliği sağlamayı
D) Geleneklerini değişime uğramadan korumayı


10

Göktürklerde Vezir Tonyukuk , Bilge Kağan'ın Türk şehirlerinin etrafını surlarla çevirme fikrine  " Zaferlerimiz savaş tarzından ileri gelir. kuvveti isek ordular sevk eder.akınlar yaparız, zayıf isek bozkırlara çekilir mücadele ederiz diyerek karşı çıkmıştır.
buna göre Tonyukuk'un Bilge Kağan'ın fikrine karşı çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulabilir ?


A) Şehirlerin surlar ile çevrilmesinin Türk'lerin savaş yöntemlerine ters düşmesi
B) Türklerin boylar halinde yaşamaları
C) İpek yolunun önem kazanması
D) Türkler'de ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması


11

Çin İmparatoru Türk saldırılarına karşı koyamayacağını anlayınca Türk prensleri Göktürk hükümdarı Şa-Po Lio'ya karşı kışkırtmış Batı Göktürk Yabgusu Tardu'ya kur başlı bir bayrak göndererek Kaanlığını kabul etmiştir. Türk prenslerine ve Göktürklere bağlı uyruklara adamlar ve hediyeler göndermiştir. Bu bilgilere göre ;
I- Türkler Çin'lilerden daha güçlüdür.
II- Çin'liler Göktanrı inancını benimsemiştir.
III- Çin'liler ile Türkler arasında ekonomik ilişkiler gelişmiştir.
IV- Çinliler Türkler arasında savaş çıkarmaya çalışmıştır.
yargısından hangileri doğru kabul edilebilir ?


A) I ve II
B) II ve IV
C) I ve II
D) I ve IV


12

Hun Topraklarından çok sayıda ticaret kervanı geçiyordu.Bu kervanlardan alınan vergiler Hunları ekonomik yönden güçlendirmiştir.
Bu durum Hunlarla ilgili aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır ?


A) Ticaret yolları üzerinde kurulduğunun
B) Dini hoşgörüye sahip olduğunun
C) Yerleşik hayata geçtiklerinin
D) Çinilerle mücadele ettiklerinin


13

Kavimler göçü sonucunda
I. Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması
II. Batı Roman'nın yıkılması
III. Feodalite rejiminin ortaya çıkması
IV. Barbar kavimler arasında Hıristiyanlık dininin yayılması
sonuçlarından hangisi Avrupa'yı dinsel ve kültürel yönden etkilemiştir ?


A)I    B)II       C)III   D)IV


14

Aşağıdakilerden hangisi Türkler'in göçebe yaşamalarının sonuçlarından biri değildir ?


A) Hapis cezalarının az olması
B) Hayvancılık faaliyetlerinin toplumda önemli bir yer tutması
C) Ülke topraklarının hanedan üyelerinin ortak malı sayılması.
D) Büyük saray ve mimari eserlerin yapılmaması


15

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin yazıyı kullandıklarına kanıt olabilir ?


A) Maniheizm,Hıristiyanlık,Musevilik dinlerini kabul etmişlerdir.
B) Kasaba ve kentler kurarak mimari eserler ortaya koymuşlardır.
C) Ticaretle uğraşmışlardır.
D) Orhun Abidelerinde Türk devletleriyle ilgili önemli bilgiler verilmiştir.


16

Hun Hükümdarı Ho-han-yen, Çin İmparatorunun yardımıyla tahta çıkınca kardeşi Çi-çi bu durumu bağımsızlığın feda edilmesi olarak görmüş ve onun hükümdarlığını tanımamıştır.
Bu bilgilere dayanarak Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?


A) Teşkilatçı bir ulus oldukları
B) Bağımsızlığa düşkün oldukları
C) Çin ile ticaretin geliştiği
D) Çin'deki iç karışıklardan yararlandıkları


17

Aşağıdakilerden hangisi , Türk'lerin bilimsel faaliyetlerine önem verdiklerini göstermektedir ?


A) Göçebe yaşamları
B) Yerleşik hayata geçmeleri
C) On iki hayvanlı Türk takvimini yapmaları
D) Resim sanatında hayvan üslubunu kullanmaları


18

Türk tarihi incelendiğinde Hunlar ve Göktürkler döneminde Türk'lerde büyük mimari eserler (Saray Tapınak Vs.) görülmez. Ancak Uygurlar'dan itibaren kasabalar ve şehirlerde saraylar tapınaklar kurulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?


A) Hunlar Kavimler Göçü'ne neden olmuştur.
B) Hunlar döneminde Türkler göçebe yaşamışlardır.
C) Uygurlar yerleşik hayata geçmişlerdir.
D) Uygurlar uygarlık alanında Hunlar ve Göktürk'lerden daha ileridir.


19

Asya Hun Devleti hükümdarlarından Mete Tunghuların ısrarla toprak talebinde bulunmaları karşısında "Toprak Milletindir.Onu kimse başka bir devlete veremez" demiştir.
Mete Han'ın bu sözü aşağıdakilerden hangisini göstermektedir ?


A) Egemenliğin millete ait olması gerektiğini
B) Savaşların ticari ilişkileri etkilediğini
C) Yönetimde sürekliliğin olması gerektiğini
D) Vatan ve millet duygusunun geliştiğini


üst