Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İpek Yolunda Türkler Testi 2

• 1784 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İpek Yolunda Türkler Testi 2

1

Orhun yazıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A ) Yazılış tarihi 8. yüzyıla dayanır.
B ) Bir Türk dilbilimci tarafından çözülmüştür.
C ) Kül Tigin ve Bilge Kağan anıtları olmak üzere iki tanedir.
D ) Yazıtlara göre Tonyukuk, Bilge Kağan’ın kardeşidir.


2

Türklerde bağımsızlık duygusunun temeli, Türk kültüründe yatmaktadır. Bozkırlarda yaşayan Türkler, her zaman yer değiştirme imkânına sahipti. Hürriyetini kaybetme tehlikesi ile karşılaştıklarında, geçim kaynağı olan hayvanlarını alarak özgür ufuklara doğru giderlerdi. Türkler, hür yaşadıkları topraklarına bağlıydı. Türklerde ülke ve vatan anlayışı, daima siyasi bağımsızlık düşüncesi ile birlikte yürümekteydi. Türkler, yalnız hür ve bağımsız oturabildikleri toprağı vatan sayardı.
Yukarıdaki parçada vurgulanan temel düşünce, aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Türkler, göç ederek yeni vatanlar edinmişlerdir.
B ) Türklerin bağımsızlık duygusu, göçebe yaşam şartları sayesinde gelişmiştir.
C ) Türkler, göçebe yaşam şartları gereği hayvanlarını yanlarına alarak göçerlerdi.
D ) Türklerde göçebe kültürü gelişmiştir.


3

Hunlar ve Kök Türklerde mimari gelişmemiştir. Bu devletlerde mimarinin gelişmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Mimari eser yapımı için gerekli malzemenin bulunmaması
B ) Güçlü devletler kuramamaları
C ) Göçebe yaşam sürmeleri
D ) Sanat alanında gelişmeye önem vermemeleri


4

Orta Asya’da yapılan kazılarda kilim parçaları, deriden yapılmış at koşum takımları ve demirden yapılmış araç-gereçler bulunmuştur.
Bu buluntulara dayanarak Orta Asya Türk toplumları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A ) Mimari gelişmiştir.
B ) Hayvancılık, önemli bir geçim kaynağıdır.
C ) Deri işçiliği gelişmiştir.
D ) Maden işçiliği önemli bir gelir kaynağıdır.


5

Türk ordusu, Türk milletini tarih boyunca, iç ve dış tehditlere karşı koruma ve kollama görevini başarıyla sürdürmüş; Türk milletinin de birlik ve beraberlik simgesi olmuştur. Türk ordusu, çağdaş bilim ve teknolojiye açık eğitim sistemiyle, tarihte olduğu gibi günümüzde de dünyanın en güçlü ordularından biri durumundadır.
Yukarıdaki parçaya göre Türk ordusunun asıl amacı nedir?


A ) Dünyanın en güçlü ordusu olmak
B ) Türk milletini iç ve dış tehditlere karşı korumak
C ) En gelişmiş eğitim uygulamalarını gerçekleştirmek
D ) Dünya barışını sağlamak


6

Türk kara ordusunun MÖ 209 yılında kurulduğu varsayılmaktadır. Askeriye tarihinde ilk rütbeleri kullananlar Türklerdir ve Türkler savaşa, savaşçılığa büyük önem vermişlerdir.
Bu gelişmeler, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin zamanında gerçekleşmiştir?


A ) Avrupa Hun Devleti       B ) Kök Türkler
C ) Asya Hun Devleti          D ) Uygurlar


7

Aşağıdakilerden hangisi Uygurların Moğol kültürüne katkıları arasında gösterilemez?


A ) Din
B ) Askerlik
C ) Dil ve alfabe
D ) Ticaret


8

7. yüzyılda ortaya çıkışından ve İslam Devleti'nin kurulmasından başlayarak modern zamanlara kadar uzanan süreçte İslam dini, İslam dinini benimseyen bölge ve toplumlar ve bu toplumların İslam çatısı altında ortaya koyduğu şeyleri barındıran tarih koluna ne ad verilir?


A ) İslam Tarihi           B ) Türk Tarihi
C ) Osmanlı Tarihi       D ) Dünya Tarihi


9

İslam tarihinde Hz Muhammed’in vefatından sonra başlayan döneme ‘’Dört Halife Devri’’ denir.
Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Devrinde gerçekleşen olaylardan biri değildir?


A ) İslamiyet’in Arabistan Yarımadası dışında da yayılması
B ) İspanya’nın fethedilmesi
C ) Kur'an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesi
D ) Düzenli İslam ordularının kuruluşu


10

Hicret, Hz. Muhammed ve Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmesidir. Aşağıdakilerden hangisi hicretin nedenidir?


A ) Mekke’nin topraklarının verimsiz olması
B ) Medinelilerin Hz. Muhammed’i davet etmesi
C ) İslamiyet’in Medine’de yayılmış olması
D ) Mekkelilerin Hz. Muhammed ve Müslümanlara baskı yapması


11

Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra cihat anlayışı ile savaşmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam’dan önce yaptıkları savaşların genel amacıydı?


A ) İstanbul’u fethetmek
B ) İpek Yolu’nu ele geçirmek
C ) Anadolu’ya hâkim olmak
D ) Dünyada Türk İmparatorluğu kurmak


12

Türkler İslamiyet’ten sonra, sanat dünyasına bazı yenilikler getirmişlerdir. Bu yeniliklerin başlıcaları medrese mimarisi, cami mimarisi, minare mimarisi ve çiniciliktir.
Bu alandaki yenilikler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?


A ) İslam yapılarında süsleme kullanılması
B ) İslam yapılarında minare görülmesi
C ) İslam yapılarında kadın-erkek bölümlerinin yapılması
D ) İslam yapıların göçebe çadırlarından esinlenerek inşa edilmesi


13

Türkler Müslüman olduktan sonra eski geleneklerinden birçoğunu devam ettirmekle birlikte artık yeni bir hayata geçmiş bulunuyorlardı. Bu yeniliğin başlıca iki kaynağı vardı. Birincisi, yeni bir inanç sistemini benimsemişlerdi. Bu inanç sistemi insanın sadece Tanrı ile, aynı zamanda diğer insanlarla olan ilişkilerini de düzenliyordu. İkincisi, Türkler Müslüman olarak yeni bir medeniyet dairesi içine girmişler ve bu daire içinde olan başka birtakım milletlerle kültür ve medeniyet alışverişi yapmaya başlamışlardı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet’i kabulleriyle değişen özelliklerindendir?


A ) Türkler arasında sosyal sınıflar oluşmuştur.
B ) Türkler göçebeliklerini yitirmişlerdir.
C ) Türkler cihat anlayışı ile savaşmaya başlamışlardır.
D ) Türkler kendilerini Müslüman olmayanlardan üstün görmüşlerdir.


14

Talas Savaşı’nı Müslümanların kazanması; hem Türk, Çin, İslam ve dünya tarihinde hem de medeniyetlerinde çok önemli etkiler bıraktı. Çinliler Talas yenilgisinden sonra 20. yüzyıla kadar, Tanrı Dağları’nın batısına geçemediler. Karluklar, Tanrı Dağları’nın batısında bağımsız bir Türk devleti kurdular. Türkistan’daki Şamanizm, Buda ve Mani dinlerindeki yerli ve göçebe Türklerle Müslümanlar arasında, ticaret ve dostluk başladı. Türkler, Müslümanlarla tanışıp İslam dinini yakından tanıma imkânına kavuştular. İslam medeniyetine, Orta Asya’da binlerce Türk girdi. Türkler, kâğıt yapmasını Araplara öğretti. Semerkant’taki imalathanelerde yapılan ipekten kâğıtlar, Orta Doğu ve Akdeniz’e yayıldı. Müslüman Araplar, hâkimiyetlerindeki bölgelerden öğrendikleri kâğıdı imal ederek medeniyetlerinin bütün dünyada hızla yayılmasına hizmet ettiler.
Parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?


A ) Tanrı Dağları’nın batısındaki Türkler Çin tehlikesinden kurtulmuştur.
B ) Türkler, Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgelerde göçebelik özelliklerini kaybetmişlerdir.
C ) Araplar, Türklerden öğrendikleri sayesinde İslam kültürünü bütün bir dünyaya yaymışlardır.
D ) Araplar ve Türkler birbirleriyle ticaret yapmışlardır.


15

Abbasiler zamanında yapılan Eski Yunan ve Helen Medeniyetlerine ait eserlerin ve felsefe akımlarının çevirileri, Türk hâkimiyeti sırasında zirveye ulaşmıştır. Böylece İslam medeniyetinde büyük gelişmeler olmuştur. Batı’da unutulmuş olan Yunan ve Helen medeniyeti, Haçlı Seferleri sayesinde İslam medeniyeti ile birlikte tekrar Avrupa'ya taşınmıştır. İslam medeniyetinin öncüleri durumunda olan Türk bilginler, bütün dünya tarafından tanınmış ve eserleri yüzyıllarca bilime rehberlik etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu bilginler arasında sayılamaz?


A ) Farabi
B ) Biruni
C ) İbrahim Çallı
D ) İbn-i Sina


16

Türklerin İslamiyet'e hizmetleri sadece siyasi ve askerî alanla sınırlı kalmamıştır. Devlet idaresi ve askerî yapılanmada bütün İslam dünyasını etkileyen Türkler, İslam medeniyetinin gelişmesinde de inkâr edilemez hizmetlerde bulunmuşlardır. Bilim, sanat ve edebiyat alanında İslam rönesansı, Türklerin katkıları ve sağladıkları huzur ve emniyet sayesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, İslam dininin ve medeniyetinin, dar Arap ve Fars çevresine sıkışıp kalmayarak evrensel hâle gelmesi, yine Türkler sayesinde mümkün olmuştur, demek yanlış olmaz.
Yukarıdaki parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A ) İslam, Türklerin savaşçılık özelliğini öne çıkartmıştır.
B ) Türkler, İslamiyete siyasi ve askerî alanda hizmet etmişlerdir.
C ) İslam medeniyeti, Türkler sayesinde evrensel olmuştur.
D ) Türkler, İslam’ın koruyuculuğunu yapmışlardır.


17

Avrasya Yazarlar Birliği girişimiyle UNESCO, Türkçenin ilk büyük sözlüğünü ve ilk Türk ansiklopedisini hazırlayan büyük bilgin Kaşgarlı Mahmut'un doğumunun 1000'inci yılı olması dolayısıyla 2008 yılını Kaşgarlı Mahmut Yılı ilan etmiştir.
Kaşgarlı Mahmut’un hazırladığı, Türkçenin ilk büyük sözlüğü ve ilk Türk ansiklopedisi aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Kutadgu Bilig
B ) Mesnevi
C ) Divan-ı Lugati’t Türk
D ) Divan-ı Hikmet


18

Yalnızca bir dil uzmanı değildir, aynı zamanda bir halk kültürü araştırmacısı ve harita uzmanıdır. Sayısı 24 olan Türk boylarını en sağlıklı biçimde ayıran, damgalarını belirleyen ve günümüzde de bu konuda yararlandığımız bilgileri ilk defa derleyen de odur. O olmasaydı, Türk illerinin ve boylarının şiveleri hakkında bugün elimizde hiçbir kaynak olmayacaktı ve biz, köklerimizle ilişki kuramayacaktık. Fikirleri her asırda canlı kalmış, geçmişimizi olduğu kadar geleceğimizi de aydınlatmıştır.
Parçada Türk kültürüne yaptığı katkılardan bahsedilen, Karahanlı döneminde yaşamış bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Kaşgarlı Mahmut
B ) Yusuf Has Hacib
C ) Gazneli Mahmut
D ) Nizamülmülk


19

"... Yüce Gök Tanrı'nın ilk defa gürlediği, yağız yerin altmış türlü çiçekle ilk defa bezendiği, altmış türlü hayvan sürülerinin ilk defa kişnediği ve melediği zaman sen (Türk'ün Atası) yaratıldın!"
Bu sözler Türk'ün yaratılış felsefesinin, inancının, hayat tarzının ifadesidir. Bütün bayramların dinî ve millî bir inanıştan, o toplumu ilgilendiren ortak bir hatıradan, geleneklerden, duygulardan ve tabiattan doğduğu bilinmektedir. İşte millî bir bayram olan Nevruz da Müslüman olan ya da olmayan çeşitli Türk toplulukları tarafından asırlar öncesinden günümüze kadar farklı şekillerde, ama aynı ruhla hâlâ kutlanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu inanıştan hareketle kutlanan Nevruz Bayramı’nda yapılan etkinlikler arasında olamaz?


A ) Ateşten atlamak
B ) Tütsü yakmak
C ) Baştan aşağı su dökmek
D ) Kurban kesmek


20

Genellikle Nevruz, yani Farsça "Yeni Gün" adını taşıyan bahar bayramı, insan ruhunun tabiattaki uyanışıyla birlikte kutladığı bir bayramdır. Böyle bir bayramın, yani mevsimlerin değişikliğinden doğan özel günlerin, başka başka adlar altında birçok milletin sosyal hayatında yer aldığı da bilinmektedir. Mesela, Hıristiyanlık dini ile şekillenerek Noel Baba sembolü ile karlar ülkesinden geyiklerin çektiği kızaklarla neşe ve ümitleri taşıdığı "Noel Bayramı" bunun farklı bir örneğini oluşturur. Bu kutlamalarda yine bahara duyulan özlem "çam ağacı" motifi etrafında şekillendirilir. Aynı zamanda bir takvim değişikliğini de ifade eden bu kutlamalara baktığımızda Türk'ün kutladığı "bahar bayramı"nın da bir takvim değişikliğini yansıttığı görülür. Burada dikkati çeken nokta, "baharın başladığı zaman"dır. Türk, bu takvim değişikliğini "toprağın uyandığı gün" ile özdeşleştirmiştir. Kışın ortasında baharı kutlamaz.
Yukarıdaki parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A ) Nevruz kutlamalarında ateşten atlanır, halaylar çekilir.
B ) Nevruz Bayramı, bir takvim değişikliğini kutlar.
C ) Noel Bayramı ile Nevruz Bayramı benzer özelliktedir.
D ) Nevruz, Türk bayramı olmasına karşın Farsça bir sözcüktür.


21

Nevruz, Türk dünyasının kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna kadar uzanan geniş coğrafyada yaşayan toplulukların pek çoğu tarafından yaygın olarak kutlanan bahar bayramıdır. Bütün bayramların dinî ve millî bir inanıştan, o toplumu ilgilendiren ortak bir hatıradan, geleneklerden, duygulardan ve tabiatın insanlara etki eden bir olayından doğduğuna inanılır.
Aşağıdakilerden hangisi, Nevruz Bayramı kutlamalarından biri olan ateş üzerinden atlama geleneğinin sebebidir?


A ) Ateşin düşmanları yok etmesi ve Türklere yeni yurtlar kazandırması
B ) Ateşin yakıcı özelliğinden dolayı kişiyi günahlarından arındırması
C ) Kâinatın başlangıcına ait bir öge olarak kabul edilen ateşin kişileri kötülüklerden, hastalıklardan koruması ve ona temizlik, güzellik vererek onu arındırması
D ) Ateşin, kışın soğuğunu yok ederek baharın ve yazın sıcak, güneşli günleri temsil etmesi


22

Tabiat ile iç içe, kucak kucağa yaşayan, toprağı "ana" olarak adlandıran Türk'ün düşünce sisteminde "baharın gelişi" elbette önemli bir yere sahip olacaktı. İç karartıcı, soğuk kış günlerinin ardından gelen hareketli, pırıl pırıl güneşli günler; kuş ve hayvan sesleriyle kurulmuş orkestranın müziği insan hayatını canlandırır. Ayrıca ortaya çıkan rengârenk tablo, kıştan bahara geçişi çok güzel anlatır.
Tüm dünyada Türklerin, baharın gelişini kutladıkları bayram aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Şeker               B ) Kurban  
C ) Hıdırellez          D ) Nevruz


23

Minyatür, Türk-İslam sanatında en çok kullanılan sanat dalı olmuştur. Bununla birlikte minyatür, Türklerin İslamiyet’i kabulünden önce de Orta Asya’da yapılmaktaydı. Türklerin bu sanat dalıyla önceden beri uğraşmaları, Türk-İslam uygarlığının bu alanda çok gelişmesini sağlamıştır.
Aşağıdaki Orta Asya Türk devletlerinden hangisi, minyatürde gelişmiştir?


A ) Uygurlar
B ) Göktürkler
C ) Hunlar
D ) Akhunlar


24

Eski Türk edebiyatında hareketli bozkır hayatına uygun olarak birinci planda yer alan tür şüphesiz, canlı halk edebiyatı idi. Her ne kadar bu yönden eski dönemlere ait pek sağlam Türkçe kaynaklara rastlanmamış ise de Doğu‘da ve Batı‘da çok yaygın Türk halk edebi ürünlerinin varlığı, tarihi kayıtlardan anlaşılmaktadır. Ayrıca Türklerin ne kadar zengin ve renkli bir destan ve efsane edebiyatına sahip oldukları da bilinir.
Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden önce ortaya çıkmış bir edebi eserdir?


A ) Ergenekon Destanı
B ) Divan-ı Lugati’t Türk
C ) Kutadgu Bilig
D ) Siyasetname


üst