Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İpek Yolunda Türkler Testi 3

• 1951 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İpek Yolunda Türkler Testi 3

1

Orhun Kitabeleri II. Göktürkler zamanında Bilge Kağan tarafından yapılmıştır.Burada devletin görevleri ile ilgili ;
- Fikirler zenginleştirilecektir.
- Açlar doyurulacaktır.
- Çıplaklar giydirilecektir.
Buna göre Orhun Kitabeleri'ndeki devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir ?


A) Milliyetçi
B) Sosyal
C) Aristokrat
D) Hukuk


2

Eski Türk inanışlarına göre hükümdara yönetme yetkisi Göktanrı tarafından verilmiştir."Kut" denilen babadan oğula geçerdi.Böylece kanında " kut " olan herkes yönetimde hak sahibiydi.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında gösterilemez ?


A) Ülkenin hükümdar çocukları arasında paylaştırılması
B) Hükümdarların seçimle belirlenmesi
C) Hanedan üyelerin ülke yönetiminde görev almaları
D) Hanedan üyeleri arasında taht kavgalarının çıkması


3

Hun Topraklarından çok sayıda ticaret kervanı geçiyordu.Bu kervanlardan alınan vergiler Hunları ekonomik yönden güçlendirmiştir.
Bu durum Hunlarla ilgili aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır ?


A) Ticaret yolları üzerinde kurulduğunun
B) Dini hoşgörüye sahip olduğunun
C) Yerleşik hayata geçtiklerinin
D) Çinilerle mücadele ettiklerinin


4

Türk tarihi incelendiğinde Hunlar ve Göktürkler döneminde Türk'lerde büyük mimari eserler (Saray Tapınak Vs.) görülmez. Ancak Uygurlar'dan itibaren kasabalar ve şehirlerde saraylar tapınaklar kurulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?


A) Hunlar Kavimler Göçü'ne neden olmuştur.
B) Hunlar döneminde Türkler göçebe yaşamışlardır.
C) Uygurlar yerleşik hayata geçmişlerdir.
D) Uygurlar uygarlık alanında Hunlar ve Göktürk'lerden daha ileridir.


5

İslamiyet öncesi Türklerde ölen kişilerin mezarı ev şeklinde yapılır ve içine ölünün eşyaları da konulurdu.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


a) Taşınabilir eşyalar kullanıldığı    
b) Ölümden sonra yaşama inanıldığı
c) Çin kültüründen etkilenildiği      
d) Savaşçı özelliğin kaybedildiği


6

* Bilinen ilk Türk Devletidir.
* Orta Asya’da kurulmuştur.
* Ordu’da onluk sistemi ilk kez uygulamışlardır.
Yukarıda söz edilen özellikler aşağıda verilen hangi devlete aittir?


a) Göktürkler        b) Uygurlar       
c) Kutluklar           d) Hunlar


7

Aşağıda II.Köktürk hükümdarı Bilge Kağan’ın Kardeşi Kül Tigin adına diktirdiği yazıttan bazı cümleler alınmıştır.
Bunlardan hangisi Hakan’ın halka karşı olan görevlerinden bahsetmektedir?


a) Tanrı istediği için Kağanlık tahtıma oturdum
b) Töre üzerine amcam kağan oldu
c) Türk beyleri Türk adını bırakmış Çin adını tutup Çin kağanına itaat etmiş
d) Ölecek milleti diriltip besledim, çıplak milleti zengin kıldım


8

Türk tarihine ait ilk yazılı belgeler ve ait olduğu devlet hangi seçenekte birlikte verilmiştir?


A) Orhun Kitabeleri   -   II.Göktürk Devleti
B) Ergenekon Destanı   -   Göktürkler
C) Karabalgasun Yazıtları   -   Uygurlar
D) Dede Korkut Hikâyeleri   -   Hunlar


9

Tarihte çağların tüm insanlığı ilgilendiren önemli olaylarla başladığı ve sona erdiği kabul edilir.
Buna göre, aşağıda verilen çağların başlangıç olaylarından hangisi yanlıştır?


A) ilkçağ       -  Yazının icadı      
B) Yeniçağ    -  İstanbul’un fethi
C) Yakınçağ  -  Sanayi devrimi   
D) Ortaçağ    -  Kavimler göçü


10

Türklerin İslam dinini kabul etmelerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?


A) İslamiyetin tüm Müslümanlara eşit davranması         
B) Emevilerin bütün Müslümanlara hoşgörüyle bakması
C) Abbasilerin bütün Müslümanlara eşit davranıp devlette görev vermeleri         
D) Türklerin Gök Tanrı inancıyla İslamın benzer taraflarının olması


11

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam medeniyetine katkı sağlayan bilim adamlarından değildir?


A) Biruni                        B) Kaşgarlı Mahmut
C) Yusuf Has Hacip         D) İstemi Yabgu


üst