Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İpek Yolunda Türkler Testi 4

• 1442 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler İpek Yolunda Türkler Testi 4

1

Selçuklu Devletinde ticareti geliştirmek için gerekli ana yollar üzerinde inşa edilen mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 
A) Kervansaray           B) Bedesten
C) Arasta                   D) Çarşı


2

Türklerin İslamiyete hizmetleri ilk defa hangi dönemde önem kazanmıştır?


A)Dört Halife Devri        B)Emeviler    
C)Abbasiler                  D)Hz Muhammed  


3

Türk-İslam Edebiyatının ilk önemli eserlerinden Kutadgu Bilig hangi alfabeyle yazılmıştır?


A-Göktürk         B-Gazneli    
C-Uygur            D-Karahanlı


4

Uygur Türkleri,başta Budizm olmak üzere çeşitli dinlere bağlı değişik kültürlerle ilişki kurdukları halde, dini terimlerin bile Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen göstermişlerdir.
Uygurlar bu davranışlarıyla aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmıştır?


A) Toprak bütünlüğü
B) Yönetim biçimleri
C) Milli benlikleri
D) Toplumda eşitlik anlayışı


5

Türkçe’de buğday, arpa, darı gibi tahıl adları ile altın, gümüş, kurşun, demir gibi metal adlarının bulunması ve kurganlardan kılıç, süngü, bıçak ve balta gibi silahların çıkması, Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olamaz?


A) Tarım ürünlerini tanıdıkları
B) Savunma amacıyla kullanılabilecek araçlar edindikleri
C) Metal eşyalardan yararlandıkları
D) Komşu ülkelerle iyi ilişkiler içinde oldukları


6

İslamiyet’ten önce Türk sanatında, hayvanları ve bu hayvanların birbiriyle mücadelelerini gösteren motifler ön planda olmuştur.Bu motifler kemer tokası, kılıç, hançer kabzası, süs eşyası, koşum takımı gibi taşınabilir malzeme üzerine işlenmiştir.
Eski Mısır’da aristokrat mezarlarının duvarlarına yiyecek, içecek, tohum ekimi, ekmek fırını, balık ve kuş avını gösteren resimler yapılmıştır.
Bu iki durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


A) Yer altı zenginlikleri bol olan yörelerde sanatın erken geliştiğinin
B) Sanatın, yerleşik yaşama geçtikten sonra başladığının
C) Sanatın toplumların yaşam koşullarını yansıttığının
D) El sanatlarının gelişmesinde ticaretin önemli bir rolü olduğunun


7

Türklerde sanat, Uygurlara kadar,taşınabilir malzemeden deri, ahşap, metal v taş işçiliğine dayalıdır. Uygurlarda ise sanat, manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı biçiminde gelişme göstermiştir.
Türklerde sanatta görülen bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?


A) Göçebe hayattan yerleşik hayata geçildiğinin
B) Ülke sınırlarının genişlediğinin
C) Komşu devletlerle ilişkilerin zayıfladığının
D) Ticaret anlayışının değiştiğinin


8

İlk Türk devletlerinde Kurultayın savaş, barış gibi önemli konularda aldığı kararlar kağanı bağlamazdı.
Buna göre, Kurultay aşağıdakilerden en çok hangisine benzemektedir?


A) Meclis hükümeti
B) Olağanüstü meclis
C) Kurucu meclis
D) Danışma meclisi


9

Göktürk hükümdarı Bilge Kağan şehirlerin surlarla çevrilmesi, Budizm ve Taoizm’in tanıtılması gibi konuları meclise getirmiş, fakat mecliste reddedilmiştir.
Bu bilgiye dayanarak, Göktürklerle ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılmaz?


A)   Hükümdar bazı inanç sistemlerinin bilinmesini istemiştir
B)   Mecliste sadece belli konular tartışılmaktadır.
C)   Hükümdarın meclise sunduğu her öneri kabul edilmemektedir.
D)   Hükümdar demokratik bir tutum içindedir.


10

Göktürk’lerle ilgili bilgilerden bazıları şunlardır:
I. İlk kez “Türk” adını taşıyan kavim olarak ortaya çıkmışlardır
II. Doğu batı olmak üzere iki koldan yönetilmişlerdir.
III. Kendilerine özgü yazıya geçmişlerdir
IV. Orta Asya’da devlet kurmuşlardır
V. Hükümdarları, komşu ülke hanedanlarıyla akrabalık kurmuştur.
Bu bilgilerden hangilerine dayanarak Göktürkler’de ulusçu bir devlet anlayışı olduğu söylenebilir?


A)I ve III          B)II ve III  
C)II ve IV         D)III ve IV


11

İslamlıktan önceki Türk devletlerinin geleneklerinden bazıları şunlardır:
I.   Siyasi,ekonomik,kültürel işlerin kurultayda görüşülüp karara bağlanması
II.   Kimin Kağan olacağının belirlenmesinde bazı özelliklerin ölçüt alınması
III.   Kağanın belli bir ailenin üyesi olması
IV.    Ülkenin, kağan ailesinin ortak malı sayılması
Geleneklerinden hangileri, “ demokratik” yönetimin özellikleriyle bağdaşabilir?


A) I ve II             B) I ve III  
C) II ve III          D)II ve IV  


12

Selenga Nehri ve Baykal Gölü kıyılarında yapılan kazılarda, Hunlar döneminde yapılmış,
I. Sulama kanalı
II. Tahılları saklamak için özel olarak açılmış çukurlar
III. Tahılları öğütmek için kullanılan taşlar
IV. Saban demirleri ve oraklar bulunmuştur.
Bu buluntulardan hangileri, Hunlar döneminde tarım yapıldığının doğrudan kanıtıdır?


A) Yalnız I          B) Yalnız II  
C) I ve III          D) I ve IV


13

Uygur şehirlerinden İdikut’ta kervansaraylar ile Maniheist, Hıristiyan, Budist mabetlerin ve manastırların harabeleri bulunmuştur.
Bu bilgiye dayanarak Uygurlar hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Tek tanrı inancında olanlar fazladır.
B) İnsanlar ibadetlerinde özgürdür.
C) Ticaretle uğraşanların sayısı azdır
D) Mimarinin dışındaki sanatlar gelişmemiştir


14

Aşağıdakilerden hangisi bir Türk devleti değildir?


A)Hunlar            B)Abbasiler  
C)Uygurlar         D)Karahanlılar


üst