Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Mezopotamya Medeniyetleri Testi 1

• 2269 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Mezopotamya Medeniyetleri Testi 1

1

Mezopotamyanın;
I. İlk çağda kurulmuş olması
II. Çok tanrılı dine inanılması
III.Yapılarda kerpiçlerin kullanılması
IV.Çok istilaya uğraması
Mezopotamya'nın yukarıdaki özelliklerinden hangilerinin bu ileri uygarlıktan günümüze ulaşan eserlerin çok az olmasında etkili olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I       B) Yalnız II
C) II ve III      D) III ve IV


2

Sümerlerde ziggurat adı verilen tapınaklar aynı zamanda astronomi çalışmalarının yapıldığı birer gözlem evi olarak kullanılıyordu.
Sümerlerin bu faaliyetlerinden hangileri astronomi alanında çalışmalar yaptıklarına doğrudan kanıt olarak gösterilemez?


A) Ay ve Güneş tutulmasını hesaplamaları
B) Güneş sistemindeki gezegenleri keşfetmeleri
C) Matematikte dört işlemi bulmaları
D) Ay yılı esaslı takvimi bulmaları


3

Mezopotamya’nın tarihi Sümerlerle başlar. Asya kökenli bir kavim olan Sümerler M.Ö. IV. Binde Aşağı Mezopotamya ’ya yerleşmişlerdir. Burada şehir devletleri kurmuş ilk kanunları yapmış ve yazıyı bulmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?


A) Çok tanrılı dine inanmışlardır
B) Mezopotamya’da tarihi devirler Sümerler başlamıştır.
C) Bilinen ilk hukuk kurallarını Sümerler oluşturmuştur.
D) Mezopotamya’da yazıyı ilk defa Sümerler kullanmıştır.


4

Hammurabi kanunlarından bazıları şunlardır;
- Eğer birisi bir adamın öküzünü öldürürse kendi öküzünü ona vermelidir.
- Birisinin gözünü çıkaranın gözü çıkarılır.
Yukarıdakilere bakılarak Hammurabi Kanunları hakkında ulaşılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Cezalar fidye esasına dayalıdır.
B) Hayvancılığa önem verilmektedir.
C) Cezalarda kısas esastır.
D) Kanunların tanrı tarafından koyulduğuna inanılır.


5

Sümerlerde;
-Siteler rahip-kral tarafından yönetilirdi.
-Cezalar fidye esasına dayanırdı.
-Savaş zamanında her erkek askerdi.
-Ziggurat adı verilen tapınaklar yıldızların hareketlerini incelemek için rasathane olarak da kullanılırdı.
-M.Ö. 3500'lerde ilk yazı kullanıldı.
Buna göre Sümerlerle ilgili olarak;
I. Şehir devletlerinde yaşamışlardır.
II. Cezalar bedel ödemeye dayalıdır.
III. Astronomiyle ilgilenmişlerdir.
IV. Yalnız tarih öncesi devirlerde yaşamışlardır.
V. Laik devlet anlayışına sahiptirler.
Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

 
A) I ve V        B) IV ve V
C) III ve V     D) II ve IV


6

Babil Devletinin en önemli kralı olan Hammurabi güçlü bir ordu oluşturarak, din devleti anlayışı yerine dünya devleti şeklini geliştirmiştir. Kendinden önceki Sümer yasalarını inceleyerek en gelişmiş yasaları oluşturmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Laik devlet anlayışına geçmiştir
B) Babillerin ilk hükümdarı Hammurabi’dir
C) İlk yasaları yapan devlet Babiller olmuştur
D) Orduları atlı birliklerden oluşmaktadır


7

Yukarı Mezopotamya’da kurulan Asurlular;
- Ninova'yı başkent yapmışlardır.
- Ticaret vasıtasıyla Anadolu'ya yazıyı getirmişlerdir.
- Anadolu'da birçok yazılı tablet bırakmışlardır.
- Ninovada kütüphane oluşturmuşlardır.
Asurlular ile ilgili verilen bilgilere bakılarak,
I. Anadolu'da yazılı eserler bıraktıklarına
II. Ekonomik faaliyette bulunduklarına
III.Çok sayıda bilim adamı yetiştirdiklerine
IV.Şehir devleti şeklinde yönetildiklerine
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II          B) II ve IV
C) II ve III       D) I ve IV


8

Babiller kendisinden önce yapıl-mış olan Sümer yasalarından yararlanarak 282 maddeden oluşan yeni bir yasa oluşturmuş-lardır. Merkezden uzak olan yerlere hakimiyet sağlamak için göze göz, dişe diş olan sert bir yasa hazırlamıştır.
Hammurabi yasaları ile ilgili verilen bu bilgi için aşağıdakllerden hangisi söylenemez?


A) Kanunlarında, kısas esasını benimsediği
B) Sümer kanunlarından yararlandığı
C) Devlet otoritesinin korunmasına önem verdiği
D) Demokratik bir hukuk sistemi oluşturduğu.


9

Dünyanın ilk kütüphanesini Başkent Ninova’da oluşturan Asurlular, Mezopotamya’daki bütün kitapları kütüphanede toplamıştır.
Asurluların bu faaliyeti, aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır?


A) Ticaretin gelişmesine
B) Bilgi birikiminin korunmasına
C) Köle ticaretinin sona ermesine
D) Yönetim anlayışının değişmesine


10

Ben Sümerli bir savaşcıyım Tarihte tekerleği ilk biz bulduk Eşyaları taşımada ve savaşlarda at arabası kullandık.
Sümerli askerin verdiği bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi ulaşılamaz?


A) Tekerleği farklı alanlarda kullanmışlardır.
B) Hayatı kolaylaştırmıştır
C) Sümerler düşmanlarını yenmiştir
D) Savaşlarda değişiklikler yaşanmıştır


11

Mezopotamya uygarlığından Asurlular Anadolu'da Konya ile Malatya arasındaki bölgede ticaret amacıyla pazar yerleri kurmaya başlamışlardır. Burada ticaret yapan tüccarlar, ticari yazışmalarında kil üzerine kamış kalemle yazdıkları Asur Çivi yazısını kullanmışlardır.
Buna göre,
I Anadolu Uygarlığı ile kültürel etkileşim olmuştur.
II. Anadolu Uygarlığı'nın tarihi devirlere geçişinde ticaret etkili olmuştur.
III. Özgür düşünce ortamı gelişmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve III        B) I ve II
C) II ve III       D) Yalnız I


12

Anadolu ile ticaret yapan Asurlular Kayseri, Malatya gibi yerlerde koloniler kurmuş ve Mezopotamya Uygarlığı'nın kültürel öğelerinin başında gelen Sümer çivi yazısını Anadolu'ya taşımışlardır.
Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisine kanıt olarak gösterilebilir?


A) Anadolu'da kütüphaneler kurulduğuna
B) Anadolu'da bilimsel gelişmelerin yapıldığına
C) Asurluların tüm Anadolu’ya hakim olduklarına
D) Anadolu ile Mezopotamya arasında etkileşim yaşandığına


üst