Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Mezopotamya Medeniyetleri (Uygarlıkları) Testi 2

• 1526 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Mezopotamya Medeniyetleri (Uygarlıkları) Testi 2

1

"Sümerlerde Patesi adı verilen krallar, tanrılarının adına mülkiyeti işleten ve koruyan yetkiye sahipken, sonraları yarı tanrı veya rahip-kral durumuna gelmiş-lerdir."
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?


A) Otoritenin dinsel nitelikli olmasına
B) Özel mülkiyet hakkının yaygınlaşmasına
C) Yazılı kanunların hazırlanmasına
D) Siyasi birliğin sağlanmasına


2

Kayseri yakınlarındaki Kültepe'de yapılan kazılarda Asurlulara ait ticari nitelikli kil tabletler bulunmuştur.
Kültepe'de bulunan bu ilk yazılı belgeler, Anadolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?


A) Değişik uygarlıkların kurulduğuna
B) Anadolu'nun tarihi devirlere geçtiğine
C) Siyasi birliğin sağlandığına
D) Yerleşik hayatın Asurlularla başladığına


3

"Sümerler, tanrılarından uzun süre yaşamak, yoksul düşmemek ve hasta olmamak gibi isteklerde bulunurlardı."
Yukarıdaki açıklamaya göre, Sümerlerin tanrı ve yaşam anlayışlarıyla ilgili olarak;
I- İsteklerinin yaşam standardına yönelik olduğu
II- Sağlık sorunlarına önem verdikleri
III- Tanrılarını insan şeklinde yorumladıkları
yargılarından hangilerine varılabilir?


A) Yalnız I       B) Yalnız II
C) I ve II        D) II ve III


4

Mezopotamya'da farklı etnik gruplar tarafından değişik adlarla devletler kurulmasına rağmen, Sümer kültürü benimsenmiş ve bölgede bir kültür bütünlüğü oluşmuştur.
Buna göre kültür bütünlüğünün oluşmasında,
I- Toplumların askeri güçlerinin aynı olması
II- Sümer kültürünün güçlü olması
III- Yönetim biçimlerinin benzerliği
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?


A) Yalnız I            B) Yalnız III
C) Yalnız II           D) II ve III


5

Mezopotamya'da ilk yazıyı bulan Sümerler, aynı zamanda hukuk kuralları da geliştirmişler, Ay ve Güneş tutulmalarının devirli hareketler olduğunu bulmuşlardır.
Buna göre;
I. Ay ve Güneşi tanrılaştırmalardır.
II. Bilim gelişmiştir.
III. Tarihi çağlar Mezopotamya'da başlamıştır.
yargılarından hangilerine varılabilir?


A) Yalnız I           B) Yalnız II
C) Yalnız III        D) II ve III


6

İlkçağ'da Babil Devleti'nde;
I. Valilerin sık sık merkeze rapor vermesi
II. Hammurabi yasalarının yapılmış olması
III. Babil Asma Bahçelerinin yapılması
özelliklerinden hangileri Babil'in merkezi bir devlet olduğunu gösterir?


A) Yalnız I           B) Yalnız II
C) I ve II            D) II ve III


7

Belgeler, tarihi devirlerin Mezopotamya'da Sümerlerle başlamış olduğunu ortaya koymuştur.
Buna göre;
I. İlk yazıyı Sümerler bulmuştur.
II. İlk alfabe Sümerlere aitttir.
III. Mezopotamya tarihin ilk yerleşim yeridir.
yargılarından hangilerine varılabilir?


A) Yalnız I            B) Yalnız II
C) Yalnız III         D) II ve III


8

Mezopotamya'da;
I. Ziggurat adı verilen tapınakların gözlem evi olarak kullanılması
II. Özel mülkiyet anlayışının gelişmesi
III. Güneş ve Ay'ın hareketlerinin izlenmesi
IV. Fazla ürünlerin tapınaklarda toplanması
durumlarından hangileri bilimin gelişmesinde neden olmamıştır?


A) I ve II               B) II ve III
C) III ve IV            D) II ve IV


9

Kayseri Kültepe'de karum adı verilen pazar yerinde yapılan kazılarda madeni paralara rastlanmazken, Asurlu tüccarların, çok sayıda demir ve bakır siparişlerini gösteren Asurca yazılmış kitabeler bulunmuştur.
Yalnızca bu bilgilere bakarak;
I. Anadolu'dan Mezopotamya'ya sadece bakır ve demir ihraç edilmiştir.
II. Anadolu tarih çağlara geçmiştir.
III. Anadolu ile sadece Asurlular ticaret yapmıştır
hangisi söylenebilir ?


A) Yalnız I             B) Yalnız II
C) Yalnız III          D) II ve III


10

Sümerler iç ve dış ticarette, para birimi olarak gümüş kullanmışlardır. Ticaretin canlı olması, borç senetleriyle de alışveriş yapılması sonucunu doğurmuştur.
Bu durumun,
I Sayıların bulunmasında ve matematik biliminin gelişiminde,
II Borçlar hukukunun düzenlenmesinde,
III Çok tanrılı inançlarının yayılmasında
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulamaz?


A) Yalnız I               B) Yalnız II
C) Yalnız III            D) I ve II


11

Asya'dan gelerek Mezopotamya'ya yerleşen Sümerlerin Türklerle yakın ilişkiler kurduğu araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.
Buna göre,
I Sümerlerin dilinde Türkçe kökenli kelimelerin olması,
II Kralların tanrı, yargıç ve rahip olması
III Zigguratlar yapmalar
durumlarından hangileri Sümerlerin Türklerden etkilendiğinin kanıtı sayılabilir?


A) Yalnız I              B) Yalnız II
C) Yalnız III           D) I ve III


12

Sümerliler M.Ö. 2375’te tarihte bilinen ilk yazılı kanunları hazırlamışlardır. Bu kanunlarla, vergiler hafifletilmiş, mülkiyet hakkı güvence altına alınmış cezalar ise daha çok tazminat ödenmesi şekline getirilmiştir.
Bu durum Sümerlilerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?


A) Ekonomiye önem verdiklerinin
B) Değişik toplumlarla etkileşim içinde olduklarının
C) Sosyal ve Hukuk devlet anlayışını benimsediklerinin
D) Sümerlilerin tek tanrıya inandıklarının


13

Mezopotamya'da M.Ö. 3000'lü yıllarda yazılı eserlere rastlanırken bu dönemde Avrupa'da yalnız ev aletleri ve silahlara rastlanmıştır.
Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Çok tanrılı dine inanıldığı,
B) Yazılı eserlere önem verilmediği,
C) Yazıya geçişin Mezopotamya'dan daha geç olduğu,
D) Tarım ve ticaretin geliştiği


14

Sümerlerde Urugakina din adamlarının halktan ürün toplamasına son vermiş, insanlara ürettikleri malları satma ya da kullanma hürriyeti tanımıştır.
Bu bilgilere göre Urugakina, hangisine yönelik bir çalışma yapmıştır?


A) Özel mülkiyet
B) Köleliğin kaldırılması
C) Askeri yapılanma
D) Siyasi


15

Sümerler yazıyı bularak tarihi devirlere geçmişler ve ilk yazılı kanunları hazırlamışlardır. Geometri biliminde ilerlemişler ve gökyüzünü inceleyerek de Ay yılı takvimini icat etmişlerdir.
Bu bilgilere göre Sümerler hakkında,
I. Hukuk gelişmiştir.
II. Bilimsel çalışmalar yapılmıştır.
III. Demokratik yönetim oluşturulmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?


A) Yalnız II          B) Yalnız III
C) I ve II             D) I ve III


16

Sümerler;
-Yazıyı bulmuşlar, geometri, aritmetik ve astronomi gibi bilimlerin temellerini oluşturmuşlar, ilk yasaları ve edebi eserleri ortaya koymuşlardır.
-Güney Mezopotamya'da, birbirleriyle mücadele içinde olan kentlerde yaşamışlar, sınırları çok geniş olmayan devletler kurmuşlardır.
Buna göre, Sümerler hakkında hangisi söylenemez?


A) Uygarlığa önemli katkılarda bulundukları,
B) Birbirleriyle mücadele ettikleri,
C) Askeri açıdan güçlü devletler kurdukları,
D) Yazılı belgeleri ortaya koydukları,


17

İlkçağ'da başta Hammurabi Kanunları olmak üzere doğu kanunlarında kısas prensibi (göze göz, dişe diş) varken Anadolu'da pek çok suçun cezası tazminat olarak ödenirdi. Ölüm cezası da nadiren uygulanırdı.
Buna göre;
I. Anadolu kanunlarının doğu kanunlarına göre daha insancıl olduğu
II. Anadolu uygarlıklarında suç oranının az olduğu
III. Mezopotamya'da yargılamalarda adaletli davranılmaya çalışıldığı
durumlarından hangileri söylenebilir?


A) Yalnız I             B) Yalnız II
C) Yalnız III          D) I ve II


üst