Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Mezopotamya Medeniyetleri (Uygarlıkları) Testi 3

• 1308 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Mezopotamya Medeniyetleri (Uygarlıkları) Testi 3

1

Sümer Kralı Urugakina tarihin ilk yazılı kanunlarında "Kişi, eşeğini istediği fiyata satabilir." diyerek,
I. Sınıfsal toplum,
II. Mülkiyet hukuku,
III. Teokratik devlet
olgularından hangilerini korumaya çalışmıştır?


A) Yalnız I           B) Yalnız II
C) Yalnız III        D) I ve II


2

İlkçağ'da Mezopotamya'da ev yapma tekniği ilkeldi. Bölgede taşın çok az olması nedeniyle yapı malzemesi olarak genellikle kil ve kamış kullanılıyordu. Tapınak ve saraylar ise pişmiş tuğladan yapılıyordu.
Bu bilgilere göre;
I. Mimari alanda fazla kalıcı eser bırakamadıkları
II. Kendilerine özgün bir mimari tekniğe sahip oldukları
III. Yönetici ve din adamlarının ayrıcalıklı olduğu
durumlarından hangileri söylenemez?


A) Yalnız I                 B) Yalnız II
C) Yalnız III              D) II ve III


3

Mezopotamya'nın tarih boyunca pek çok kavmin istilasına uğramasında;
I. Bölge ikliminin elverişli olması
II. Topraklarının verimli olması
III. Bölgede güçlü bir devletin bulunmaması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I               B) Yalnız II
C) Yalnız III            D) I, II ve III


4

Sümerlerde toprak, tanrıların malı sayılıyor ve rahiplerin gözetiminde işletiliyordu. Elde edilen ürünün büyük bir kısmı mabetlere veriliyordu.
Buna göre;
I. Toprak yönetiminin dine dayalı olduğu
II. Mabetlerin gelirlerinin bir kısmının topraktan sağlandığı
III. Özel mülkiyet anlayışının var olduğu
durumlarından hangileri söylenebilir?


A) Yalnız I          B) Yalnız II
C) Yalnız III       D) I ve II


5

Babil Kralı Hammurabi şehirlerin yönetiminden yerel yöneticileri uzaklaştırarak kendisine bağlı valiler atamıştır. Ayrıca taşra yönetiminin düzenli işlemesi için bürokrat kadrolar oluşturmuştur.
Son olarak da mevcut yönetimi destekleyecek biçimde bir ordu kurmuştur.
Babil Kralı'nın bu girişimleri;
I. Ülkeyi istilalardan koruma
II. Ülkeyi ekonomik bakımdan kalkındırma
III. Merkezi yönetimi kurma
durumlarından hangilerine yöneliktir?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) Yalnız III     D) I ve III


6

Sümerlerde her site kendi tanrılarının yanı sıra komşu ve galip sitelerin tanrılarına da tapmaktaydı.
Buna göre, Sümerlere dair;
I. Çok tanrılı bir inançları vardır.
II. Siyasi mücadeleleri inançlarını da etkilemiştir.
III. Şehir devletleri halinde yaşamışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I         B) Yalnız II
C) Yalnız III      D) I, II ve III


7

Mezopotamya'da gelişmiş bir hukuk vardı. Sümerliler en eski kanunlara sahip bir toplumdu.
Kanun koyuculardan Urugakina özgürlüğü getiren, Ur-Nammu toplumsal düzeni sağlayan, Hammurabi ise kanunları daha sistemli hale getiren krallar olarak bilinir.
Bu bilgilere göre, Sümerlilerin;
I. Hukuk devletinin kurulmasına öncülük ettikleri
II. Kanunlarla merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalıştıkları
III. Kanunların zamanla değiştiği
durumlarından hangileri söylenebilir?


A) I ve III           B) II ve III
C) I ve II            D) Yalnız I


8

Sümerlerin, tanrıya ulaşmak amacıyla yaptıkları Zigguratların en üstüne çıkarak gökyüzünü seyretmeleri astronominin gelişmesini sağlamıştır.
Bu durum;
I. Dini inançlar, astronomi bilimi sonucunda ortaya çıkmıştır.
II. Sümerler, tanrılarını insan gibi düşünmüşlerdir.
III. Dini inançlar, bilimsel gelişmeleri de beraberinde getirmiştir.
yargılarından hangilerini desteklemektedir?


A) Yalnız I              B) Yalnız II
C) Yalnız III           D) I ve III


9

Sümerlerde kral, halkın tüm ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olduğu gibi tapınakların ihtiyaçlarının giderilmesi ve korunmasıyla da görevlidir.
Buna göre, Sümerlerde;
I. Sosyal devlet anlayışının olduğu
II. Kralların dinin hizmetkârı olduğu
III. Kralların dini sorumluluklarının da bulunduğu
durumlarından hangileri söylenebilir?


A) I, II ve III                  B) Yalnız II
C) Yalnız III                    D) II ve III


10

Mezopotamya'da kurulan diğer medeniyetlerde de Sümer devlet yönetiminin benzeri uygulanmıştır.
Bu bilgi;
I. Mezopotamya medeniyetinin temelini Sümerlerin attığı
II. Sümerlerin şehir devletleri halinde yaşadıkları
III. Mezopotamya'da yaşayan diğer devletlerin Sümer medeniyetini devam ettirdikleri
durumlarından hangilerinin kanıtı olabilir?


A) Yalnız I            B) Yalnız II
C) Yalnız III         D) I ve III


11

Mezopotamya'da Sümer Kralı Urgakina insanlık tarihinde bilinen ilk yazılı hukuk kurallarını belirlerken "isteyene ürettiği ürünlerini kullanabilme veya satabilme" serbestiyeti tanımıştır.
Bu duruma göre, Urgakina;
I. Kent sistemini
II. Siyasi birliği
III. Özel mülkiyet hakkını
IV. Hukuk kurallarını
Durumlarından hangilerini gerçekleştirmiş olamaz?


A) Yalnız I            B) I ve II
C) Yalnız IV          D) III ve IV


12

İlkçağda Mezopotamya'da görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
I. Sümerler tanrılarını göklerde aradıklarından gözlemevi niteliğinde çok katlı tapınaklar yaptılar.
II. Babilliler din nitelikli devletlere son verip dünyevi nitelikli devlet kurdular.
III. Asurlular ticari ilişkileri ile Mezopotamya kültürünü Anadolu'ya taşıdılar.
IV. İlk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından yapıldı.
durumlarından hangisi Astronominin gelişmesine neden olarak gösterilebilir?


A) Yalnız I              B) Yalnız II
C) Yalnız III           D) III ve IV


13

Eskiçağ uygarlıklarından Mezopotamya'da taş bulunmaması ve toprak yapısının yumuşak olmasından mimari yapılar kerpiç gibi dayanıksız maddelerden yapılmıştır.
Bu durum,
I. Yönetimde merkezi yapıların kurulmasında
II. Mimari yapıların günümüze kadar ulaşmasında
III. Kültür birliğinin kurulmasında
IV. Ticari ilişkilerin gelişmesinde
V. Toplumlararası etkileşimde zayıf kalmalarında
aşağıdakilerin hangilerinde sorun yaşanmasına neden olmuştur?


A) Yalnız I                  B) Yalnız II
C) Yalnız II ve V          D) III ve IV


14

Mezopotamya’nın tarihi Sümerlerle başlar. Asya kökenli bir kavim olan Sümerler M.Ö. IV. Binde Aşağı Mezopotamya’ya yerleşmişlerdir. Burada şehir devletleri kurmuş, ilk kanunları yapmış ve yazıyı bulmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?


A) Çok tanrılı dine inanmışlarıdır
B) Mezopotamya’da tarihi devirler Sümerlerle başlamıştır.
C) Bilinen ilk hukuk kurallarını Sümerler oluşturmuştur.
D) Mezopotamya’da yazıyı ilk defa Sümerler kullanmıştır.


15

Sümerler ölümden sonraki hayata inanmaktaydılar. Ancak Samilerin Mezopotamya’ya gelmelerinden sonra bu inanç kaybolmaya başlamıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Mezopotamya’da farklı toplumlar yaşamaktadır.
B) Sümerlerin inanç sisteminde zamanla değişmeler yaşanmıştır.
C) Mezopotamya toplumları birbirlerinden etkilenmiştir.
D) Samiler ölümden sonraki hayata inanmışlardır.


üst