Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Testi 3

• 1297 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Testi 3

1

Çevre kirliliğine neden olan faktörler arasında sanayi kuruluşlarının bacalarından çıkan gazlar, taşıtların egzoz gazları ve sanayi atıkları yer alır. Sanayileşmenin fazla olduğu illerde bu nedenlere bağlı olarak oluşan çevre kirliliği daha yoğun olur.
Buna göre, aşağıda verilen illerden hangilerinde bu nedenlere bağlı olarak çevre kirliliğine daha fazla rastlanılır?


A) İzmir - Ankara
B) Rize - Çorum
C) Yozgat - Bayburt
D) Ağrı - Erzurum


2

Atatürk, Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması ve Türk dilinin zenginliklerinin araştırılması amacıyla 1932 yılında Türk Dil Kurumunu kurdu.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Türk Dil Kurumunun belli bir süre için kurulduğu
B) Türk Dil Kurumunda yabancı bilim adamlarının da çalışabildiği
C) Türk Dil Kurumunun dilin zenginliklerinin araştırılması amacıyla kurulduğu
D) Atatürk'ün Türk Dil Kurumunu yabancı devletlerin dil kurumlarını inceleyerek kurduğu


3

Sosyal Bilgiler dersinde yazılı yapan öğretmenin öğrencilerine sorduğu sorulardan bin de "Halkevleri hangi konularda etkili olmuştur?" sorusudur.
Nilay, bu sorunun cevabı olarak yazılı kâğıdına aşağıdakilerden hangisini yazarsa yanlış olur?


A) Dilin Türkçeleştirilmesinde
B) Tarih bilincinin yerleştirilmesinde
C) Kişisel çıkarların öncelikle korunmasında
D) Millî ve manevi değerlerin topluma kazandırılmasında


4

Atatürk 9 Ağustos 1928 tarihinde yaptığı bir konuşmasında; "Arkadaşlar, zengin dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Yeni Türk harfleri çabuk öğrenilmelidir. Her vatandaşa, kadına, erkeğe. hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanseverlik ve milletseverlik ödevi biliniz. Bu ödevi yerine getirirken düşününüz ki, bir milletin bir toplumun yüzde onu, yirmisi okuma yazma bilir, yüzde sekseni, doksanı bilmezse. bu ayıptır." demiştir.
Atatürk'ün yukarıda verilen sözü dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Toplumda her kesimin yeni Türk harflerini öğrenmesi gerektiği
B) Toplumun belirli bir kesiminin okuma yazma bilmesinin yeterli olduğu
C) Avrupa ülkelerinin baskısı sonucunda yeni Türk harflerinin kabul edildiği
D) Bireylerin kendi menfaatleri doğrultusunda okuma ve yazma öğretimine katıldığı


5

Kütüphaneler çok çeşitli bilgi kaynaklarına ulaşmamızı sağlar. Kütüphanelerden daha iyi yararlanabilmek için katalog taramasının nasıl yapılacağını bilmek gerekir. Kütüphanelerde hangi kitapların ve dergilerin bulunduğunu gösteren bilgi fişleri vardır. Bunlar kütüphanelerin belli yerlerinde çekmecelere yerleştirilir. Bu çekmeceler alfabetik sıraya göre dizilir.
Yukarıda verilen bilgilerde kütüphaneler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


A) Kütüphanelerin halkın sadece belli bir kesimine açık olduğuna
B) Bilgi fişlerinin belli bir düzene göre sıralandığına
C) Kütüphanelerin çeşitli kaynaklara ulaşmamıza yardımcı olduğuna
D) Katalog taramasının kütüphanelerdeki bilgi kaynaklarına ulaşmamızı sağladığına


6

Sosyal Bilgiler dersinde öğretmen öğrencilerine çevre sorunlarının çözümü için neler yapılması gerektiğini sormuştur. Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerinden bazıları şu cevapları vermiştir:
Serdar: Nehir, göl ve denizlerimizi, yaşadığımız yerleri temiz tutmalı, kirletmemeliyiz.
Özge: Ormanları sevmeli, korumalı ve yangınları önleyici tedbirler almalıyız.
Duru: Doğal kaynakları istediğimiz şekilde sınırsızca kullanmalıyız.
Mert: Çöplerin toplanmasına ve temizlik amacıyla yapılan çalışmalara destek olmalıyız.
Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır?


A) Serdar
B) Özge
C) Duru
D) Mert


7

Atatürk sosyal bilimlerin gelişmesi için bazı kurum ve kuruluşların açılmasına destek olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlara örnek olarak gösterilemez?


A) Ziraat Bankası
B) Türk Dil Kurumu
C) Türk Tarih Kurumu
D) Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi


8

"Türkiye, dönenceler arasında yer almadığı için güneş ışınlan yatay bir düzleme hiçbir zaman dik açıyla gelmez." cümlesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?


A) Olgu
B) Genelleme
C) Kavram
D) Görüş


9

Gerçekleşmiş olan, herkes tarafından kabul edilen bilgilere olgu denir.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerden hangisi olguya örnek olarak gösterilemez?


A) Türkiye'nin başkenti Ankara'dır.
B) Türkiye'nin en güzel kenti İstanbul'dur.
C) Türkiye'de yükselti batıdan doğuya doğru artar.
D) Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık ortalamaları azalır.


10

Vatandaş olarak devlet kuruluşlarında karşılaştığımız sorunlar ya da aksamalar olabilir.
Kişiler bu hizmet aksamalarını önlemek için aşağıdaki kurumlardan hangisine başvuramaz?


A) Muhtarlıklara
B) Belediyelere
C) Kaymakamlıklara
D) Reklam Kuruluna


11

Toplumsal bir varlık olan insan davranışlarına dikkat etmelidir. Sorumluluk bilinci gelişmiş kişiler, insanlara ve doğaya zarar verecek davranışlardan kaçınmalıdır. İnsanlar her durumda davranışlarını düzeltmeli, insanlığa ve doğaya yararlı olmaya çalışmalıdır. Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Sorumluluk sahibi olan insanların çevresine zarar vermemesi gerektiği
B) Toplum hâlinde yaşayan insanların birtakım sorumluluklarının olduğu
C) Sorumluluk sahibi olan insanların olumsuz davranışlarda bulunmaması gerektiği
D) Toplum içinde yaşayan her insanın eğitim seviyesinin yüksek olması gerektiği


12

Dünyaca ünlü tarihçimiz Prof. Dr. Halil İnalcık 1936 yılında İstanbul'da doğdu. Meslek yaşamına mezun olduğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde araştırma görevlisi olarak başladı. 1986 yılına kadar Amerika'da Chicago Üniversitesinde tarih dersleri verdi. Tarihî belgelere dayalı, tarafsız ve doğru çalışmalarıyla tüm dünyada tanınan Prof. Dr. Halil İnalcık hâlen Bilkent Üniversitesinde görev yapmaktadır.
Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında Prof. Dr. Halil İnalcık ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?


A) Meslek yaşamına nerede başlamıştır?
B) Şu an hangi üniversitede görev yapmaktadır?
C) 1936 yılında hangi şehirde dünyaya gelmiştir?
D) Dünyaca tanınmış önemli eserlerinin adları nelerdir?


13

Tüketici olarak herhangi bir haksızlığa uğradığımızda yasalarla belirlenmiş çeşitli haklarımızı kullanırız. Aldığımız ürünler bozuk veya hatalı çıktığında onları değiştirebilir ya da geri verebiliriz. Ancak bunun için elimizde o ürünün faturasının olması gerekir.
Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında;
I. Tüketicilerin çeşitli haklarının olduğu.
II. Hatalı ürünlerin değişimi için ürüne ait faturanın olması gerektiği.
III. Hatalı malların değişimi için belediyelere başvurulması gerekliği
gibi yargılardan hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III


14

Sosyal Bilgiler dersinde öğretmen, bir öğrencisine her birinin değeri 20 puan olan aşağıdaki dört soruyu soruyor:
1. Bir araştırma yapılırken ilk basamak konu ile ilgili varsayımlarda bulunmak mıdır?
2. Muhtarlıklar hizmet aksamaları için başvurabileceğimiz kurumlar arasında yer alır mı?
3. Bireyler herhangi bir sorunla karşılaştığında sadece Türkiye Büyük Millet Meclisı'ne mi dilekçe verebilir?
4. Sosyal Bilgiler dersi, bireyin sosyalleşmesine yardımcı olur mu?
Öğrenci bu soruların tamamına "evet" diyerek cevap veriyor. Buna göre, Öğrenci toplam kaç puan almıştır?


A) 20 B) 40 C) 60 D) 80


15

Sosyal Bilgiler dersi, özgür bir birey olarak fiziksel ve duygusal özelliklerimizin; ilgi, istek ve yeteneklerimizin farkına varmamızı sağlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanımızı ve milletimizi sevmeyi, haklarımızın farkında olmayı ve haklarımızı kullanmayı sağlar.
Yukarıda verilenlere göre, Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur?


A) Kişisel hakların kullanılmasını sağladığı
B) Bireyleri belirli meslekleri seçmeye yönelttiği
C) Bireylerin ilgi ve isteklerinin farkına varmasında etkili olduğu
D) Bireylerin fiziksel ve duygusal özelliklerinin farkına varılmasında etkili olduğu


16


Yukarıdaki tabloda 1924 ile 2004 yılları arasındaki okul sayısı ve öğrenci sayısı gösterilmiştir.
Tabloda verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Yıllara göre öğrenci sayısında sürekli artış olmuştur.
B) 1984 yılındaki okul sayısı. 1964 yılındaki okul sayısının iki katından fazladır.
C) Okul sayısının en fazla olduğu yıl 2004 yılıdır.
D) 1964 yılındaki öğrenci sayısı 1924 yılından az, 2004 yılından fazladır.


üst