Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk İslam Devletleri Testi 1

• 2164 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk İslam Devletleri Testi 1

1

Aşağıdakilerden hangisi, Türkler'in İslamiyet'i kabul etmesinde etkili olan oluşumlardan biri sayılamaz?

 
A) Her iki inanışta da kendilerinin dışındaki inanışlara hoşgörüyle yaklaşmaları
B) Türklerin daha önce tanıdıkları dinlerden tek tanrılı dinleri öğrenmeleri
C) Her iki inanışta yönetenlerin yönetme yetkisini tanrıdan aldıklarına inanmaları
D) Türkler' in göçebe bir yaşam biçimini sürdürmeleri
E) Türklerin fetih politikalarını cihat anlayışı ile bütünleştirmeleri


2

Karahanlı Devleti'nin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi, daha sonraki dönemlerde Büyük Selçuklular tarafından tam bir sentez halinde gerçekleştirilmiştir?


A) Türkçe'nin resmi dil olarak kullanılması
B) Türk-İslam toplumunun oluşturulmaya başlanması
C) İslamiyet'in resmi din olarak kabul edilmesi
D) Bektaşi Tarikatı'nın ilk kez kurulması
E) İslamiyet'i yayma çabasının gösterilmesi


3

Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Anadolu'nun Türkler tarafından yurt edinilmesinde etkili olmamıştır?


A) Pasinler
B) Dandanakan
C) Malazgirt
D) Miryekefalon
E) Kösedağ


4

Anadolu Selçuklu Devleti'nin 'Türkiye Tarihi' nin ilk devresinde yer alan devlet' olma özelliği, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?


A) Haçlı saldırılarına karşı direnmesi
B) Bizans'ın etkinliğine son yermesi
C) Devlet olarak, Anadolu topraklarında kurulması
D) ilk kez Anadolu Türk Birliği'ni sağlaması
E) Anadolu'yu kültür merkezi haline getirmesi5

Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçukluları'nda devletin iç ve dış ticareti teşvik etmesinin göstergelerinden biri olarak sayılamaz?


A) Harzemşahlar ye Eyyubiler ile ittifak kurma çabası gösterilmesi
B) Kervansaraylar'ın yakılması
C) Karayollarında eşkıyanın saldırısına karşı önlem alınması
D) Denizlerde korsanların saldırısına karşı tüccarın korunması
E) Devlet sigortacılığının uygulanması


6

Selçuklu Veziri Nizam-ül Mülk tarafından İkta Sistemi'nin kurulmasındaki temel amaç. aşağıdakilerden hangisidir?


A) Mezhep ayrılıklarını ortadan kaldırmak
B) Devlet üzerindeki askeri harcamanın yükünü hafifletmek
C) Bilim adamlarının çalışmalarını desteklemek
D) Atabeyler'in güçlenmesini önlemek
E) Ülke ekonomisinin güçlenmesini sağlamak


7

I. Göktürkler' in parçalanmasından sonra Doğu Göktürklerin uzun yıllar Çin egemenliğinde yaşaması,
II. Anadolu Selçukluları'nın kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah' ın Büyük Selçuklu Devleti tahtını ele geçirme mücadelesini yitirmesinden sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin bir süre başsız kalması,
III. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Şehzadeleri arasında taht kavgalarının görülmesi,
Olaylarının ortak yönü, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Türkler'in Batı'ya ilerleyişlerinin durması
B) Bizans'a karşı üstünlüğün yitirilmesi
C) Anadolu Türk Birliği'nin bozulması
D) Adı geçen devletlerin yıkılıp sürecine girmesi
E) Türk Tarihi'nde Fetret Devirleri'nin yaşanması


8

Talaş Savaşı, Dünya kültür ve uygarlığının gelişmesine de önemli katkıda bulunmuştur.
Talaş Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi, bunun kanıtadır?


A) Kâğıt üretiminin Orta Asya dışına da yayılması
B) Orta Asya'nın günümüze değin dinsel kaderinin belirlenmesi
C) Çin'in, Orta Asya egemenliğinden vazgeçmesi
O) Türklerin kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmesi
E) Türk - İslam Devletleri'nin temellerinin atılması


9

Aşağıda verilen kavramlardan hangisi, Anadolu Selçuklu Devletinin gerçekleştirdiği oluşumlardan biri olarak sayılamaz?


A) Anadolu'nun tam bir Türk Yurdu haline getirilmesi
B) Bizans'ın saldırı gücünün yok edilmesi
C) Haçlı Seferleri'nde Batı'ya karşı başarı kazanılması
D) Anadolu'nun kültür ve ticaret merkezi haline getirilmesi
E) Büyük Selçuklu tahtının ele geçirilmesi


10

Gazneliler, X-XII. yy. arasında Horasan ve Afganistan yöresinde siyasi varlık göstermişlerdir.
Büyük Selçukluların da XI. yy.da Horasan yöresinde ortaya çıkmaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?


A) Hindistan'a seferler yapmadıklarının
B) Turk-Islam sentezini oluşturduklarının
C) Gazneliler' in toprakları üzerinde kurulduklarının
D) Selçuk Bey tarafından siyasi yönden örgütlendiklerinin
E) Gazneliler'den daha önce yaşadıklarının


üst