Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Türkiye Tarihi Testi 1

• 953 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Türkiye Tarihi Testi 1

1

Anadolu'ya ilk Türk akınları aşağıdakilerin hangisi tarafından düzenlenmiştir?


A) Hunlar
B) Sibirler
C) Macarlar
D) Avarlar


2

Bizans ile Selçuklular arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?


A) Pasinler
B) Malazgirt
C) Dandanakan
D) Miryokefalon


3

Malazgirt Zaferi'nden önce Anadolu'ya yapılan Türk akınlarının en önemli hedefi, aşağıdaklierden hangisidir?


A) Türkleri Anadolu'ya yerleştirmek
B) Anadolu'yu vatan yapmak
C) Bizans güçlerini Anadolu'dan söküp atmak
D) Bizans'ın direncini kırarak gelecek fetihlere zemin hazırlamak


4

Malazgirt Zaferi'nin Türk Tarihinde önemli bir dönüm noktası olması, zaferin hangi özelliği ite ilgilidir?


A) Türklerin İslâm dünyasında ön plana çıkması
B) Haçlı Seferlerinin başlamasına neden olması
C) Anadolu'da Türkiye tarihinin başlangıcı olması
D) Bizans İmparatorluğunun zayıflamasına neden olması


5

Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Bizanslıların Anadolu'yu ele geçirme umutlarına son vermiştir?


A) Kösedağ
B) Miryokefalon
C) Malazgirt
D) Yassıçemen


6

Anadolu Selçuklu Devfetfnin Yükselme Dönemine girmesi, aşağıdakiierden hangisi ile başlar?


A) II. Kılıç Arslan
B) l. Mesud
C) I. Alâeddin Keykubat
D) I. Gıyaseddin Keyhüsrev


7

Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Harzemşahlar Devleti'nin yıkılmasına neden olmuştur?


A) Miryokefalon
B) Pasinler
C) Yassıçemen
D) Kösedağ


8

I. Anadolu, Moğol egemenliğine girdi.
II. Anadolu Selçuklu Devleti'nde yeniden taht kavgaları başladı.
Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakiierden hangisinin sonucudur?


A) Pasinler
B) Miryokefalon
C) Kösedağ
D) Dandanakan


9

Aşağıdaki olaylardan hangisi Anadolu Selçuklu Devleti zamanında meydana gelmemiştir?


A) Haçlı Seferleri
B) Pasinler Savaşı
C) Miryokefalon Savaşı
D) Yassıçemen Savaşı


10

Aiâaddin Keykubat'ın izlediği aşağıdaki politikalardan hangisi Anadolu Selçuklu Devteti' nin yıkılmasını geciktirmiştir?


A) Eyyûbilerle dostça geçinmesi
B) Anadolu'da ticaretin gelişmesini sağlaması
C) Alaiye(Alanya) şehrini alarak burada bir tersane kurması
D) Moğol tehlikesine karşı Doğu Anadolu sınırlarına önem vermesi


11

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları için söylenemez?


A) Haçlı Seferlerinin başlamasında etkili oldular.
B) Haçlı ordularının, İslam Dünyası'nı verecekleri zararları engellediler.
C) Islâmiyetin Balkanlarda yayılmasına neden oldular.
D) Anadolu'nun bir Türk - İslâm ülkesi olmasını sağladılar.


12

Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflaması, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?


A) Anadolu'da uç beyliklerin, bağımsızlıklarını ilân etmelerine
B) Anadolu'nun Bizanslılarca istila edilmesine
C) Anadolu'da Türk egemenliğinin ortadan kalkmasına
D) Anadolu'nun Haçlı kuvvetlerince istila edilmesine


13

Saltukoğulları Beyliği, aşağıdaki yörelerden hangisinde kurulmuştur?


A) Aydın ve çevresi
B) Erzurum ve çevresi
C) Konya ve çevresi
D) Sinop ve çevresi


14

Mengûcek Beyliği, aşağıdaki Anadolu Selçuklu sultanlarından hangisi zamanında yıkılmıştır?


A) I. Kılıç Arslan
B) II. Kılıç Arslan
C) I. Mesud
D) I. Alâeddin Keykubat


15

Kösedağ Savaşı hangi Selçuklu Sultanı zamanında olmuştur?


A) l. Alâeddin Keykubat
B) II. Gıyaseddin Keyhüsrev
C) l. Gıyaseddin Keyhüsrev
D) II. Kılıç Arslan


16

Aşağıdaki Anadolu Türk beyliklerinden hangisi denizcilikle uğraşmıştır?


A) Dulkadiroğulları
B) Germiyanoğullan
C) Karesioğulları
D) Eratna Beyliği


17

Aşağıdaki beyliklerden hangisi Turnadağ savaşı sonucu Osmanlı Devletine bağianmıştır?


A) Dulkadiroğulları
B) Ramazanogullan
C) Karamanoğulları
D) Aydınoğulları


18

Candaroğulları Beyliği, aşağıdaki yörelerden hangisinde kurulmuştur?


A) Kütahya ve çevresi
B) Kastamonu ve Sinop yöresi
C) Muğla ve çevresi
D) Balıkesir ve Çanakkale yöresi


19

Anadolu Selçuklu Devletinin zayıflamasından sonra Kütahya, Emet ve Tavşanlı yöresinde kurulan beylik aşağıdakilerden hangisidir?


A) Karamanoğulları
B) Candaroğulları
C) Germiyanoğulları
D) Hamitoğulları


20

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklularda ülke yönetimi ile ilgili değildir?


A) Melik
B) Subaşı
C) Beylerbeyi
D) Kadı


üst