Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Türklerin Yeni Yaşamı Testi 1

• 1344 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Türklerin Yeni Yaşamı Testi 1

1

Karahanlılar Devleti İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen; Türkçeyi her alanda kullanmışlar, ülkeyi eski Türk geleneklerine göre yönetmişlerdir.
Bu durum;
I. Türk kültüründen kopmadıkları
II. Milli benliklerine sahip çıkmadıkları
III. İslamiyet'i tam olarak kabul etmedikleri
yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?


A) Yalnız I                  B) I ve II
C) I ve III                  D) II ve III


2

İlk Müslüman Türk Devletlerinden olan Karahanlıların, başta Türkçeyi resmi dil olarak sürdürmeleri olmak üzere geleneksel değerlerinin büyük bir bölümüne bağlı kalmaları aşağıdakilerden hangisine yönelik politikadır?


A) Orta Asya Türk boylarıyla kolay ilişki kurmaya
B) Türk kültürünü koruma ve geliştirmeye
C) Emevilerin baskıcı politikalarına tepki gösterme
D) Gaznelilere karşı güç birliği oluşturmaya


3

Giderini gelirine göre ayarla.
Ağzından yalan söz çıkarma; yalan söz ile insan kendi itibarını düşürür.
Mal seni kullanacağına sen onu kullan.
Tuzu ekmeği bol tut, başkalarına ikram et.
Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eserindeki bu öğütlerine dayanarak aşağıdakilerden hangisini ilişkilendiremeyiz?


A) Yarımsever ve cömert olmalıyız
B) Bencil olmalıyız
C) Tasarruflu hareket etmeliyiz
D) Dürüst olmalıyız


4

Divanü Lügati't Türk'te Türk dilinin: grameri, yanında, Türk yer adları, Türk damgaları ve Türk toplulukları: hakkında bilgiler yer almaktadır.
Buna göre Divanü Lügati't Türk ile ilgli olarak;
I. Türk kültür tarihine ışık tutabileceği
II. Türk dili ile ilgili çalış malara kaynaklık edebileceği
III. Türklerin kurduğu devletler hakkında bilgi edinilebileceği
gibi yargılardan hangileri söylenebilir?


A) I ve II               B) I ve III
C) II ve III            D) I, II ve III


5

Türk - İslam dünyasında ilk yazılı eser Karahanlılar döneminde ortaya çıkmıştır. Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügat'it Türk adlı eseri, Ahmet Yesevi'de Divan-ı Hikmet'i yazmıştır.
Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşamayız?


A) Divan-ı Lügat'it Türk’ü kim yazdı?
B) Ahmet Yesevi hangi eseri yazmıştır?
C) Kaşgarlı Mahmut eserinde nelerden bahsetmektedir?
D) Türk-İslam dünyasının ilk yazılı eserler hangi devlet döneminde ortaya çıkmıştır?


6

Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han, eski Türk geleneklerine uyarak ölmeden önce ülkeyi onbir oğlu arasında paylaştırmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?


A) Ülkenin hanedanın ortak malı olduğu anlayışının devam ettirildiği
B) Devlet yönetiminde merkezileşmenin esas alındığı
C) Halkın yönetime katılımının hedeflendiği
D) Ülkenin güçlü hale getirilmeye çalışıldığı


7

Gazneliler güçlü ordularıyla geniş toprakları fethetti ve düzenli bir şekilde yönetti. Çin'den Hindistan ve Avrupa'ya kadar uzanan bölgeler arasındaki ticaret Gazneliler Devleti ve halkı için büyük kazanç getiriyordu.
Bu bilgiye bakılarak, Gazneliler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Sınırların genişlediği
B) Orduya önem verildiği
C) Tarımsal üretimin arttığı
D) Ticaretin geliştirildiği


8

10. yüzyıla kadar Türk devletlerinde hükümdarlar daha çok Han, Hakan ve Kağan unvanlarını kullanırlarken bu yüzyıldan itibaren çoğunlukla "Sultan" şeklinde kullanılmaya başladılar.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
I. Milli benliği korumak düşüncesi
II. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi
III.Devlet yönetiminde geleneksel değerlere geri dönülmesi
gelişmelerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir?


A) Yalnız I               B) Yalnız II
C) Yalnız III            D) II ve III


9

Gazneliler, genişleme ve cihat anlayışı doğrultusunda Hindistan'a yönelmişler ve bunun sonucunda 17 sefer yaparak İslamiyet'i Hindistan'da yaymışlardır.
Buna göre;
I. Gaznelilerin, Türk Dünyası'na hakim oldukları
II. Gaznelilerin, halifeliği ele geçirdikleri
III.Gaznelilerin, İslamiyet'i yayma politikasında başarılı oldukları
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I              B) Yalnız II
C) Yalnız III           D) I ve II


10

İslamiyet’i kabul eden Türkler; Kuran'ı öğrenmek için Arapça’yı ve hakimiyeti altına aldıkları İran bölgesindeki halka yakın olmak için Farsça’yı kullanmaya başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biri değildir?


A) Türk bilim adamlarının Arapça ve Farsça eserler yazması
B) Türkçe’nin yabancı dillerin etkisi altına girmesi
C) Türkçe’nin etkinliğini kaybetmeye başlaması
D) Türk toplumlarının yerleşik yaşam biçimini benimsemesi


11

Gazneliler döneminde;
-Bilim adamlarına devletten maaş bağlanması
-Bilim adamlarına uygun çalışma ortamı hazırlanması
-Gazne sarayında bir çok bilim adamının yaşaması
aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?


A) Bilimsel çalışmaları desteklemeye
B) Devlet sınırlarını genişletmeye
C) İslamiyet'i yaymaya
D) Hazineyi güçlendirmeye


12

Kutadgu Bilig'de "Türk insanı kılıç ve kalemi birlikte düşünen bir millettir. Kılıç memleketi zapdeder, kalem ise memleketi tanzim eder, düzenler" sözleriyle Yusuf Has Hacip Türk insanın güzel bir yönüne vurgu yapmıştır.
Aşağıda verilen uygulamalardan hangisi Yusuf Has Hacip’in bu düşüncesini destekler?


A) Gazneli Mahmut’un Hindistana seferler yapması
B) Gaznelilerin Selçuklularla Dandanakan Savaşını yapması
C) Karahanlıların İslamiyeti kabul etmesi
D) Türklerdeki ilk medreseyi Karahanlıların fethettiği yerelere yapması


üst