Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemiz ve Dünya Testi 1

• 1416 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemiz ve Dünya Testi 1

1

Bir ülke üretimi yetersiz olan ürünleri karşılayabilmek için başka ülkelerden alım yapar bu duruma dış alım veya ithalat denilir.
Buna göre Türkiye'nin en fazla ithal ettiği ürünler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?


A) Doğal gaz
B) Tekstil ürünleri
C) Eczacılık ürünleri
D) Otomobil ve diğer motorlu taşıtlar


2

Ülkeler arası yapılan ticarete dış ticaret denilir.
Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin sebeplerinden birisi olarak gösterilemez?


A) Gelişmişlik düzeylerinin farklı olması
B) Farklı tarım ürünleri yetiştirilmesi
C) Farklı madenler çıkarılması
D) Savaş çıkmasını engellemek


3

Aşağıdaki grafiklerde bir ülkenin ithalat ve ihracatında yer alan malların oranları görülmektedir.

Grafikteki bilgiler göz önüne alındığında, bu ülke ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Tarımsal üretim yetersizdir
B) İşsizlik oranı fazladır
C) Gelişmiş bir ülkedir
D) İthalat giderleri ihracat gelirlerinden fazladır


4


Türkiye’nin bazı yıllara ait ihracattan elde ettiği gelirlerin sektörlere olan payları yüzde olarak gösterilmiştir.
Grafikteki bilgilerden yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Sanayi sektöründeki artış her dönem aynıdır
B) Tarım sektöründeki gelirde sürekli azalma görülmüştür
C) İhracat gelirindeki en düşük pay madenciliğe aittir
D) Sanayi sektöründeki gelirlerde sürekli artış olmuştur5

Türkiye’nin ihraç ettiği bazı tarım ürünleri bakımından İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerle rekabet halinde olması, bu ülkelerle hangi bakımdan benzer özelliklere sahip olduğuna kanıttır?


A) Yerşekilleri        B) Madenleri
C) İklimleri            D) Nüfus yoğunluğu


6

Ülkemiz başka ülkelere hazır giyim, pamuk, pamuk ipliği, deri, sebze ve meyve konserveleri gibi ürünler ihraç eder. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


A) Tarıma dayalı sanayinin geliştiğinin
B) Bu ürün lerin yalnızca Türkiye'de üretildiğinin
C) Bu ürünlerin Türkiye'deki tüketiminin az olduğunun
D) Ekonomik getirilerinin diğer ürünlerden fazla olmasının


7

1990-2000 yılları arası dış ticaret verilerimiz aşağıdaki gibidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu grafikten çıkarılacak bir sonuç değildir?


A) Dış alım giderlerinin en düşük olduğu yıl 1991’dir
B) 1994, dış ticaret açığının en az olduğu yıldır
C) Dış satım her zaman dış alımdan az olmuştur
D) En fazla dalgalanma dış alımda olmuştur


8

Ülke içinde yapılan ticarete iç ticaret adı verilir.
Aşağıdakilerden hangisi iç ticarete örnek değildir?


A) Bursa’da üretilen otomobilin Samsun'da satılması
B) Trabzon’lu balıkçıların, Karadenizde tuttukları balıkları Ankara balık pazarında satması.
C) Denizli’de yetiştirilen üzümlerin İzmir limanından Rusya'ya satılması.
D) Antalya'da yetiştirilen domateslerin İstanbul pazarlarında satılması.


9

Bir ülkenin ithalatında ham ve yarı işlenmiş maddeler, ihracatında ise yapılmış eşya büyük bir paya sahipse bu ülke aşağıdaki guruplardan hangisine girer?


A) Turizmi gelişmiş
B) Sanayisi gelişmiş
C) Tarım ürünü fazlası olan
D) Yeraltı zenginliği fazla


10

Aşağıdaki tabloda, 2005 yılında Türkiye'nin bazı ülkelerle yaptığı ticaretle ilgili veriler yer almaktadır.

Buna göre aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?


A) En az dış ticaretimiz Gürcistan ile yapılmıştır
B) İran’la ticaretimizde ithalatımız, ihracatımızdan fazladır
C) En fazla ihracat yapılan devlet Yunanistan'dır.
D) İran ve Gürcistan ticareti, dış ticaret açığını kapatmak için kazançlı bir ticarete örnektir


11

Bir ülkenin dış ticaret hacminin büyümesinde aşağıdakilerden hangisinin etklili olduğu söylenemez?


A) Sanayide üretimnin artırılması
B) Ürün kalitesinin yükseltilmesi
C) Fuarlar düzenlenmesi
D) Gümrük vergisinin artırılması


12

Ülkemizin dış ticaret hacmi yıllara göre büyümüş olsa da henüz yeterli düzeyde değildir. Özellikle dış satımımız istenilen düzeye ulaşamamıştır. Dış ticaretimiz sürekli olarak açık vermektedir.
Bu durumun sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?


A) İhracatın giderek artması
B) Dış pazarlarda yaşanan rekabet güçlükleri
C) Nüfus artış hızının, üretimdeki artıştan yüksek olması
D) Dışarıdan alınan ağır sanayi ürünlerine ödenen giderlerin fazla olması


üst