Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizin Kaynakları Testi 1

• 1416 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizin Kaynakları Testi 1

1

Enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olarak ayrılmaktadır. Fosil yakıt olmayan enerji kaynakları çevre dostudur.
Buna göre aşağıdakişlerden hangisi diğerlerine göre farklı bir enerji kaynağıdır?


A) Doğal gaz
B) Taş kömürü
C) Petrol
D) Rüzgar enerjisi


2

Dağlık ve engebelik arazilerde kurulan santrallerden elektrik elde etme işine hidroelektrik enerji denilmektedir.
Hidroelektrik enerjisi ile ilgili bu bilgilere bakarak ve Ülkemizin yeryüz şekillerinide düşünerek hidroelektrik enerji potansiyelinin en çok olduğu yer olarak hangisini söyleyebiliriz?


A) Doğu Anadolu Bölgesi
B) Marmara Bölgesi
C) İç Anadolu Bölgesi
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi


3


Bu diyagramı tamamlamak için aşağıdaki bilgilerden hangisini kullanmamalıyız?


A) Enerji kaynağı olarak kullanılır
B) Yenilenebilir enerji kaynağıdır
C) Tükenebilir doğal kaynaklardır
D) Kullanımında hava kirliliğine neden olur


4


Diyagramda boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?


A) Hidroelektrik enerji
B) Jeotermal enerji
C) Güneş enerjisi
D) Termik enerji


5

Güneş enerjisinden yararlanan bazı illerimiz haritada verilmiştir.

Verilen illerin iklimi, yağış ve bulutlu gün sayısı ile sıcaklık değerleri gibi unsurları dikkate aldığımızda hangisinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanılır?


A) Ankara     B) Trabzon
C) Antalya    D) Erzurum


6

Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostudur.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisi iklim şartlarından en az etkilenir?


A) Güneş enerjisi
B) Rüzgâr enerjisi
C) Jeotermal enerji
D) Hidroelektrik enerji


7

Fabrika, ev ve arabalarda petrol ve kömür gibi yakıtların kullanımının artması atmosferdeki gazların oranlarında değişimlere neden olmaktadır. Buna bağlı olarak dünya genelinde iklim özelliklerinde önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. İklim değişiklikleri bu şekilde devam ederse bir çok bitki ve hayvan türü buna uyum sağlayamayacak ve yok olacaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunu önlemeye yönelik bir uygulama olamaz?


A) Enerji kullanımında tasarrufa yönelmek.
B) Petrol ve kömür tüketimini arttırmak.
C) Fabrikalarda arıtma tesislerini yaygınlaştırmak.
D) Doğal çevreye daha az zarar veren enerji kaynaklarına yönelmek.


8

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi çevre dostu enerji kaynakları arasında gösterilemez?


A) Nükleer enerji
B) Rüzgar enerjisi
C) Güneş enerjisi
D) Jeotermal enerji


9

Döviz giderlerini azaltmak, ülkemizi yurt dışına bağımlı olmaktan kurtarmak ve çevreye de zarar vermemek için, Türkiye’nin ihtiyacı olan enerjiyi öncelikle hangisinden sağlamalıdır?


A) Jeotermal enerji elde edilen su buharından
B) Termik elektrik elde edilen taşkömürü ve linyitten
C) Dışarıdan ucuz alınabilecek doğal gaz ve petrolden
D) Nükleer enerji elde edilen uranyum ve toryumdan


10

Ülkemizde sanayinin gelişmesi ile birlikte enerjiye duyulan ihtiyaç artmaktadır.
Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak için alınacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi, ekonomik dış bağımlılığı arttırıcı yöndedir?


A) Yerli kömürle çalışan termik santralleri yaygınlaştırmak
B) Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek
C) Güneşlenme süresi fazla olan yerlerde, güneş enerjisinden elektrik üreten santraller kurmak
D) Doğalgaz ve petrol İle çalışan termik santralleri yaygınlaştırmak


11

Enerji kaynaklarının coğrafi dağılışında iklim, yer şekilleri, jeolojik yapı gibi faktörler etkili olmaktadır.
Buna göre,
I. Jeotermal enerji
II. Güneş enerjisi
III. Doğalgaz enerjisi
IV. Rüzgar enerjisi
gibi enerji kaynaklarından hangilerinin dağılışında jeolojik yapının etkili olduğu savunulamaz?


A) I ve II          B) I ve III
C) II ve III       D) II ve IV


12

Türkiye’de sanayileşme ve kentleşme ile birlikte enerji ihtiyacı artmıştır.
Türkiye’de enerji ihtiyacını kapatabilmek için aşağıdaki projelerden hangisi, Türkiye’nin gerçekleri ile çelişir?


A) Petrol arama çalışmalarını çoğaltmak
B) Jeotermal tesisleri ve rüzgar enerjisini kullanmak
C) Doğal gaza dayalı termik santraller kurmak
D) Güneş enerjisinden faydalanmayı teşvik etmek


üst