Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Uygarlığa Adını Verenler Uygurlar Testi 1

• 1622 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Uygarlığa Adını Verenler Uygurlar Testi 1

1

"... Ben, gökte vücut bulmuş Bilge Kağan. Ülkemin ırmağı Selenge imiş. Ötüken Ormanı'nda, İdukbaş'ın batısında, Yabaş-Tukuş'un birleştiği yerde yayladım. Sarayımı orada yaptırdım. On binlik kitabemi orada düz taşa yazdırdım. Bin at kalmış, on bin koyun kalmış, bin at on bin koyun tuttum getirdim..."
Uygurlara ait Sine-Usu Yazıtları'na göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız?


A) Devletin kurulduğu yer
B) Uygur hükümdarlarının kullandığı unvanlar
C) Uygurların mimari eserleri
D) Kullandıkları araç ve gereçler


2

Orta Asya Türk toplulukların-dan Hunlar ve Göktürkler büyük devletler kurmalarına rağmen, bu iki devletten günümüze saray ve tapınak gibi mimari eserler ulaşmamış-tır. Biz Uygurlar daha küçük olmamıza rağmen bir çok eser bıraktık.
Bu Türk toplulukları arasındaki farklılığın temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Hun ve Göktürkler'in Çin'in etkisi altında kalması
B) Uygurlar'da ekonominin daha güçlü olması
C) Uygurlar'ın yerleşik hayata geçmiş olması
D) Hun ve Göktürkler'in savaşçı topluluklar olması


3

Mani dinini benimseyerek yerle-şik hayata geçen Uygurlar, 18 harflik bir alfabe oluşturmuşlar, kağıdı kullanmışlar ve kitap basma tekniğini bildikleri için kitap basmışlardır.
Bu gelişmeler Uygur ülkesinde aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamış olamaz?


A) Kültürel hayatın canlanmasına
B) Dillerini değişirmelerine
C) Uygur tarihini aydınlatabilecek eserler bırakmalarına
D) Yazılı edebiyatın gelişmesine


4

Uygur hükümdarı Bögü Kağan döneminde Çin’e yapılan seferden sonra Uygurlar mani dinini benimsemiştir Hayvani gıdaların yenmesini yasaklayan bu dinin benimsenmesi sonucunda yerleşik yaşama geçilmiştir.
Buna göre Uygurlar'la ilgili;
I. Göçebe hayatın terkedildiği
II. Türklük özelliklerinin sona erdiği
III. Din değiştirildiği
IV.Çevre uygarlıklardan etkilenildiği
yargılarından hangisi yada hangilerine ulaşılamaz?


A) Yalnız I                     B) Yalnız II
C) I ve IV                      D) II ve III


5

Uygurlar Bögü Kağan döneminde Mani dinine girmeye başladılar. Mani dini, hayvan etinin yenilmesini yasaklayan, savaşa karşı çıkan, askerliğe önem vermeyen felsefesi ile Türk inancına ve yaşantılarına uygun değildi. Bu nedenle Mani dininin benmsenmesiyle birlikte hareketli hayatlarını kaybeden Uygurlar, yerleşik hayata geçtiler.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Mani dininin kabulü, Türklerin yaşam biçimini değiştirmiştir.
B) Uygurlar, Çin hakimiyetini kabul etmiştir.
C) Uygurlar ticaretle uğrşmayı bırakmıştır
D) Mani dini, Türk gelenek ve yaşantısının korunmasını sağlamıştır.


6

Uygurlar, egemen oldukları yerlerde çok sayıda şehir kurmuşlar, şehirlerin etrafını surlarla çevirmişler, matbaanın ilkel şeklini bulup kullanmışlardır.
Yalnızca bu bilgilere bakarak Uygurlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Avrupa'dan etkilendikleri
B) Çin'e bağımlı olduklar
C) Yerleşik hayata geçtikleri
D) İslamiyet'i kabul ettikleri


7

Genel olarak Türklerde sanat, Uygurlara kadar,taşınabilir malzemeden deri, ahşap, metal ve taş işçiliğine dayalıdır. Uygurlarda ise sanat, manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı biçiminde gelişme göstermiştir.
Türklerde sanatta görülen bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?


A) Göçebe hayattan yer leşik hayata geçildiğinin
B) Ülke sınırlarının genişlediğinin
C) Komşu devletlerle ilişkilerin zayıfladığının
D) Ticaret anlayışının değiştiğinin


8

Uygurlar'ın;
I. Çinlilerden etkilenerek Mani dinini kabul etmeleri.
II.Hükümdarlar için saraylar yapmaları.
III.Tapınak mimarisinin oldukça gelişmesi.
IV.İlkel matbaayı kullanmaları.
V. 18 Harfli alfabe oluşturmaları
gelişmelerinden hangileri yerleşik hayata geçtiklerini gösterir?


A) I ve II                     B) II ve IV
C) IVveV                      D) II ve III


9

İslamiyet'ten önceki Türk devletleri incelendiğinde Uygurlar'a kadar olan dönemle ilgili, hayvancılık ekonomisinin hakim olduğu ve taşınabilir sanat ürünlerinin varlığı gözümüze çarparken, Uygurlar'dan itibaren tarımsal üretimin geliştiği ve mimari eserler ortaya koyulduğu görülmektedir.
Buna göre;
I. Uygurlar, yaşam tarzı açısından önceki Türk devlet lerinden ayrılmaktadır,
II. Uygurlar'dan önce Orta Asya'da göçebe yaşam tarzı hakim olmuştur,
III. Uygurlar, kendilerinden önceki Türk devletlerine
oranla daha kalıcı eserler ortaya koymuşlardır, yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I                        B) I ve III
C) I ve II                         D) I, II ve III


10

Uygurlara ait olan hukuk vesikalarında; borç alıp-verme, kiralama, alım-s atım, vasiyetname gibi bilgilere rastlanmıştır. Bu vesikalar Uygurların sosyal hayatlarını yansıtan çok önemli belgelerdir.
Yukarıdaki bilgiye bakılarak Uygurlar ile ilgili hangi yargıya varılamaz?


A) Ekonomileri ticarete dayalıdır.
B) Hukuk anlayışı gelişmiştir.
C) Kendilerinden önceki Türk devletlerinin geleneklerini sürdürmüştür.
D) Hakların korunmasına dikkat etmişlerdir


11

Uygur Türkleri, başta Budizm olmak üzere çeşitli dinlere bağlı değişik kültürlerle ilişki kurdukları halde, dini terimlerini bile Tür kçe karşılıklarını kullanmaya özen göstermişlerdir.
Uygurlar bu davranışlarıyla aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmıştır?


A) Toprak bütünlüğü
B) Milli benlikleri
C) Yönetim biçimleri
D) Toplumda eşitlik anlayışı


12

Eski Uygur şehir harabelerinde Budist ve Maniheist tapınaklar yan yana bulunmuştur.
Bu durum, Uygurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?


A) Dinde hoşgörülü olduklarının
B) Göçebe bir yaşam sürdüklerinin
C) Bahar şenliklerine önem verdiklerinin
D) Resim ve müzikle uğraştıklarının


üst