Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Bir Din Testi 1

• 993 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Bir Din Testi 1

1

İslamiyet'ten önce Mekke'yi ziyarete gelen Araplar, kurdukları büyük panayırda alışveriş yaparlar, eğlenceler ve spor karşılaşmaları düzenlerler, sonra da Kâbe'deki putları ziyaret ederlerdi.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?


A) Mekke'nin kutsal bir şehir olduğu
B) Arapların ticarete önem verdikleri
C) Arapların çok tanrılı dinlere inandıkları
D) Araplar arasında siyasi birlik bulunduğu


2

İslamiyetten önce Arap Yarımadası'nda;
I. Şiir ve edebiyata büyük önem verilmiştir.
II. Mekke ve Kabe, Araplar için kutsal kabul edilmiştir.
III. Arap kabileleri birbirleriyle sürekli savaşmıştır..
IV. Tarım ve ticaret önemli geçim kaynaklarından olmuştur.
Yukarıdakilerden hangisi, İslamiyet'ten önce Arabistan'da siyasi birliğin kurulamayışında etkili olmuştur?


A) I    B) II    C) III    D) IV


3

İslam dini yayılmaya başladığında Mekkeliler, bu dine ve mensuplarına karşı büyük düşmanlık gösterdiler. Özellikle maddi durumu kötü olanlara ve köl elere değişik işkenceler uyguladılar.
Mekkelilerin bu tutumlarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez?


A) Kabe'nin kutsal kabul edilmesi
B) İslam'ın, insanların eşitliğini getirmesi
C) Mekke'nin ticari önemini yitireceği korkusu
D) İslâm dini'nin putperestliğe karşı olması


4

Hz. Muhammet döneminde Bedir Savaşı'nda esir alınan Mekkelilerin bir kısmı Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi için bir kanıt olabilir?


A) Arapça okuma yazma öğrenmenin kolay olduğu
B) Bedir Savaşı'nı Hz. Muhammet'in yönettiği
C) İslamiyet’in okuma yazmaya önem verdiği
D) Bedir Savaşı'nın Müslümanların ilk başarısı olduğu


5

Hz. Muhammed devrinde; aralarında kan davası olan kabileler barıştırılmış, fetihler tüm Arap Yanmadası'na yayılmış, ticaret yollarının denetimi ele geçirilmiş ve devlette bazı kurumlar oluşturulmaya çalışılmıştır.
Buna göre Hz. Muhammed devrinde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiğine dair bir açıklama yapılmamıştır?


A) Toplumda huzur ortamı sağlanmaya çalışıldığı
B) Ekonomik alanda güçlenmeye başlandığı
C) Devlette teşkilatlanmaya gidildiği
D) Afrika’da siyasi bütünlüğün gerçekleştirildiği


6

Hz. Muhammed Veda Hutbesi'nde;
I. Kabileler arasında savaşlara son verilmesi gerektiğini
II. Kur'an'ın tamamlandığını
III.Köle ticaretinin son bulduğunu bildirmiştir.
Buna göre;
I. Toplumsal eşitlik anlayışı
II. Toplumda birlik ve beraberliğin sağlanması
III. Fetih politikasının sona ermesi
yargılarından hangileri yukarıdaki açıklama doğrultusundadır?


A) Yalnız I              B) I ve II
C) I ve III              D) II ve III


7

İslam tarihinde Hicret'ten sonra Medine'deki Yahudilerle yaplan Vatandaşlık Antlaşması İslam Devleti'nin ilk anayasası olarak değerlendirilir.
Bu Vatandaşlık Antlaşmasının maddelerinden hangisi İslamdaki hoşgörüye örnektir?


A) Yahudiler, aralarında bir anlaşmazlık çıkarsa durumu Hz. Muhammed'e bildirecekler
B) Duşman saldırılarına karşı Medine şehri birlikte savunulacak
C) Yahudiler dini ibadet ve ayinlerini serbestçe yerine getirebilecekler
D) Medine içinde kan dokulmeyecek ve savaşılmayacak


8

Hz. Muhammed'in ölümünden sonra devletin yönetimini halifeler üstlendi. Hz. Ebubekir ile başlayan ve Hz. Ali'nin ölümüne kadar devam eden döneme Dört Halife dönemi denir.
Dört Halife dönemine cumhuriyet devri de denilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Dini amaçlı fetihlerin yapılması
B) Halifelerin seçimle göreve gelmesi
C) Hıristiyan devletlerin vergiye bağlanması
D) Müslümanlığın geniş bir alana yayılması


9

Hz. Ebubekir'in halifeliği döneminde yaşanan;
- Kuran'ın kitap haline getirilmesi
- Yalancı peygamberler ile mücadele edilmesi
- Zekat vermek istemeyen kabilelerin itaat altına alınması
gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?


A) Dini ve siyasi birliğin sağlanmaya çalışıldığını
B) Eğitim-öğretim kurumları oluşturulduğunu
C) Mekkelilerle mücadelenin sona ermediğini
D) Halifelerin bir tür seçimle işbaşına geldiğini


10

Kur'an-ı Kerim;
-Hz. Ebu Bekir zamanında toplatılarak kitap haline getirilmiş,
-Hz. Osman zamanında ise çoğaltılarak eyaletlere da ğıtılmıştır.
Aşağıdakilerdcn hangisi bu faaliyetlerin temel amacı olarak gösterilebilir?


A) İslam devletinin sınırlarının hızla genişletmek
B) Kur'an'ı korunmasını ve yayılmasını sağlamak
C) Toplumda eşitlik anlayışını geliştirmek
D) Farklı toplumların kültürel birikimlerinden faydalanmak


11

Dört Halife döneminde görülen;
I. Yeni vilayetlerin kurulması
II. Hicri takvimin oluşturulması
III. Halifelik nedeniyle iç çatışmalar yaşanması
IV. Kuran’ın kitap haline getirilmesi
gibi gelişmelerden hangileri, İslam devletinin sınırlarının genişlediğinin göstergesidir?


A) Yalnız I               B) Yalnız II
C) I ve II                D) II ve III


12

Hz. Ali Döneminde Cemel Savaşı, Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı gibi iç karışıklıklar yaşanmıştır,
Bu gelişmeler,
I. Merkezi otoritenin güçlenmesi
II. Sınırların genişlemesi
III. Fetihlerin durması
IV. Devlet otoritesinin zayıfaması
gibi sonuçlardan hangilerine neden olmuştur?


A) I ve II                   B) I ve III
C) II ve IV                 D) III ve IV


üst