Menu

TEST : Online - 6. Sınıf fen bilimleri yakıtlar testi

• 386 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf yakıtlar konu testi çöz.

1

I. Gaz yağı
II. İspirto
III. Taş kömürü
Yukarıda verilen yakıtlardan hangileri ham petrolün işlenmesiyle elde edilir?

A) Yalnız I.       B) I ve II.
C) II ve III.       D) I, II ve III.


2

Yakıtlar ile ilgili verilen,
I. Katı, sıvı ve gaz yakıtlar olmak üzere üçe ayrılırlar.
II. Petrol ve doğal gaz fosil yakıtlardır.
III. Temel enerji kaynakları Güneş'tir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.       B) I ve II.
C) II ve III.       D) I, II ve III.


3

I. Linyit
II. Antrasit
III. Turba

Yukarıda verilenlerden hangileri kömür çeşididir?

A) Yalnız III.       B) I ve II.
C) II ve III.       D) I, II ve III.


4

I. Doğal gaz
II. Petrol
III. Rüzgar

Yukarıdakilerden hangileri fosil yakıtlardandır?

A) Yalnız I.       B) I ve II.
C) I ve III.       D) I, II ve III.5

Aşağıdakilerden hangisi yapay katı yakıtlara örnek olarak gösterilebilir?

A) Odun kömürü
B) Linyit
C) Taş kömürü
D) Odun


6

Oluşum sürecinin milyonlarca yıl sürdüğü bazı enerji kaynaklarının günümüzdeki hızla tüketilmesi halinde kalan kullanım sürelerini gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

Tablodaki verilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Fosil yakıtların kullanım sürelerinin azalması onları kullanırken daha dikkatli ve tasarruflu olmamız gerektiğini göstermektedir.
B) Günümüzde bu yakıtlar geniş çapta kullanıldığından fosil yakıtların kalan kullanım sürelerinin azalması geleceğimizi tehdit etmektedir.
C) Kömürün kalan kullanım süresinin uzun olması, diğer fosil yakıtlara göre daha az kullanıldığını göstermektedir.
D) Fosil yakıtların kalan kullanım süresinin azalması yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verilmesi gerektiğini göstermektedir.


7

Aşağıdakilerden hangisi katı yakıtlardan değildir?

A) Fuel - oil              B) Odun
C) Kok kömürü         D) Antrasit


8

- Güneş
- Rüzgâr
- Hidroelektrik
- Jeotermal
- Biyokütle

Yukarıda verilen enerji türlerinin ortak özelliği nedir?

A) Sıcak sudan elde edilmeleri
B) Canlı atıklarından elde edilmeleri
C) Yenilenebilir enerji kaynağı olmaları
D) Sadece elektrik elde etme amacıyla kullanılmaları


9

Aşağıdaki grafik 2015 yılı Dünya geneli enerji tüketim oranlarının kaynak bazlı dağılımını göstermektedir.

Bu grafiğe göre,
I. Doğal kaynaklardan elde edilen ve kendini yenileyebilen enerjinin, toplam enerji tüketimi içerisindeki payı %9,5 kadardır.
II. Yapılan yatırımlar sayesinde yenilenebilir enerjinin tüketim oranları giderek artmaktadır.
III. Tüketilen enerji çeşitlerinin büyük çoğunluğunu fosil yakıtlar oluşturmaktadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.         B) I ve III.
C) II ve III.        D) I, II ve III.


10

Fosil yakıtların insan sağlığına zararları konusunda sunum hazırlayan bir öğrenci,
I. Solunum sistemi rahatsızlıklarında artış
II. Cilt hastalıklarında artış
III. Soba zehirlenmeleri

örneklerinden hangilerini kullanabilir?

A) I ve II.          B) I ve III.
C) II ve III.        D) I, II ve III.


11

Fosil yakıt kullanımının artması ile atmosfere salınan sera gazları miktarı artmıştır. Bu durum sebebiyle dünyamız küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın beklenen etkilerinden değildir?

A) Tarımsal üretimin azalması
B) İklim değişikliklerinin yaşanması
C) Deniz seviyesinin alçalması
D) Kutup buzullarının erimeye başlaması


12

Yukarıda verilen haberde, ailenin zehirlenmesine neden olan gaz, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğal gaz        B) Karbonmonoksit
C) Oksijen           D) Azot


üst