Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform Testi

• 4583 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform Testi

1

Bizim yaşadığımız yerde herkes merak ettiği konuda araştırma yapabilir, elde ettiği bilgileri başkalarıyla paylaşabilir.
Bu anlatılana göre o ülkede, aşağıdaki özgürlüklerden hangisinin var olduğu söylenebilir?


A) Seyahat özgürlüğü
B) Bilim özgürlüğü
C) Yerleşme özgürlüğü
D) Konut edinme özgürlüğü

2

Avrupa’da 15. ve 16 yüzyılarda gerçekleşen Rönesans ve Reform hareketlerinden sonra Aydınlanma Çağı denilen dönemin yaşanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma çağına etki ettiği söylenemez?


A) Kilise baskısın ortadan kalması
B) Özgür düşünce ortamının oluşması
C) Diğer dillere çevrilen İncil’in matbaa sayesinde
çoğaltılarak herkes tarafından okunması
D) Barutun Ateşli silahlarda kullanılması

3

Coğrafi Keşifler'in aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Osmanlıların yapılan keşiflerden olumsuz yönde etkilenmesine neden olmuştur?


A) Hristiyanlığın farklı bölgelerde yayılması
B) Ticaret yollarının yön değiştirmesi
C) Avrupalıların yeni bitki türlerini öğrenmeleri
D) Avrupa'dan Amerika kıta sına göç yaşanması

4

Coğrafi Keşiflerle yeni kıtalar keşfedilerek İpek ve Baharat Yolları önemini kaybetmiş Atlas Okyanusu'nun ekonomik değeri artmıştır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında yer alır?


A) Yeni ticaret yolları bulunmuştur.
B) Küçük atölyeler ve el tezgahları kapandı.
C) Köyden kente göç arttı.
D) Matbaanın öğrenilmesi ile okuma yazma oranı arttı

5

Aşağıda Coğrafi Keşiflerin bazı sonuçları verilmiştir.
- Ticaret yollarının güzergahı değişti.
- Yeni bitki ve hayvan türleri öğrenildi
- Hristiyanlık yeni yayılma alanları buldu.
Bu sonuçlar aşağıdaki alt başlıklara yerleştirilmek istense hangi başlık dışarıda kalır?


A} Coğrafi Keşiflerin ekonomik sonuçları
B) Coğrafi Keşiflerin dini sonuçları
C) Coğrafi Keşiflerin siyasi sonuçları
D) Coğrafi Keşiflerin kültürel sonuçları

6

15 ve 16. yüzyıllarda önce Italya'da başlayıp daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan edebiyat, sanat ve bilim alanındaki yenilik ve gelişmelere Rönesans denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Rönesans Hareketleri ile ilgili değildir?


A) Leonardo Davinci’nin Mona Lisa adlı tabloyu yapması
B) Cervantes’in Don Kişot adlı eseri yazması
C) Skolastik düşüncenin yıkılması
D) Martin Luther’in Kiliseye 95 maddelik bildiri asması

7

İtalya;
- İslâm dünyasına yakınlığı nedeniyle bu kültürel etkileşim içindeydi.
- Siyasal birliğin olmadığı bir bölgeydi.
- Katolik Kilisesi'nin merkezi konumundaydı.
- Akdeniz ticaretinden önemli pay alıyordu.
Rönesans Hareketleri'nin İtalya'da başlamasının da nedenleri olan bu özellikler aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkilendirilemez?


A) Askeri    B) Coğrafi
C) Dinsel    D) Ekonomik

8

Rönesans hareketleri sonucunda skolastik düşünce ortadan kalkmış, yerini deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce almıştır.
Aşagıdakilerden hangisinin bu durumunun bir sonucu olduğu savunulabilir?


A) Coğrafi Keşiflerin başlamasının
B) Derebeylik rejiminin yıkılmasının
C) Avrupa'da bilimsel gelişmelerin hızlanmasının
D) Hristiyanlığın geniş alanlara yayılmasının

9

Avrupa'da XV. yüzyıl sonlarından itibaren;
- Matbaanın yaygınlaşması
- Rönesans Hareketleri
- İncil'in ulusal dillere tercüme edilmesi
gibi gelişmeler yaşanmıştır.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili olduğu savunulabilir?


A) Coğrafya Keşifleri
B) Fransız İhtilali
C) Sanayi Devrimi
D) Reform Hareketleri

10

Reform Hareketleri sonunda Katolik Kilisesi'nin düşünce üzerindeki baskısının kalktığı, kültürel ve bilimsel gelişmenin hızlandığı görülmüştür.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?


A) Protestanlık mezhebi'nin serbest bırakılması
B) Endüljans satışlarının yasaklanması
C) Eğitim-öğretim kurumlarının Kilisenin elinden alınması
D) Avrupa'da mezhep birliğinin bozulması

11

- Rönesans'la birlikte Avrupa'da "skolastik" düşüncenin yıkılması
- Reform'la birlikte Avrupa'da kilise otoritesinin zayıflaması
gelişmelerinin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Avrupa'da gelişmeyi önleyici faktörlerin ortadan kalkması
B) Feodalite'nin yıkılmasına sebep olması
C) Avrupa'da ulusal devletlerin ortaya çıkması
D) Kağıdın bollaşması ve matbaa'nın kullanılmaya başlanması

12

Yeniçağ Avrupa’sındaki;
I. Bilim ve sanatın ilerlemesi
II. Yeni mezheplerin ortaya çıkması
III.Değerli madenlerin artması
gelişmeleri, Rönesans, Reform ve Coğrafi Keşifler hareketleri ile ilişki bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?


Rönesans   Reform   Coğrafi Keşifler
A) III           I             II
B) I             II            III
C) II            I             III
D) III           II           I

üst