Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomik ve Sosyal Hayat Testi 3

• 992 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomik ve Sosyal Hayat Testi 3

1

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da ticaretin gelişmesiyle ilgili bir gelişme değildir?


A) Burjuva sınıfının güçlenmesi.
B) Sömürge imparatorlukların kurulması.
C) Derebeylik rejiminin zayıflaması.
D) Yeni ticaret yollarının bulunması.


2

Osmanlıda esnaf ve zanaatkârlar kendi alanlarındaki loncalara kayıtlıydılar. Esnaf ve zanaatkârların iş yeri açabilmeleri, çıraklıktan ustalığa geçme süresince geçirecekleri dönemler bağlı oldukları loncaların kurallarına göre yapılmak zorundaydı.
Yukarıdaki bilgilere göre loncalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Tüm esnaflar aynı loncada toplanmışlardır.
B) Sanayi inkılâbı loncaları olumsuz etkilemiştir.
C) Loncalar üyelerini kontrol altında tutmuşlardır.
D) Loncalar ticareti denetim altında tutmuşlardır.


3

Osmanlı devletinde uygulanan tımar sisteminde toprağın tasarruf hakkına sahip olan köylünün bazı kuralları yerine getirmesi gerekliydi.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biri değildir?


A) Toprağı üç yıl üst üste boş bırakmamak.
B) Sebepsiz olarak toprağını terk etmemek.
C) Ödemek zorunda olduğu vergileri sipahiye vermek.
D) Kapı kulu askerlerinin giderlerini karşılamak.


4

Sanayi devrimi sonrasında Avrupa’da büyük fabrikalar kurulmuş ve üretim artmıştı. Ucuza üretilen mallar satabilmek için yeni pazarlar aramaya başlamışlardı. Bu da Avrupa devletleri arasında rekabeti arttırmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilememiştir?


A) Loncaların önemini kaybetmesi.
B) Yerli mallarının ucuz Avrupa mallarıyla rekabet edememesi.
C) El tezgâhlarının yavaş yavaş kapanması.
D) Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi.


5

İşçi sınıfı ortaya çıkmıştır.
Kapitalizm, sosyalizm, emperyalizm gibi akımlar ortaya çıkmıştır.
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?


A) Fransız İhtilali
B) Sanayi İnkılabı
C) I. Dünya Savaşı
D) Rönesans


6

Akdeniz ticaretinin önemini kaybederek yeni ticaret yollarının önem kazanması coğrafi keşiflerin hangi alanda yaşanan sonuçları arasında sayılabilir?


A) Siyasi
B) Ekonomik
C) Kültürel
D) Dini


7

Sanayi devrimi ile Avrupa’da üretim faaliyetleri artmıştır. Bu durum ham madde ihtiyacını doğurmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?


A) Sömürgecilik faaliyetlerinin başlamasına.
B) Avrupa ülkelerinin gücü kaybetmesine.
C) Bilimsel faaliyetlerin gelişmesine.
D) Coğrafi keşiflerin yapılmasına.


8

Pusula ilk olarak Çinliler tarafından bulunmuştur. Onlardan Avrupalara geçen pusula, Haçlı Seferleri sırasında Türklerden öğrenilerek Avrupa’ya taşınmıştır.
Pusulanın Avrupa’ya taşınmasıyla aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir?


A) Merkezi krallıklar güç kaybettiler.
B) Denizciler güvenli bir şekilde okyanuslara açılabildiler.
C) Sanayileşme faaliyetleri başladı.
D) Milliyetçilik akımı oldu.


9

I. Ticaret yollarının değişmesi.
II. Skolastik düşüncenin yıkılması.
III. Sömürge yarışının hızlanması.
IV. Yeni fikir akımlarının ortaya çıkması.
Yukarıda verilen gelişmelerden hangisi dünya barışının bozulmasına neden olmuştur?


A) I                B) II
C) III             D) IV


10

Aşağıda verilen keşiflerin hangisi coğrafi keşiflerin ekonomik sonuçlarından biridir?


A) Hristiyanlığın yeni yayılma alanları bulması.
B) Yeni ticaret yollarının bulunması.
C) İnsanların dünya görüşünün değişmesi.
D) Yeni kültürlerle karşılaşılması.


11

Osmanlı Devleti’nde uygulanan tımar sisteminde, toprak devletin malı sayılırdı ve toprağını boş bırakıp işlemeyenden ceza vergisi alınırdı.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Devlet otoritesini korumuştur.
B) Üretimde süreklilik sağlanmıştır.
C) Özel mülkiyet anlayışı gelişmiştir.
D) Toprağın boş kalması engellenmiştir.


12

Ülkemizde sanayi kuruluşlarının çoğunun ham maddesi tarım ürünlerine dayanmaktadır.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Tarıma dayalı üretimin fazla olması.
B) Tarımsal ürünlerin daha fazla gelir getirmesi.
C) Devlet tarafından bu kuruluşlara destek verilmesi.
D) Bu alanlarda çalışanların sayısının fazla olması.


13

II. Murat zamanında açılan; idareci, devlet adamı, sanatkâr yetiştirilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Enderun           B) Medrese
C) Ahilik               D) Külliye


14

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde tarıma destek veren kuruluşlardan biri değildir?


A) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü.
B) Ziraat Odaları.
C) GAP İdaresi Başkanlığı.
D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü.


15

Osmanlı Devleti’nde çok çeşitli derslerin okutulduğu medreselerde 17. yüzyıldan itibaren fen ve matematik dersleri verilmeye başlandı. Bu da medreselerdeki eğitimin bozulmasına neden oldu.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?


A) Bilim adamlarının yetişmemesine.
B) Avrupa’daki bilimsel gelişmelerin takip edilmemesine.
C) Medreselerin çağın gerisinde kalmasına.
D) Medreselere giden öğrenci sayısının azalmasına.


üst