Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomik ve Sosyal Hayat Testi

• 1448 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomik ve Sosyal Hayat Testi

1

Malların pazarlara ulaştırıldığı ticaret yollarını kontrol etmek amacıyla mücadeleler olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi ticaret yollarını ele geçirerek ulaşılmak istenen hedeftir?


A) Çok uluslu bir devlet olmak
B) Yeni yerler keşfetmek
C) Uluslararası ticaretten gelir elde etmek
D) Tarım ürünlerinin çeşitliliğini artırmak


2

Devletlerin ekonomik olarak güçlenmesinde
I. Ticari pazarlara yakın olmaları
II. Önemli yollara hakim olmaları
III. Ekvatora yakın olmak
IV. Dışarıdan üretilen malları satın almaları
Gibi etkenlerden hangilerinin bir etkisi olduğu ileri sürülemez?


A) I ve II         B) II ve III
C) I ve III       D) II ve IV


3

Asya'dan gelerek Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz üzerinden geçen Kral, Baharat ve İpek yolları devletlerin birbirlerini tanımalarını ve uluslararası ticaretin gelişmesini sağlamıştır.
Buna göre yolların geçiş noktalarında aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?


A) Ekonominin güçlenmesi
B) Kültürel etkileşimin azalması
C) Sık sık istilalara uğraması
D) Bilim ve kültürün gelişmesi


4

Tarihte önemli olan çeşitli ticaret yolları vardır
- Batıda Sardes(İzmir'in 95 km doğusu) şehrinden başlayıp doğuda Bağdat'a kadar uzanır.
- Tarihte bilinen ilk kara ticaret yoludur.
- Milattan önce 5. yüzyılda Lidyalılar tarafından yaptırılmıştır.
Bu özellikleri verilen ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kral Yolu           B) Anadolu Yolu
C) İpek Yolu          D) Baharat Yolu5

İlk çağlarda Doğu ülkelerini Batı ülkelerine bağlayan ticaret yollarından birisi de Baharat Yolu'ydu. Baharat, günümüzden binlerce yıl önce Doğu uygarlıklarınca kullanılıyordu. Orta Çağ'da baharat, Avrupa soylularının sofralarına da girince önemli bir ticaret ürünü hâline geldi. Ancak pahalı olduğu için sadece varlıklı kimseler tarafından satın alınabiliyordu.
Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Baharatın belli bir döneme kadar yaygın olarak kullanılmadığı
B) Doğu - Batı ticaretinde baharatın önemli bir yere sahip olduğu.
C) Baharat Yolu'nda sadece baharat ticareti yapıldığı
D) Pahalı olduğu için zenginlerin kullanabildiği


6

Bağdat görkemli bir kenttir. Bu kentin içinden geçen büyük ırmaktan, tüccarlar mallarını Hint denizine taşımak için yararlanırlar. Bağdat'ta altın sırmayla işlenmiş ipekliler, üzerinde hayvan motifleri bulunan kadife kumaşlar dokunur.
Marco Polo’nun verdiği bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Bağdat'ta sanatsal çalışmalar yapılmıştır
B) Bağdat önemli bir liman kentidir.
C) Altın ipek ve kadife dönemin önemli ziynet eşyalarıdır
D) Bağdat'ın içinden geçen ırmaklar taşımacılıkta kullanılmaktadır.


7

İpek yolu hakkındaki ;
I. Bu yolda baharatlarda taşındığı için diğer adı baharat yoludur.
II. Çin'in Xian kentlerinden başlayıp Avrupa'ya kadar uzanırdı.
III. Yoğun şekilde ipek, porselen, kâğıt ve değerli taşlar taşınırdı.
bilgilerinden hangileri doğru olarak gösterileblir ?


A) I ve II              B) I ve III
C) II ve III           D) I, II ve III


8

Ortaçağ'da, Çin'de üretilen halı ve dokuma ürünleri İpek Yolu üzerinde yaşayan topluluklar arasında el değiştirerek Avrupa'ya ulaşmaktaydı.
Buna göre aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşılabilir?


A) Avrupa devletleri sanayileşmiştir.
B) Avrupa devletleri birlik oluşturmuştur.
C) Avrupa da sanayiye yönelik tarım başlamıştır
D) Avrupa'ya ulaşan bu mallar pahalıya satılmıştır.


9

Avrupa ile Asya arasında ticaretin gerçekleşmesinde önemli bir yere sahip olan Akdeniz ticaretinin 16. yüzyıldan itibaren önemini kaybetmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Baharatın eskisi gibi fazla kullanılmaması
B) Akdeniz'de Venediklerin ticareti ele geçirmesi
C) İpek Yolu'nun Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi
D) Afrika'nın güneyinden Hindistan'a ulaşan yeni ticaret yolunun bulunması


10

Çin'den alınan bir malın Osmanlı ve Venedikler aracılığıyla Avrupa'ya ulaşması, Avrupa'da o malın pahalıya satılmasına sebep olmuştur.
Avrupalı devletler bu durum karşısında hangi yola başvurmuşlardır?


A) Haçlı Seferlerine başlamışlardır.
B) Yeni ticaret yolları arayışına girmişlerdir.
C) Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak kurmuşlardır.
D) Osmanlı içişlerine karışmaya başlamışlardır.


11

Geçmişte Kral, İpek ve Baharat ticaret yolları günümüzde İstanbul Boğazı, Süveyş Kanalı gibi geçit ve su yolları devletlerin ekonomilerine katkı sağlamıştır. Bu ticaret yollarını ele geçirmek için devletler arasında ciddi mücadeleler gerçekleşmiştir.
Buna göre;
I. Ticaret yolları ve geçitler devletler için önemli bir gelir kaynağıdır..
II. Tarih boyunca savaşlar yalnızca ekonomik nedenlerden çıkmıştır
III. İlk açılan yol İpek yoludur.
yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I         B) Yalnız II
C) II ve III       D) Ive II


12

Coğrafi keşiflerle önemi azalan Akdeniz limanlarının yeniden önem kazanması, aşağıdaki olaylardan hangisiyle olmuştur?


A) Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla
B) Amerika Kıtası'nın keşfedilmesiyle
C) Turizm faaliyetlerinin yaygınlaşmasıyla
D) Avrupa'da yeni ham madde kaynaklarının bulunmasıyla


üst