Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim ve İnsan İlişkileri Testi 5

• 2059 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim ve İnsan İlişkileri Testi 5

1

“Dönüt” kavramıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


A ) Öğretmenin, dersin anlaşılıp anlaşılmadığını öğrencilerin mimiklerinden sezmesi, dönüte bir örnektir.
B ) İletişim tek yönlü değil, dairesel bir süreçtir.
C ) Dönütlerin (geri bildirim) olumlu olması çok önemlidir.
D ) Hedefin mesajı algılamasından sonra ortaya çıkan, olumlu ya da olumsuz tepkilere dönüt denir.

2

Aşağıdakilerden hangisi, yüz yüze iletişimle ilgili yanlış bir bilgidir?


A ) Ses tonu, vurgulama ve konuşma, sözel iletişim davranışlarıdır.
B ) Yüz yüze iletişimde sözler ve davranışlar önem taşır.
C ) Göz teması, fiziksel yakınlık, duruşlar, yüz ifadeleri sözel olmayan iletişim davranışlarıdır.
D ) Yüz yüze iletişimde beden dili kullanılmaz.

3

İletişimi olumlu yönde etkileyen unsurlardan biri de dinlemedir. Aşağıdakilerden hangisi, etkin ve doğru dinleme davranışlarından biri değildir?


A ) Göz teması kurmak
B ) Anlatılanlara ilgi göstermek
C ) Ön yargıyla yaklaşmak
D ) Söz kesmemek

4

I.    Elin ağzı torba değil ki büzesin.
II.   Ağzından hayır çıkmaz, bari şer söyleme.
III.   Az söyle, öz söyle; iki dinle, bir söyle.
IV.  Önce düşün, sonra söyle.
V.   Göz ile kulak iki, ağız tek.
VI.  İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır.
VII. İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.
Verilen atasözlerinden hangileri, iletişimde dinlemenin önemini anlatır?


A ) I, II, III, IV, V, VI ve VII
B ) III ve V
C ) I, II, III, IV ve VII
D ) II, III, IV ve V

5

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi empati kavramını anlatmaz?


A ) Bireyin, karşısındakilerle etkileşim kurmasıdır.
B ) Bireyin kendisini, karşısındaki insanın yerine koymasıdır.
C ) Bireyin olaylara, karşısındakinin bakış açısıyla bakmasıdır.
D ) Bireyin, karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasıdır.

6

Fransız yazar ve düşünür Voltaire’nin, "Söylediklerini kabul edemem; ama konuşma hakkını ölene kadar desteklerim." sözünü, aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılar?


A ) Sevgi B ) İletişim C ) Karşı koyma D ) Hoşgörü

7

I. Beni iyi dinle.
II. Dinlemeyi bilmiyorsun.
III. Dinlemediğini biliyorum.
IV. Beni dinlemezsin ama…
Yukarıdakilerden hangileri olumsuz ilişkileri başlatan cümlelerdir?


A ) II, III ve IV              B ) I, II, III ve IV
C ) II ve III                   D ) II ve IV

8

Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim araçlarının kamuoyu oluşturma fonksiyonunun bir sonucudur?


A ) Dünyadaki gelişmelerden haberdar olunması
B ) Farklı görüşlerin ortaya atılıp tartışılması
C ) Farklı kültürlerin tanıtılması
D ) İnsanların hoşça vakit geçirmeleri

9

Kitle iletişim araçlarının, siyasal otoriteyi denetleme ve demokratik katılım üzerinde büyük etkisi vardır.
Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim araçlarının bu konudaki olumsuz etkisi olarak görülebilir?


A ) Bıkkınlığa neden olması
B ) Toplumu, yönetimin çalışmaları hakkında bilgilendirmesi
C ) Siyasal katılımı artırması
D ) Demokrasiyi güçlendirmesi

10

Aşağıdakilerden hangisi, televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?


A ) Obezite
B ) Dilde yozlaşma
C ) Sosyalleşme sorunları
D ) Eğlence

11

Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim araçlarının sorumluluklarından biri değildir?


A ) Demokrasiyi güçlendirmek
B ) Kamuoyu oluşturmak
C ) Doğru bilgi vermek
D ) Taraflı yayın yapmak

12

Hiçbir hak ve özgürlük sınırsız değildir. Aşağıdakilerden hangisi, konut dokunulmazlığı hakkının sınırlanabileceği durumlardan biri değildir?


A ) Suç işlenmesinin önlenmesi   
B ) Genel ahlakın korunması
C ) Genel sağlığın korunması   
D ) Haber toplanması

13

Aynı olay karşısında 4 ayrı kişinin sözleri şöyledir:
1. kişi: Olayları tüm gerçekliği ile öğrenmeliyim.
2. kişi: Bu konu hakkındaki düşüncelerimi açıklayabilmeliyim.
3. kişi: Halkı ilgilendiren bu olayı yayınlamalıyım.
4. kişi: Bu olayı arkadaşlarıma anlatmalıyım.
Hak ve özgürlükler ile bu kişilerin sözlerini eşlediğimizde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?


A ) 1. kişi: doğru bilgi alma hakkı
B ) 4. kişi: yayınlama özgürlüğü
C ) 2. kişi: düşünceyi açıklama hakkı
D ) 3. kişi: basın özgürlüğü

14

Atatürk’ün: “Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.” sözünün anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


A ) Basın hürriyeti mahzurludur.
B ) Basın hürriyeti olmamalıdır.
C ) Basın, özgür olmalıdır.
D ) Basın özgürlüğü bir vasıtadır.

15

Haberleri ve fotoğrafları bütün araştırmacılar için birinci elden kaynak niteliği taşıyan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Anadolu Ajansı
B ) Ulusal gazeteler
C ) Televizyon
D ) Radyo

16

İlk denemeleri 1921 – 1923 yılları arasında yapıldı. Atatürk’ün, yeni yazıyı müjdeleyen söylevi ilk olarak onda yayınlandı. Türk dil ve tarih çalışmaları, yerli malı ve tutum haftası dolayısıyla yapılan konuşmalar, bayramlar ve olağanüstü günlerde verilen söylevler onda yayınlandı.
Yukarıdaki bilgiler, aşağıdaki kitle iletişim araçlarından hangisiyle ilgilidir?


A ) Radyo
B ) Televizyon
C ) Gazete
D ) Resmî gazete

üst