Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meraklı Gözler TRT'de Testi 1

• 1616 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meraklı Gözler TRT'de Testi 1

1

Televizyon, radyo, gazete gibi iletişim araçlarının yaygın olarak kullanıldığı bir ülke için;
I. Yeni fikirler düşünclere ve fikirlerin yayıldığı
II. İnsanlar arasında etkileşimin olduğu
III. Gelişmemiş bir ülke olduğu
gibi ifadelerden hangisi veya hangileri söylenemez?


A) Yalnız l                C) I ve II
B) Yalnız III             D) II ve III


2

Kitle iletişim araçları kişilerin kendilerini çevreleyen dış dünyayı tanımalarını, öğrenmelerini, olaylardan haberdar olmalarını ve böylece olası tehlikeleri anlayıp belirsizlik ve güvensizlikten kurtularak önlem almalarını sağlar.
Kitle iletişim araçlarıyla ilgili verilen bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Etrafımızı tanımada yardımcı olduğuna
B) Insanları olaylar karşısında bilgilendirdiğine
C) Politik yönden insanları bilinçlendirdiğine
D) İnsan hayatını yönlendirdiğine


3

Teknolojinin gelişmesiyle iletişim araçları da çeşitlenmiş, bilgileri ve mesajları daha kısa zamanda ulaştırabilen iletişim araçları daha çok önem kazanmıştır. Bu yüzden bazı iletişim araçları eski önemini yitirmeye başlamıştır.
Buna göre aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi günümüz iletişiminde diğerlerine göre daha az önem taşımaktadır?


A) Televizyon             C) Radyo
B) Gazete                  D) Mektup


4

Kitle iletişim araçları, bireylere sosyal yaşam içerisinde büyük kolaylıklar sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının kişilere sağladığı olumlu etkiye örnek gösterilemez?


A) Yardımseverlik alışkanlığını kazandırması
B) Kişileri toplumdan uzak yaşamaya özendirmesi
C) Günlük olaylar hakkında yorum yapabilme yeteneği kazandırması
D) Kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlaması5

Gazete,, Radyo, Televizyon, İnternet gibi iletişim araçlarına Kitle İletişim Araçları denir.
Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim araçlarının ortak bir özelliğidir?


A) Her zaman doğru ve tarafsız haber verme
B) Topluma yalnızca görsel olarak hitap etme
C) Çok sayıda kişiye ileti gönderebilme
D) Yalnızca toplumun belli bir kesimini ilgilendiren haberleri verme


6

Kitle iletişim araçlarının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


A) Eğlendirici yönü olması
B) Sürekli sansüre uğraması
C) Ulaştığı çevrenin çok geniş olması
D) Taraf tutarak haber yapması


7

Kitle iletişim araçları sayesinde dünyada olup bitenlerden haberdar olmaktayız. Ayrıca kitle iletişim araçlarının insanları eğitme ve manevi değerlerin korunup, diğer kuşaklara aktarılmasını sağlama gibi işlevleri de vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kitle iletişim araçlarının yararlarından birisi değildir?


A) Bilgi, görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlar.
B) İnsanların anlama, anlatma, öğrenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılar.
C) Kültürümüzün, nesilden nesile aktarılmasında yardımcı olur.
D) İnsanların davranışlarını belli kalıplar içine sokar.


8

En yagın ve en etkili kitle iletişim aracı olan televizyonun yararları olarak;
I. İnsanların boşa zaman geçirmelerine neden olması
II. Toplumda kargaşa yaşanmasına neden olması
III. İnsanların, toplumun güncel olaylardan haberdar olması
Yargılarından hangisi yada hangileri gösterilemez?


A) Yalnız l           C) I ve II
B) Yalnız II         D) II ve III


9

Haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere, eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlara Kitle İletişim Araçları denir
Kitle iletişim araçlarının yararları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?


A) Farklı kültür ve yaşam biçimlerini tanımamıza yardımcı olur.
B) Gelenek ve göreneklerimize verilen önemi azaltır.
C) Toplumları ve bireyleri birbirine yakınlaştırır.
D) Haberler hızlı ve etkili bir şekilde geniş kitlelere ulaştırılır.


10

“Sibiryadan gelen soğuk hava kütlesinin etkisi ile yurdumuzda sıcaklık düşecek Yoğun kar yağışının beklendiği bir çok ilimizde bu yüzden okullar tatil edildi. 3 gün süre ile eğitim öğretimin duracağı illerimiz sırası ile..“
Yukarıdaki haberi kısa sürede ve daha geniş kitlelere ulaştırmak için hangi kitle iletişim aracını kullanmamız gerekmektedir?


A) Televizyon         B) Radyo
C) Gazete              D) İnternet


11

Pakistan’da meydana gelen deprem felaketini televizyonda haberlerde izleyen Ayşe, olayın ciddiyetini daha iyi anlayarak yardımda bulunmaya karar vermiştir
Yukarıda verilen bilgide kitle iletişim araçlarının hangi yönü üzerinde durulmuştur?


A) Halkı haberdar etme ve bilinçlendirme görevini yerine getirmesi
B) Eşya ve hizmetlerin tanıtılmasını sağlaması
C) İnsanların birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlaması
D) Kitle iletişim araçlarının sadece haber programı yapmasını


12

Kitle iletişim araçları insanlar arasındaki bilgi alışverişini sağlamaktadır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?


A) İnsanlar arasındaki etkileşimin hızlanmasına
B) Toplumsal değerlerinin zayıflamasına
C) Yanlış anlaşılmaların artmasına
D) insanların, yaşanan olaylara kayıtsız kalmasına


üst