Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Niçin Sayılıyoruz Testi 1

• 1564 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Niçin Sayılıyoruz Testi 1

1

Nüfus sayımları ile nüfus hareketleri, sosyal ve ekonomik durum, şehirleşme gibi özellikler tespit edilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımlannın amaçlarından biri değildir?


A) Nüfus sayısını bulmak
B) İç göçleri önlemek
C) Nüfusun sosyal ve ekonomik durumu hakkında bilgi sahibi olmak
D) Nüfusun bölgelere göre dağılışını bulmak


2

Yaşadığım şehrin toplam nüfusunu biliyorum Fakat ben ilimizdeki nüfus artışını öğrenmek istiyorum.
Buna göre, nüfus artışının öğrenebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin de bilinmesi gerekir?


A) İlin nüfus yoğunluğu
B) Ilin yüz ölçümünü
C) İldeki kadın ve erkek nüfusu
D) Ilin bir önceki sayımındaki nüfus sayısı


3

Türkiye’nin nüfus artışı son yıllarda düşmesine rağmen, hala nüfus artış hızı dünya ortalamasının üzerindedir.
Ülkemizde nüfus artış hızının Dünya ortalama-sından fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?


A) Ortalama yaşam süresinin uzaması
B) Doğum oranlarının fazla olması
C) Sağlık hizmetlerinin gelişmesi
D) Kırdan kente göçlerin artması


4

2000 yılı nüfus sayımına göre ülkemizdeki kadın ve erkek nüfusun eğitim düzeyi tablosu.

Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Ülke nüfusunun yaklaşık % 15'i yüksek öğretim mezunu
B) Kadınların en az eğitim öğretim seviyesi Yüksek öğretimdir.
C) Kadın nüfusun yaklaşık 5'i okula gitmemiştir
D). Erkek nüfusun eğitim düzeyi daha yüksektir5

15-64 yaş arasındaki nüfusa, çalışabilir (aktif) nüfus denir.
Buna göre, çalışabilir nüfusun artması halinde;
I. İşsizlik artar
II. İşçi ücretleri artar
III.İç ve dış göçler yaşanır.
gibi durumlardan hangileri meydana gelebilir?


A) Yalnız I            B) Yalnız II
C) I ve III            D) I ve II


6

Hızlı nüfus artışı ülkede bazı sorunlara da neden olabilir
Nüfus artışının bir ülkede fazla sorun olmaması için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekmektedir?


A) Köyden kente göçün hızlandırılması
B) İşçi ücretlerinin artırılması
C) Ekonomik büyüme hızının, nüfus artış hızından fazla olması
D) Eğitim seviyesinin artırılması


7


Grafikte verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yorumlardan hangisini ulaşılamaz?


A) Nüfus artış oranları düzenli olarak azalmaktadır
B) En az nüfus artış oranının yaşandığı yıl 1980’dir
C) En fazla nüfus artış oranı 1970’dir
D) Nüfusumuz sürekli olarak artmaktadır


8

Çalışan nüfusun bakmakla yükümlü olduğu nüfusa bağımlı nüfus adı verilmektedir. 14 yaşın altındaki çocuklar ile 64 yaşın üzerindeki yaşlı nüfus bağımlı nüfus olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde bağımlı nüfus oranı fazladır.
Ülkemizde bağımlı nüfus oranının fazla olması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?


A) İşsizlik oranının azalmasına
B) Doğum oranlarının azalmasına
C) Ortalama ömür süresinin kısalmasına
D) Kişi başına düşen millî gelirin düşmesine


9

1990 yılı nüfus sayımına göre nüfusun yaş dağılımı aşağıdaki gibidir.

Buna göre verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Ülkemiz nüfusu yaş gruplarına orantılı dağılmıştır.
B) Ülkemiz nüfusunda en az oran 65 yaş ve üzerine aittir.
C) Ülkemiz nüfusunda 15-65 yaş oranı 5'tir.
D) Nüfusun büyük kısmı 0-14 yaş grubunda toplanmıştır


10

1927-1997 yılları Kır ve Kent nüfusu Haritası

Grafikte verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) 1990 yılındaki kırsal nüfus oranı 1950 yılından az, 1997 yılından fazladır.
B) Kır nüfusu yıllar geçtikçe düzenli bir şekilde azalmıştır.
C) Kentsel nüfus oranı 1950 yılından sonra hızlı bir artış göstermiştir.
D) 1997 yılındaki kırsal nüfus oranı, 1950 yılındaki kırsal nüfusun yaklaşık yarısı kadardır


11

Nüfus ile ilgili bazı değerler bir ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgiler verir.
Buna göre aşağıdaki nüfus ile ilgili değerlerden hangisi gelişmişlik seviyesi hakkında çok gerekli değildir?


A) Nüfusun cinsiyet yapısı
B) Nüfusun yaş yapısı
C) Nüfusun okur-yazar oranı
D) Nüfusun iş kollarına dağılışı


12

İlk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılından son nüfus sayımına kadar ülkemizn nüfusu sürekli olarak artmıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin nüfus sayısının armasına bağlı olarak sürekli arttığı söylenebilir?


A) Köylerde yaşayan insan sayısı
B) Doğum oranı
C) Türkiye'nin nüfus yoğunluğu
D) Köy ve kentlerde yaşayan erkek sayısı


üst