Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizde Nüfus Testi 4

• 1566 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizde Nüfus Testi 4

1

Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının nedenleri arasında sayılamaz?


A. Doğumlar
B. Ölümler
C. Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler
D. Beslenme koşullarının iyileşmesi


2

Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerlerden kentlere göçün sebepleri arasında yer almaz?


A. Tarım alanlarının aile bireylerinin gereksi-nimlerini karşılayamaması
B. Sanayi tesislerinin köylerde bulunması ve havayı kirletmesi
C. Tarım alanlarının yetersizliği
D. Kentlerdeki iş olanaklarının fazlalığı


3

Yurdumuzda düzenli nüfus sayımları ne zaman yapılmaya başlanmıştır?


A. Cumhuriyet’in ilanından sonra
B. Tanzimat Fermanı’ndan sonra
C. II.Dünya Savaşı’ndan sonra
D. Kanun-i Esasi’nin ilanından sonra


4

Genel nüfus sayımları ile ülkemizde aşağıdakilerden hangisi belirlenmez?


A. Ülkemizin nüfus yoğunluğu
B. Nüfusumuzun yaş ve cinsiyet durumu
C. Nüfusumuzun okur-yazar oranı
D. Ülkemizde resimle ilgilenenlerin oranı5

Devlet İstatistik Enstitüsü’nün görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A. Genel nüfus sayımları ile ülkemizde yaşayan insan sayısını belirler.
B. Çocukların barınma, beslenme ve kendilerini ifade etme haklarını korumaya çalışır.
C. Komşu ülkelerle ilişkilerimizi araştırır.
D. Ülkemizde sanatla uğraşan kişilerin sayısını belirler.


6

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yoğunlaştığı yerler arasına girmez?


A. Kıyı bölgeleri
B. Mevsimlerin ılık geçtiği bölgeler
C. Ulaşıma elverişli bölgeler
D. Yeterli yağış alamayan dağlık bölgeler


7

Yurdumuzda nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?


A. Doğu Anadolu Bölgesi
B. Orta Anadolu Bölgesi
C. Marmara Bölgesi
D. Akdeniz Bölgesi


8

Yurdumuzda nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yer Marmara Bölgesi’dir. Bunun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A. Sanayisi’nin gelişmiş olması
B. Ticaret ve hizmet sektörünün gelişmiş olma-sı
C. Bölgenin kurak olması
D. Ulaşımın rahat olması


9

Ekonomisi daha çok tarıma dayanan ve nüfusu 2000'in altında olan yerleşme birimi aşağıdakilerden hangisidir?


A. Köy
B. Mezra
C. Semt
D. Mahalle


10

Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün sebepleri arasında değildir?


A. Ekim-dikim alanlarının yeterli olmaması
B. İş olanaklarının kentte olması
C. Eğitim olanaklarının kentte olması
D. Kent yaşamının kalabalık olması


11

Geçici göçün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


A. Kentteki sağlık koşullarından yararlanmak düşüncesi ile yapılan göç
B. Yılın bir bölümünde iş olanaklarının olduğu yerlere yapılan göç
C. Kent merkezlerine yapılan göç
D. Kentteki eğitim koşullarından yararlanmak düşüncesiyle yapılan göç


12

Kente göç eden insanların ekonomik nedenlerle kentlerin çevresi’nde plansız bir şekilde kurdukları sağlıksız meskenlere ne ad verilir?


A. Gecekondu
B. Apartman
C. Köy
D. Mezra


13

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışını tanımlar?


A. Yılın bir bölümünde kentlerdeki iş olanaklarının artmasıyla birlikte kentlerde nüfusun fazlalaşmasıdır.
B. Ülkelerde yaşayan insan sayısıdır.
C. Sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içerisinde insan sayısında meydana gelen artıştır.
D. Nüfusun yaş ve cinsiyet durumudur.


14

Aşağıdaki bölgelerimizden hangisine mevsimlik göç en fazla yapılır?


A. Marmara Bölgesi
B. Karadeniz Bölgesi
C. Akdeniz Bölgesi
D. İç Anadolu Bölgesi


15

Ülkemizde ilk nüfus sayımı aşağıdaki tarihlerden hangisinde yapılmıştır?


A. 1927
B. 1935
C. 1925
D. 1930


16

Türkiye’nin nüfus yoğunluğu, 1927 yılındaki nüfus sayımında 18 kişi iken, 1990 yılında 73 kişi olmuştur. Bu artışın önemli nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?


A. Kentlere olan göçün artması
B. Sağlık hizmetlerinin gelişmesi
C. Kent sayısının artması
D. Ulaşım ağının gelişmesi


17

Ülkemizde ikinci nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır?


A. 1927
B. 1930
C. 1990
D. 1935


18

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus kaybının nedenleri arasında değildir?


A. Anne ve bebek ölümleri
B. Doğal afetler(deprem,sel,çığ vb.)
C. Köyden kente göç
D. Trafik kazaları


19

Aşağıda verilen yerlerden hangisinde nüfus sık değildir?


A. Marmara Denizi kıyıları
B. Ege Bölgesi kıyısındaki ovalar
C. İç Anadolu’da Ankara çevresi
D. Doğu Anadolu Bölgesi


20

Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerlerden kentlere göçün sebeplerinden birisi değildir?


A. Köylerde tarım alanlarının yetersizliği
B. Şehirlerde sağlık imkanlarının yetersizliği
C. Şehirlerin kalabalık olması
D. Köylerde tarımda makineleşmenin insan gücüne olan ihtiyacı azaltması


üst