Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizde Nüfus Testi 6

• 4910 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizde Nüfus Testi 6

1

Kilometrekareye düşen insan sayısına nüfus yoğunluğu denir.

Yukarıdaki haritada İç Anadolu Bölgesi'nde Yukarı Kızılırmak Bölümü (Sivas ve çevresi) belirtilmiştir.
Yukarı Kızılırmak Bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin nüfus yoğunluğu en az olan bölümüdür. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?


A) Endüstrinin gelişmemiş olması
B) Sert bir iklime sahip olması
C) Arazinin dağlık, tarım alanlarının dar olması
D) Yüzölçümünün küçük olması

2


Yukarıdaki haritada belirtilen yörelerin hangisinde yıl içinde turizme bağlı olarak nüfusun artıp - azalması diğerlerine göre daha azdır?


A) Bodrum            B) Antalya
C) Şanlıurfa          D) Ürgüp

3

Ülkemizde Cumhuriyet dönemiyle birlikte ilk düzenli genel nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır?


A) 1927           B) 1930
C) 1935           D) 1940

4

Aşağıdakilerden hangisi kırsal kesimden kentlere göçün nedenlerinden birisi değildir?


A) Ekim - dikim alanlarının dar olması
B) Kentler çevresinde hava ve çevre kirliliğinin fazla olması
C) İş olanaklarının kısıtlı olması
D) Gelir düzeyinin düşük olması

5

Sanayinin çok hızlı geliştiği büyük kentlerimizde hızlı ve çarpık bir kentleşme görülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür kentlerimizdeki çarpık kentleşmenin nedenlerinden biridir?


A) Gecekondu semtlerinin yaygınlaşması
B) Sanayi tesislerinin kent içinde kalması
C) Kentin çok fazla göç alması
D) Çevre kirliliğinin artması

6

Türkiye nüfsunun;
1935 yılında % 81'i, 1955 yılında % 70'i tarım kesiminde çalışırken bu oran 1990 yılında % 40'a düşmüştür.
Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A) Tarımsal üretimin eski önemini kaybetmesi
B) Tarım ürünlerine duyulan ihtiyacın azalması
C) Ekim alanlarının daralması
D) Sanayinin gelişmesi nedeniyle köyden kente göçün olması

7


Yukarıdaki grafik 2003 yılında Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımını göstermektedir.
Bu grafiğe göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


A) 0-4 yaş grubundaki erkek çocuk sayısı 4 milyondan fazladır.
B) 80 yaşın üzerindeki kadın sayısı erkek sayısından fazladır.
C) 5-9 yaş grubundaki kız çocuk sayısı ile 10-14 yaş grubunda bulunan kız çocuk sayısı birbirine çok yakındır.
D) Her yaş grubundaki kadın sayısı erkek sayısından fazladır.

8

Ülkemizde göçler genellikle kırsal kesimden yani köylerden büyük kentlere doğru olmaktadır. Özellikle sanayi ve ticaretin geliştiği yerler daha fazla göç almaktadır. Göç veren yerlerde ise sanayi ve ticaret pek gelişmemiş tarım olanakları sınırlıdır.
Buna göre aşağıdaki coğrafi bölgelerimizden hangisinden diğer bölgelere olan göç daha azdır?


A) Doğu Anadolu Bölgesi
B) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi
D) Ege Bölgesi

9


Yukarıdaki grafiklerde iki ülkede nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı verilmiştir.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


A) I. ülkede 0 - 4 grubundaki kız ve erkek bebek nüfusu toplamı II. ülkedeki aynı yaş grubunun toplamından fazladır.
B) I. ülkenin nüfusu II. ülkeden fazladır.
C) I. ülkede genç nüfus daha fazladır.
D) I. ülkenin yüzölçümü II. ülkenin yüzölçümenden fazladır.

10

İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi bazı kentlerde üretilen konut sayısı ihtiyacı karşılamamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür kentlerde konut azlığına yol açan etkenlerden birisi değildir?


A) Nüfuslarının çok hızlı artması
B) Çok fazla göç almaları
C) Konut maliyetlerinin çok hızlı artması
D) Çok katlı konut yapımında öncelik verilmesi

11

Birbirine komşu olan Zonguldak ve Kastamonu illerinin nüfus ve nüfus yoğunlukları karşılaştırıldığında Zonguldak'ın nüfus yoğunluğunun Kastamonu'dan daha fazla olduğu görülür.
Bu durumun en önemli nedeni Zonguldak’ın hangi özelliğinden kaynaklanır?


A) Kastamonu'ya göre daha batıda yer alması
B) Madencilik ve sanayi faaliyetlerinin daha fazla olması
C) Geniş ve verimli tarım alanlarına sahip olması
D) Ormanlık olması

12

Aşağıdaki grafik 1955 - 1990 yılları arasında bir ülkede kent ve kır nüfus oranlarının değişimini göstermektedir.

Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A) Verilen yıllar içinde kent nüfus oranı sürekli artmıştır.
B) Verilen yıllar içinde köy nüfus oranı sürekli azalmıştır.
C) 1985 yılında ilk defa kent nüfusu köy nüfusundan fazla olmuştur.
D) Kırsal kesimde dünyaya gelen erkek çocuk sayısı, kız çocuk sayısından fazladır.

13

Aşağıda 1990 yılı verilerine göre dört ilimizin aldığı ve verdiği göç miktarları verilmiştir.
Verilen kentlerimizden hangisinde iç göçle meydana gelen nüfus artışı diğerlerinden daha fazla olmuştur?

 

14


Yukarıdaki tablo 1990 yılında Türkiye'de okur - yazar oranının cinsiyete ve eğitim düzeyine göre oranlarını göstermektedir.
Sadece tablodaki bilgilerden yararlanarak aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz?


A) Kadın nüfusun % 21,6'sı erkek nüfusun % 18,4'ü herhangi bir okulu bitirmemiştir.
B) Toplam nüfusun yarıdan fazlası ilkokulu bitirmiştir.
C) Öğrenim basamakları yükseldikçe erkek nüfusun oranı artmaktadır.
D) Toplam nüfus içinde lise mezunu sayısı fakülte ve yüksekokul mezunu sayısından fazladır.

15

Aşağıdaki grafik ülkemizde yaşanan iç göçlerin nedenlerini yüzde olarak göstermektedir.

Hüseyin'in babası devlet memurudur. Çalıştığı kurum tarafından görev yeri değiştirilmiş ve İstanbul'dan Erzurum'a gelmiştir. Hüseyin'in babasınının görev yeri değişikliği, grafikte belirtilen göç nedenleriyle ilgili gruplamalardan hangisine dahil edilir?


A) İş bulma - Arama
B) Hanedeki fertlerden birbirine bağımlı göç
C) Tayin - Atama
D) Güvenlik

16

Aşağıda ülkemizin nüfusunun yapısı ve artışı ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?


A) Çocuk ve genç nüfus, yaşlı nüfustan fazladır.
B) Köylerden kentlere olan göç 1950 yılından sonra artmıştır.
C) Nüfusumuz sürekli artmaktadır.
D) İç göçler de nüfusumuzun artmasında etkili olmuştur.

17

Anayasamızda; "İlköğretim; kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır." der.
Anayasamızın yukarıdaki maddesi ile hangi temel hakkımız güvence altına alınmıştır?


A) Seçme hakkı
B) Seçilme hakkı
C) Eğitim ve öğrenim hakkı
D) Düşünce özgürlüğü

18

Ahmet Bey, çocuklarının daha iyi bir eğitim ve öğrenim görmelerini sağlamak için köyündeki tüm mallarını satmış, şehirden bir ev almış kalan parasıyla küçük bir bakkal dükkanı açmıştır. Daha sonra telefon ederek eşinin ve çocuklarının da şehre gelmelerini istemiştir.
Yukarıdaki parafrafta hangi hak ve özgürlüklerden söz edilmemiştir?


A) Düşünce özgürlüğü
B) Eğitim ve öğrenim hakkı
C) Yerleşme özgürlüğü
D) Haberleşme özgürlüğü

19


Yukarıdaki grafik bir kentte doğurganlık oranı ile nüfus artış oranını göstermektedir.
Buna göre bu kent ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle söylenemez?


A) İş olanakları fazladır.
B) Dışarıdan göç almaktadır.
C) Kent çevresinde gecekondu semtleri vardır.
D) Göçle gidenlerin sayısı gelenlerin sayısından fazladır.

20

Bodrum, Fethiye ve Side gibi merkezlerde yaz mevsiminde nüfus çok fazla artar.
Bu merkezlerdeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisi birinci derecede etkilidir?


A) Tarım işçilerine duyulan ihtiyaç
B) Bu yörelerde yapılan seracılık sayesinde yaz mevsiminde sebze ve meyve fiyatlarının düşmesi
C) Turizm faaliyetlerinin başlaması
D) Fuar ve panayır gibi faaliyetlerin başlaması

üst