Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Vakıflar ( Hiç Bitmeyen Destek ) Testi

• 1848 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Vakıflar ( Hiç Bitmeyen Destek ) Testi

1

Osmanlı Devleti'nde hastahane, kütüphane, kervansaray, medrese ve mekteplerin ihtiyaçları vakıflar aracılığıyla karşılanmıştır. Vakıflar Osmanlı Devleti'nde ve daha önce kurulan Türk-İslam devletlerinde toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi vakıflarla ilgili söylenemez?


A) Toplumun yararına çalıştıkları
B) Devlete verilen vergilerle oluşturuldukları
C) Türk - İslam devletlerinde görüldüğü
D) Sağlık ve eğitim gibi alanlarda yardımlamayı sağladığı


2

Osmanlı Devleti'nde bir mal vakfedildikten sonra satılamaz, bağışlanamaz veya miras olarak bırakılamazdı. Vakfın kuruluş nedenleri ortadan kalkmadıkça da kurum kapatılamazdı.
Buna göre, vakıflar için yapılan bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?


A) Vakıf gelirlerini artırmanın
B) Vakıf kurmanın özendirilmesinin
C) Vakıfları devlet hakimiyetine almanın
D) Kurulan vakfın sürekliliğini sağlamanın


3

- Yoksullara ve muhtaçlara yardım eder
- Hastanelerde muayene olunur
Vakıfların yukarıda verilmiş olan çalışmalarının toplumsal yaşamdaki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Hukuki eşitlik sağlanmıştır
B) Vergiler düzenli olarak alınmıştır.
C) Halkın sosyal ihtiyaçları karşılanmıştır.
D) Halkın yönetimde söz sahibi olması sağlanmıştır.


4

Osmanlı Devleti'nde, sokakların aydınlatılması ve temizlenmesi, şehirlerin güzelleştirilmesi, yol ve köprü yapımı gibi işler için vakıflar kurulmuştur.
Bu bilgilere göre Osmanlı vakıfları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A) Osmanlı halkının yerleşik hayata geçmesini sağlamışlardır.
B) Topluma hizmet amacıyla kurulmuştur.
C) Her ilde eşit sayıda kurulmuşlardır.
D) Bulundukları bölgenin vergilerini toplamışlardır.5

Osmanlı Devleti'nde vakfiyeler medeniyet belgesiydi. Toplumun neye ihtiyacı varsa vakıflar buna cevap verirdi. İbadet için camisi, kilisesi, havrası; yemek için imareti; barınmak ve dinlenmek için ise hanı, kervansarayı hep vakıf yolu ile kurulurdu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Vakıflar, halkın yaşam seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmalarda bulunmuştur.
B) Vakıflar, dini ayırım yapmadan halkın ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlamıştır.
C) Vakıflar, toplumsal ihtiyaçlara göre hareket etmişlerdir.
D) Vakıflar, Osmanlı hazinesinin önemli gelir kaynakları arasındadır.


6

Gelirleri cami, hastane ve aşevi gibi hayır işlerine ayrılan mal ya da kurumlara "Vakıf" denir.Vakıflar için ayrılmış olan bir arazi ya da yapı, satılamaz ve devredilemez.
Buna göre vakıfların kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?


A) Ticaret yaparak devlete gelir sağlamak
B) Yoksulların ihtiyaçlarını karşılamak
C) İbadet yerlerinin bakım ve onarımını yapmak
D) Hastaların tedavi edilmesini sağlamak


7

Ben ki İstanbul fatihi, aciz kul Fatih Sultan Mehmed, alın terim ile kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul'un Taşlık mevkiinde bulunan 136 dükkânımı aşağıdaki şartlar dâhilinde vakfeylerim.
Buna göre;
I. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın teşvikinde Padişahlarda etkin rol almıştır.
II. Kişiler şahsi mallarını vakıfa bağışlayabilirler.
III.Vakıflar sadece istanbul'da faaliyet göstermiştir.
yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II            B) I ve III
C) II ve III         D) I, II ve III


8

Osmanlı döneminde varlıklı olan kişiler imarethaneler, bîmarhâneler, hastahaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler, mektepler, medreseler gibi çeşitli vakıflar yapmıştır.
Bu vakıflar aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili olduğu söylenemez?


A) Eğitim      B) Sağlık
C) Ticaret     D) Sanayi


9

Osmanlı Devleti'nde medreselerde eğitim öğretim ücretsizdi. Çeşitli vakıflar aracılığı ile öğrencilerin yeme içme ve barınma ihtiyaçları karşılanırdı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Osmanlıda parasız eğitim anlayışı gelişmiştir
B) Müderrislerin maaşları vakıflar tarafından karşılanırdı..
C) Vakıflar eğitim faaliyetlerine destek vermişlerdir.
D) Osmanlı'da eğitim faaliyetlerine önem verilmiştir


10

Geçen sene zarfında vakıfların dini hayır yapılarının tamir ve inşaatında oldukça mühim bir faaliyet gösterilmiştir. Bunlar: 126 cami 31 medrese, 22 su yolu ve çeşme 175 akar ve 26 hamam.
Mustafa Kemal'in verdiği bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Vakıf eserleri en çok Cumhuriyet döneminde yapılmıştır.
B) Eğitim alanında dayanışma sağlanmaya çalışılmıştır.
C) Halkın temizlik ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır.
D) Cumhuriyet döneminde bazı vakıflar tamir edilmiştir


11

Günümüzde vakılar ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışmalar yapmaktadır
Aşağıdakllerden hangisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biridir?


A) Şehirlerde park ve bahçe düzenlemeleri yapmak
B) Ormanlık alanların yangına karşı korunmasını sağlamak
C) Fakir ve garip hastalara ücretsiz teşhis ve tedavi hizmeti vermek
D) Konut yapımlarının deprem yönetmeliğine uygun olmasını sağlamak


12

Vakfımızın amacı, ülkemizdeki doğal varlıkların korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması, ağaçlandırmanın önemi konusunda kamuoyunun eğitimi ve bilgilendirilmesi, bu alanda millî politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu esaslardan ödün verilmemesi için mücadele etmektir.
Yukarıdaki amaç için kurulan vakıf hangisidir?


A) LÖSEV           B) Eğitim Gönüllüleri Vakfı
C) TEMA             D) Mehmetçik Vakfı


üst