Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşayan Demokrasi Testi 1

• 1346 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşayan Demokrasi Testi 1

1


Anayasamızın nitelikleri gösteren bu diyagramda “?“ işareti ile gösterilen yere hangisi gelemez?


A) Atatürk milliyetçiliğine bağlı    B) Teokratik
C) İnsan Haklarina Saygili          D) Demokratik


2

Türkiye'de;
I. Yöneticilerin seçimle işbaşına gelmesi
II. İktidarda bulunan partiye muhalefet etmenin serbest olması
III. Halkının ihtiyaçlarını karşılaması
uygulamalarından hangileri devletin demokratik niteliğinin bir sonucudur?


A) I ve II          B) I ve III
C) II ve III       D) I, II ve III


3

Anayasamızın göre; herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir.
Bu durum ülkemizin hangi özelliği ile ilgilidir?


A) Laik devlet olması
B) Sosyal devlet olması
C) Hukuk devleti olması
D) Yasama, yürütme ve yargı organlarının ayrı olması


4

Anayasamızın temel niteliklerinden birisi de Atatürk Milliyetçiliğine bağlı olmaktır.
Buna göre;
I. Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür
II. Irkı düşüncesi ve inancı ne olursa olsun kendini Türk bilen kişi Türk’tür
III. Ne Mutlu Türk’üm Diyene
Sözlerinden hangisi veya hangileri Atatürk milliyetçiliğine uygundur?


A) I ve II         B) I ve III
C) II ve III      D) I, II ve III5

Anayasamıza göre ilk üç madde değiştirilemez ve değişmesi dahi teklif edilemez bir özelliğe sahiptir.
Bu hükümler arasında aşagıdakilerden hangisi gösterilemez?


A) Devletin şekli
B) Devletin millî marşı
C) Cumhuriyetin temel nitelikleri
D) Seçimlere kimlerin katılabileceği


6

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ndeki
I. Vatandaşlara asgari geçim ve yaşama olanağı sağlanması
II. Ülkenin yasalara uygun bir şekilde yönetilmesinin sağlanması
III.Vatandaşların yönetime katılmasını sağlanması
gibi özellikler, hangi seçenekte doğru bir şekilde eşleştirimiştir?
     ____I____   ____II____   ____III____
A) Sosyal          Hukuk          Demokratik
B) Demokratik   Sosyal         Hukuk
C) Demokratik   Hukuk         Sosyal
D) Hukuk          Demokratik  Sosyal


7

Anayasımıza göre Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği cevap Sosyal devlet anlayışı ile ilgili değildir?


A) Huzur evlerinin açılması
B) Kredi vermek için bankalar kurulması
C) Çocuk esirgeme kurumlarının açılması
D) Aş evlerinin kurulması


8

Demokrasinin gelişmesi ve yaygınlaşması insan haklarının da gelişmesini sağlamıştır.
Demokratik toplumların aşağıdaki özelliklerinden hangisi, insan haklarının tanınıp korunduğunun en önemli kanıtıdır?


A) Eğitim öğretime önem verilmesi
B) Devlet başkanlarının seçimle belirlenmesi
C) Devlet imkanlarının sonuna kadar kullanılması
D) İnsan hak ve özgürlüklerinin yasalarda yer alması


9

Din, bir vicdan sorunudur. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir, özgürdür, Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz din işlerini millet ve devlet işleri ile karıştırmamaya çalışıyoruz.
Bu durum anayasamızın 2. maddesinde belirtilen devletimizin temel özelliklerinden hangisinin bir gereğidir?


A) Demokratik devlet     B) Sosyal devlet
C) Laik devlet                D) Hukuk devleti


10

Ülkemizdeki bazı uygulamalar;
- Devletin fakir ve yetenekli öğrencilere burs verir
- Yöneticilerin seçimle işbaşına gelir
- Din ve devlet işlerini birbirinden ayırır
Bu uygulamalarda, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden hangisine ulaşamayız?


A) Laik olma
B) Demokratik olma
C) Hukuk Devleti olma
D) Sosyal Devleti olma


11

Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzur, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
Buna göre,
I. Yasaların dine değil, akla ve bilime dayanması,
II. Devletin, toplum yararı için sağlık, eğitim ve kültür alanlarında yatırımlar yapması,
III.Ülke topraklarının genişletilerek tüm Türkleri içine alması
durumlarından hangileri anayasamızın gereklerindendir?


A) I ve II            B) I ve III
C) II ve III         D) I, II ve III


12

Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti, egemenliğini, anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.
Anayasamızın 6. maddesindeki bu duruma göre aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?


A) Seçimlerin hangi aralıklarla yapılacağı
B) Egemenliğin kaynağı ve nasıl kullanılacağı
C) Devlet yönetiminde kimlerin görev alacağı
D) Seçme ve seçilme hakkını kimlerin kullanabileceği


üst