Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları, Eylem - Ek Eylem, Paragraf, Sözcükte Anlam Testi 1

• 1653 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları, Eylem - Ek Eylem, Paragraf, Sözcükte Anlam Testi 1

1

1. Biraz ekmek yiyince doymuş.
2. Günlerdir yağmur yağıyor, toprak suya doydu.
3. Ben doymadım bir tabak daha yiyeceğim.
4. Dünyanın parasını kazandı ama doymadı.
“Doymak“ kelimesi yukarıdaki cümlelerin hangisinde “yeter bulmak, tatmin olmak” anlamında kullanılmıştır?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


2

Yukarıdaki cümleler ve bu cümlelerde geçen “tutmak” kelimesinin anlamları eşleştirildiğinde hangi cümle açıkta kalır?


A ) Dalyan işletiyorum, tuttuğumuz balığı tekrar denize döküyoruz.
B ) Vahşidir, hiçbir zaman onu kafeste tutmak mümkün değildir.
C ) Şu yağan kar bir tutsun, seyreyle sen ertesi gün çocukları.
D ) Kucağında kundaklı bir çocuk tutuyordu.


3

Aşağıdaki deyimlerden hangisi “dikkatlice dinlemek” anlamındadır?


A ) Kulak kabartmak
B ) Kulak kesilmek
C ) Kulak tıkamak
D ) Kulağını çınlatmak


4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?


A ) Gülerken birden ağlamaya başladı.
B ) Beyaz karlar ayak izleriyle kirlendi.
C ) Kırmızı çiçekler yeşiller arasında güzel görünüyor.
D ) Zarif görünüşlü biriydi ama elleri büyüktü.5

“Küsmek–gücenmek” kelimeleri arasında görülen anlam ilgisi aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi kelimeler arasında da vardır?


A ) İleri-geri
B ) Aşağı-yukarı
C ) Usanmak-sıkılmak
D ) Gitmek-gelmek


6

Selam Türkiye!
Acısını canımda
Sevincini kanımda duyduğum,
Kara ekmeğim, billur suyum,
Hasretim, özlemim, bereketim.
Selam, canımdan aziz bildiğim memleketim!
Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Yaşama sevinci
B ) Gurbet acısı
C ) Sıla hasreti
D ) Memleket sevgisi


7

Çocuk kitaplarının dili yalın, çocuklara uygun; konusu ise sürükleyici olmalı. Paylaşımcı, çağdaş, birlikte çalışmayı ve öğrenmeyi özendirici olmalı. Okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra, bilinçli okumanın kapısını açacak bir öze sahip olmalı.
Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması
B ) Hayatın kitaplardan öğrenilmesi gerektiği
C ) Çocuk kitaplarının özendiriciliği
D ) Çocuk kitaplarında bulunması gereken özellikler


8

Bir çiftçi, oğlu ile buğday tarlasına gitti. Başakların olup olmadığına bakacaklardı. Oğlan,
- Babacığım, bazı saplar iyice eğilmiş, bazıları da dimdik. Nedir bunun sebebi acaba? En seçkinleri bu dik duranlar olsa gerek, kötüleri de eğik duranlar.
Babası iki sap kopardı ve oğluna şöyle cevap verdi:
- Bak, eğik duranların başakları buğday taneleri ile dolu. Dimdik duranların başakları ise bomboş. İnsanlar da böyledir: Boş kafalılar böyle dimdik durur, kasılır ve kibirlenir. Bilgili ve akıllı insanlar ise kasılmazlar, alçakgönüllü olurlar.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi metnin konusudur?


A ) Bilgiyi edinmenin yolları
B ) Bilgili ile bilgisizin farkı
C ) Bilgisizliğin sonu
D ) Bilginin faydaları


9

Bir çiftçi, oğlu ile buğday tarlasına gitti. Başakların olup olmadığına bakacaklardı. Oğlan,
- Babacığım, bazı saplar iyice eğilmiş, bazıları da dimdik. Nedir bunun sebebi acaba? En seçkinleri bu dik duranlar olsa gerek, kötüleri de eğik duranlar.
Babası iki sap kopardı ve oğluna şöyle cevap verdi:
- Bak, eğik duranların başakları buğday taneleri ile dolu. Dimdik duranların başakları ise bomboş. İnsanlar da böyledir: Boş kafalılar böyle dimdik durur, kasılır ve kibirlenir. Bilgili ve akıllı insanlar ise kasılmazlar, alçakgönüllü olurlar.
Metinde karşılaştırılan kişiler…………………………………..dir.
Metne göre cümle aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?


A ) Cahiller ve eğitimliler
B ) İyimserler ve kötümserler
C ) Bilgililer ve bilgisizler
D ) Gençler ve yaşlılar


10

Rusya’da bugün yayımlanan çevirilerin çok büyük bir kısmının kalitesi vahimdir. Kelimeler ve tüm cümleler rutin olarak yanlış çevrilmekte, isimler yanlış yazılmaktadır ve zor pasajlarda çevirmenler veya editörler açıklayıcı notlar düşseler bile, bunlar çoğu kez hatalıdır. Gerekli ölçüde bir yabancı dil bilgisi kazanabilecek kadar yurt dışında zaman geçirmiş olan çok az kişi vardır.
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


A ) Rusya’da yapılan çevirilerde sözcüklerin hatalı olmasına
B ) Çevirmenlerin çevirilerde verdikleri açıklamaların hatalı olduğuna
C ) Yabancı dil öğrenmek için yurt dışında kalan az kişinin olduğuna
D ) Rusların yaptıkları hataların gelenekçi olmalarından kaynaklandığına


11

Söz ola kese savaşı
Söz ola kurtara başı
Söz ola ağulu aşı
Bal ile yağ ede bir söz.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu dörtlüğün başlığı olabilir?


A ) Söz ve Savaş
B ) Tatlı Söz
C ) Sözün Önemi
D ) Acı Söz


12

I. Gelip geçene, küçücük, mor, pembe çiçek demetleri uzatırdı.
II. Gençliğimde; fırtınalı, buz gibi bir kış akşamı cadde başında bir çiçekçi beklerdi.
III. Mis kokardı bu demetler.
IV. Biz çiçekleri alıp evimizin yolunu tutarken çiçekçinin o billur sesi duyulurdu derinden.
Yukarıda numaralanmış olayların, olay örgüsüne göre doğru sıralaması aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?


A ) IV-I-II-III
B ) II-I-III-IV
C ) I-II-III-IV
D ) IV-III-II-I


13

Ağaç Sevgisi
Kucak açarsın herkese
Bu dost, şu düşman demeden
İyilik yaparsın herkese
Bir karşılık beklemeden.
Güzel yurdumun süsüsün
Bulutlara dal uzatan
Kuru, yeşil örtüsüsün
Gölge veren, dal uzatan.
Ne kadar çok çeşidin var
Elma, armut, meşe, kavak…
Tatsız geçer sensiz bahar
Sensiz toprak olur kurak.
M.Necati ÖNGAY
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi şiire konu olan ağaçların özelliklerinden biri değildir ?


A ) Yurdu süslemesi
B ) Çok çeşitli olması
C ) Herkese kucak açması
D ) Kardeşliği simgelemesi


14

Ağaç Sevgisi
Kucak açarsın herkese
Bu dost, şu düşman demeden
İyilik yaparsın herkese
Bir karşılık beklemeden.
Güzel yurdumun süsüsün
Bulutlara dal uzatan
Kuru, yeşil örtüsüsün
Gölge veren, dal uzatan.
Ne kadar çok çeşidin var
Elma, armut, meşe, kavak…
Tatsız geçer sensiz bahar
Sensiz toprak olur kurak.
M.Necati ÖNGAY
(I)Şiirde genellikle anlamı bilinen kelimelere yer verilmiştir. (II) “Tatsız geçer sensiz bahar” dizesinde altı çizili kelime mecaz anlamda kullanılmıştır. (III) Dizelerdeki anlam tek bir dize içinde tamamlanmayıp diğer dizelere de aktarılmaktadır. (IV) Şiirde söz sanatlarına yer verilmemiştir.
“Ağaç Sevgisi” adlı şiirin dili ile ilgili yapılan değerlendirmelerin hangisinde bir yanlışlık vardır?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV


15

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimelerden hangisi, cümleler arası bağlantıyı sağlamaktadır?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV


16

Mavi bir umuttur sevgi. İnsanı yakalayan ve yakasını asla bırakmayan bir el, küçükten yanına gelip büyüyünce bile terk etmeyen sadık bir dosttur, yanlışlarına rağmen seni affeden bir annedir, heybetiyle sana güven veren babadır sevgi. Tabii sevmeyi bilen için.
Paragrafta kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Tartışma
B ) Tanımlama
C ) Tanık gösterme
D ) Bölümleme


17

Aşağıdakilerden hangisi neden-sonuç cümlesine örnektir?


A ) Parasını daha dikkatli harcasaydı bu hâle düşmezdi.
B ) Yeni bir kaban almak için dün açılan mağazaya gitti.
C ) Esinti çok kuvvetli olduğundan yeni ekilen fidanlar yere yatmış.
D ) Sen derste tuttuğun notları getir, ben de konuyla ilgili araştırmalarımı getireyim.


18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


A ) Dün sabah iki km yürüdüm.
B ) Toplantıya on bir kişi katıldı.
C ) Babası 5 kitapla eve geldi.
D ) Konuyu birine daha anlatmalıyım.


19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?


A ) Seni dinlemeyen beni dinler mi sanıyorsun
B ) Ayakkabını bağlamazsan düşersin
C ) Seni gördüğümde daha ufacık bir çocuktun
D ) Etraftaki döküntüleri depoya koyduk


20

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel anlatımlıdır?


A ) Koltuklarının rengi açık maviydi.
B ) Bize çok yorulduğunu söyledi.
C ) Konuşması oldukça sıkıyordu insanı.
D ) Kitabın orijinali bulunamıyor.


21

Aşağıdaki cümlelerin fiillerine ilişkin yapılan değerlendirmelerden hangisinde bir yanlışlık vardır?


A ) “Güzel yurdumun toprağını kahramanlar bekliyor.” cümlesindeki “beklemek” fiili kılış fiilidir.
B ) “Karşıdan salına salına bir tren gelir.” cümlesindeki “gelmek” fiili kılış fiilidir.
C ) “Ağaçları ve çiçekleri çok uzaktan gördüm.” cümlesindeki “görmek” fiili kılış fiilidir.
D ) “Masanın üstünde duran bütün kalemleri aldı.” cümlesindeki “almak” fiili kılış fiilidir.


22

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiil, haber kipiyle çekimlenmiştir?


A ) Gerekli bilgi birikimine sahip olmalısın.
B ) Yarın sabah evden erken çık.
C ) Ders çalışmak için kütüphaneye gidelim.
D ) Bahçedeki bütün sebzeleri toplamış


23

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek fiil almış bir fiildir?


A ) Gözlerinde garip bir hüzün vardı.
B ) Onunla sohbet etmeyi severdim.
C ) Buldukları onun için önemliydi.
D ) Birlikte film izlemek çok eğlenceliydi.


24

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiildeki zaman ve kip eklerinden oluşmuş birleşik yapı fiile “terk edilmiş bir alışkanlık” anlamı kazandırmıştır?


A ) Dün yapacağım proje için seni arayacaktım.
B ) Çocukken arkadaşlarımla geç saatlere kadar oynardım.
C ) Elindeki şiirlerin hepsini o yazmışmış.
D ) Annem bana uzun bir elbise dikecekti.


25

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi rivayet birleşik zamanlı bir fiildir?


A ) Yarın arkadaşını görmeye gitmeliymiş.
B ) Bu pastayı benim yaptığıma inanmıyordu.
C ) Belgesel izlemeyi çok severdi.
D ) O da benim gibi düşünüyorsa…


üst