Menu

TEST : Online - 7. Sınıf üretim, dağıtım, tüketim testi

• 447 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf üretim, dağıtım, tüketim değerlendirme testi çöz.

1

Tımar sisteminde, tımar sahipleri görevleri süresince toprağın sahibi değil kiracısıydı ve kanunlara aykırı hareket ederlerse devlet tarafından toprakları ellerinden alınabilirlerdi.

Buna göre tımar sistemiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Tımar topraklarının mülkiyeti devlete aitti.
B) Tımar sahiplerine verilen topraklar hiçbir şekilde geri alınamazdı.
C) Tımar sahipleri görevleri bitince toprağı yeni sahiplerine bırakırdı.
D) Tımar sahipleri kanunlara uymak zorundaydı.

2

I. Şehir nüfusunun artması.
II. Ham madde ve pazar ihtiyacının artması
III. İşçi sınıfının ortaya çıkması.

Sanayi Devriminin yukarıda verilen sonuçlardan hangisi veya hangileri I. Dünya Savaşı'na ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve II
D) Yalnız II

3

Osmanlılarda en önemli eğitim kurumu olan medreselerde İslami bilimlerin yanında fen ve sosyal bilimler, matematik tıp, astronomi gibi dersler de okutulmuştur. Bu kurumlardan mezun olan kazasker, müderris, kadı olarak devletim önemli makamlarında görevlendirilmiştir.

Verilenlere göre medreselerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Medrese eğitimi alanlar devletin önemli kademelerinde görev yapabilirlerdi.
B) Medreselerde sosyal bilimlere gereken önem verilmemiştir.
C) Medreseler üst düzey eğitim kurumlarıydı.
D) Medreselerde fen bilimlerinin de öğretimi yapılmıştır.

4

Osmanlı iktisat anlayışına göre toprağın boş bırakılmasının engellemesi, uygun bir verilendirme yapılıp iyi değerlendirilmesi gerekiyordu. Çünkü Osmanlı Devleti’nde ekonominin büyük bir kısmı tarıma dayanıyordu.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde toprağın iyi değerlendirilmesi için yapılan çalışmalardan biri değildir?

A) Üretimi arttırıcı tedbirlerin alınması.
B) Toprağını ekmeyip boş bırakanlardan topağın geri alınması.
C) Toprağın mülkiyet hakkının devlette tutulması.
D) Yabancılara ticari imtiyazlar verilmesi.

5

Vakıflar bazı kişilerin yardımıyla ve devlet tarafından ayrılan gelirler vasıtasıyla, sosyal, mimari, eğitim, sağlık ulaşım gibi birçok alanlarda görevler üstlenerek toplumun ihtiyacını karşılamışlardır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Vakıflar toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapan kuruluşlardır.
B) Osmanlı Devleti’nde sosyal yardımlaşma anlayışı gelişmiştir.
C) Vakıflar sayesinde toplumsal birlik ve beraberlik anlayışı güçlendirmiştir.
D) Vakıfların gelirleri için halktan özel bir vergi alınmıştır.

6

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde esnaflar için yapılanmış olan lonca teşkilatının görevlerinden biri değildir?

A) Kaliteli mal üretimini sağlamak.
B) Esnaflar arasında dayanışmayı. sağlamak.
C) Kanunların uygulanmasını sağlamak.
D) Ürünlerin satış fiyatlarını belirlemek.

7

Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde faaliyete geçen ilk medrese hangi padişah döneminde açılmıştır?

A) II. Mehmet
B) II. Murat
C) Orhan Gazi
D) Osman Gazi

8

Sanayi devrimi öncesinde insan ve hayvan gücüne dayalı üretim şekli varken sanayi devriminden sonra makineli üretime geçilmiştir.

Buna göre sanayi devrimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıktığı savunulamaz?

A) Ham madde gereksinimi azalmıştır.
B) İşsizlik sorunu ortaya çıkmıştır.
C) Üretim faaliyetleri artmıştır.
D) İnsan gücüne olan gereksinim azalmıştır.

9

Osmanlı Devleti'nde mesleki eğitimi gerçekleştiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Loncalar
B) Mahalle Mektepleri
C) Medreseler
D) Divan-ı Hümayun

10

Coğrafi keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Osmanlı Devleti'ni doğrudan olumsuz yönden etkilemiştir?

A) Denizciliğin Avrupa’da önem kazanması.
B) Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi.
C) Deniz ticaretinin gelişmesi.
D) Yeni ada ve kıtaların keşfedilmesi.

11

Sanayi Devriminin Osmanlı İmparatorluğu'nu olumsuz etkilemesinde Osmanlı İmparatorluğu'ndaki hangi durumun etkili olduğu söylenebilir?

A) Yeniçeri ocağının bozulması.
B) Osmanlı Devleti'nin çok uluslu bir yapıya sahip olması.
C) Askeri harcamaların artması.
D) Kapitülasyonların genişletilerek birçok devlete tanınması.

12

Sanayi devrimi ve birçok Avrupa ülkesinin kapitülasyonlardan yararlanması ile Osmanlı Devleti açık Pazar haline gelmiştir.

Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

A) Sınıf farklılıklarının ortaya çıkmasına.
B) Toprak kayıplarının artmasına.
C) İthal malların iç piyasaya egemen olmasına.
D) Bilimsel gelişmelerin yaşanmasına.

13

Duraklama Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti'nde birçok alanda görülen bozulmalar ekonomik alanda da görülmüştür.

Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ekonomisinin bozulmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Tımar topraklarındaki üretimin artması.
B) Ticaret yollarının değişmesi.
C) Tımar sisteminin bozulması neticesinde üretimin tüketimi karşılayamaması.
D) Savaşlarda yenilgilerin artması.

14

Osmanlı Devleti'nde, esnaflar ürünleri istedikleri fiyatta satamazlardı. Ürünlerin fiyatları esnaf teşkilatları tarafından belirlenirdi.

Bu uygulamayla doğrudan ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülkede hukuk birliğini sağlamak.
B) Vergi adaletsizliğini önlemek.
C) Haksız rekabeti engellemek.
D) Üretimi arttırmak.

15

Osmanlı Devleti'nde Lonca teşkilatları gerektiğinde üyelerine kredi sağlayıp, zararlarını karşılamaktaydı.

Bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A) Esnafların iflas etmesini önlemek.
B) Esnafların dayanışma içinde olmasını sağlamak.
C) Toprak sisteminin bozulmasını engellemek.
D) Ürünlerin fiyatlarını belirlemek.

üst