Menu

TEST : Online - 7. sınıf kültür ve miras testi 1

• 236 defa çözüldü.

7. sınıf Coğrafi keşifler, rönesans, reform, aydınlanma çağı, sanayi inkılabı, fransız ihtilali, lale devri, II. Mahmut, tanzimat fermanı, ıslahat fermanı ve osmanlı sanatları online test çöz.

1

15 ve 16 yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının, okyanusların ve kıtaların bulunmasına coğrafi keşifler denir.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından biri değildir?

A) Keşfedilen yerlerde yetişen domates, vanilya, patates, kakao gibi bitkilerin Avrupa'ya taşınması
B) Soyluların eski gücünü kaybedip ticaretle uğraşan kişilerin (burjuva sınıfı) zenginleşmesi
C) İpek ve Baharat Yolunun öneminin artması
D) Kültür ve sanatın desteklenmesi sonucu Rönesans'ın doğması


2

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans'ın sonuçlarından biri değildir?

A) Skolastik (kilise görüşü) düşüncenin yıkılarak pozitif düşüncenin oluşması
B) Reform hareketleri başlamasına sebep olması
C) Bilim ve teknikte gelişmelerin hızlanması
D) Din adamları ve kilisenin otoritesinin güçlenmesi


3

Aşağıdakilerden hangisi Reform'un sonuçlarından biri değildir?

A) Rönesans'ın başlamasına sebep olması
B) Avrupa'da mezhep birliği bozulması ve yeni mezheplerin ortaya çıkması
C) Din adamları ve kilisenin güvenini kaybetmesi
D) Katolik kilisesinin kendini yenilemesi ve düzeltmesi


4

Aşağıda verilen Avrupa'da yaşanan gelişmeler ve ilk ortaya çıktığı ülke eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

A) Rönesans- İtalya       B) Coğrafi Keşifler- Fransa
C) Reform- Almanya      D) Sanayi İnkılabı- İngiltere5

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde gelişen sanat dallarından biri değildir?

A) Ebru         B) Hat
C) Çini          D) Heykel


6

Buhar gücüyle çalışan makinelerin üretimde kullanılmasıyla Sanayi İnkılabı başladı.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından biri değildir?

A) Pazar ve hammadde ihtiyacı sebebiyle sömürgecilik faaliyetlerinin başlaması
B) Aydınlanma Çağının başlamasına sebep olması
C) Köyden şehre hızlı nüfus göçünün başlaması
D) Osmanlı devletinin açık pazar haline gelmesiyle Osmanlı esnafının çökmesi


7

Buhar gücüyle çalışan makinelerin üretimde kullanılmasıyla Sanayi İnkılabı başladı.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından biri değildir?

A) Pazar ve hammadde ihtiyacı sebebiyle sömürgecilik faaliyetlerinin başlaması
B) Aydınlanma Çağının başlamasına sebep olması
C) Köyden şehre hızlı nüfus göçünün başlaması
D) Osmanlı devletinin açık pazar haline gelmesiyle Osmanlı esnafının çökmesi


8

1718 Pasarofça Antlaşması ile başlayıp 1730 Patrona Halil İsyanı ile sona eren döneme .............. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir?

A) Tanzimat Devri       B) Fetret Devri
C) Lale Devri              D) Islahat Devri


9

Aşağıdaki yeniliklerden hangisi Lale Devrinde yapılmamıştır?

A) Avrupa'ya ilk kez elçiler gönderilmesi
B) Avrupa'ya gönderilen elçilikler sürekli hale getirilmesi
C) İlk devlet matbaasının kurulması
D) Çini ve kumaş fabrikalarının açılması


10

Aşağıdaki yeniliklerden hangisi III. Selim devrinde yapılmamıştır?

A) Avrupa'ya ilk kez elçiler gönderilmesi
B) Avrupa'ya gönderilen elçilikler sürekli hale gelmesi
C) Nizam- Cedit adıyla yeni bir ordunun kurulması
D) Mühendishane-i Berri Hümayun'un (Kara mühendishanesi) kurulması


11

Aşağıdaki yeniliklerden hangisi II. Mahmut devrinde yapılmamıştır?

A) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
B) Takvimi Vakayı adlı ilk resmi gazetenin çıkarılması
C) İlköğretim zorunlu hale getirilmesi
D) İlk Posta Teşkilatının Kurulması


12

Gezip görmeyi kendisine iş edinen kimseye seyyah denir.
Yukarıdaki açıklamaya göre Osmanlı Devletindeki 10 ciltlik seyahatnamesiyle ünlü olan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kâtip Çelebi      B) Piri Reis
C) Evliya Çelebi     D) Mehmet Çelebi


13

Avrupalıların çeşitli sebeplerle 15.yüzyılın sonunda bilinmeyen ülkeleri bulmak için yaptıkları gezilere "Coğrafi Keşifler" denir.
Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşifler'in sebeplerinden biri değildir?

A) Matbaanın etkisiyle coğrafya bilgisinde gelişmelerin meydana gelmesi
B) Gemicilik alanındaki gelişmeler ve cesur gemicilerin yetişmesi
C) İpek ve Baharat yollarının Türklerin ve Müslümanların denetimine geçmesi ile Avrupalıların Çin ve Hindistan’a doğrudan ulaşma isteği
D) Katolik kilisesinin bozulması ve kilisenin, bazı zümrelerin çıkarına uygun hareket etmesi


14

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin ekonomik sonuçlarından biridir?

A) Ticaret yollarının değişmesi
B) Avrupa’dan Amerika'ya, göçlerin başlaması
C) Hristiyanlığın yayılması
D) Sömürge İmparatorluklarının kurulması


15

15.ve 16.yüzyıllarda Avrupa ülkelerinde görülen edebiyat, sanat ve bilimdeki gelişmelere genel olarak ne ad verilir?

A) Reform    B) Coğrafi Keşifler    C) Rönesans    D) Sinop


16

15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa'da meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’ni ekonomik olarak en fazla etkilemiştir?

A) Rönesans hareketleri
B) Reform hareketleri
C) Avrupa’daki mezhep çatışmaları
D) Coğrafi Keşifler


17

Yeni Çağ’daki Rönesans ve Reform gibi hareketler 18.yüzyılda Avrupa'da her konuda akla öncülük tanıyan, felsefe ve bilimde büyük gelişmelerin yaşandığı bir düşünce sisteminin doğmasına neden oldu.
Doğa bilimlerinde büyük bir gelişmenin başladığı bu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanayi Çağı             B) Aydınlanma Çağı
C) Skolastik Dönem     D) Orta Çağ


18

*Haçlı Seferleri
* Coğrafi Keşifler
* Sanayi İnkılâbı
Yukarıdaki olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akılcı düşüncenin doğmasını sağlamaları
B) Yeni bir çağın başlangıcı olmaları
C) Sonuçlarıyla tüm dünyayı etkilemeleri
D) Batı ülkelerinin ekonomik ve ticaret alanında gelişimine neden olmaları


19

Fransız İhtilali ile aşağıdaki çağlardan hangisi başlamıştır?

A) Yeni Çağ          B) Yakın Çağ
C) Orta Çağ          D) İlk Çağ


20

Tanzimat Döneminde hukuk, askerlik ve yönetim alanında yenilikler yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile getirilen yeniliklerden biri değildir?

A) Halka yönetime katılma hakkı tanınacak.
B) Vergiler herkesin kazancına göre toplanacak.
C) Herkes mal mülk edinebilecek, dilerse bu mallarına satabilecek veya evladına miras bırakabilecek.
D) Askere alınmalar ve terhisler belli yöntemlere göre yapılacak.


üst