TEST : Online - 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Testi

• 1959 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Testi

1

Aşağıdakilerden hangisi DNA'nın kendini doğru olarak eşlediğine yeterli bir kanıttır?


A ) Zayıf hidrojen bağlarının yapısı
B ) Nükleotid sayısı
C ) Deoksiriboz sayısı
D ) Organik bazların dizilişi


2

Tek hücrelilerde üremeyi sağlayan bölünme çeşidi, çok hücreli ve gelişmiş yapılı canlılarda aşağıda verilen olaylardan hangisini gerçekleştirmede etkili olmaz?


A ) Yaraların onarımı
B ) Büyüme
C ) Yumurta oluşumu
D ) Hücre sayısının arttırılması


3

Hemofili hastalığıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A ) Hemofili hastalığına neden olan gen, çekiniktir.
B ) Hemofili bakımından taşıyıcı bir annenin erkek çocukları hemofili olabilir.
C ) Kanın pıhtılaşmaması veya geç pıhtılaşmasına neden olan bir hastalıktır.
D ) Hemofili geni, X ve Y kromozomları üzerinde taşınır.


4

Aşağıdaki verilenlerden hangisi çevrenin gen işleyişine etki etmesi sonucu ortaya çıkar?


A ) Göz rengi
B ) Dil yuvarlama
C ) Altı parmaklılık
D ) Gelişmiş kas yapısı


5

Dilini yuvarlayabilen anne ve babanın dilini yuvarlayamayan çocukları vardır.
Bu durumla ilgili;
I. Anne ve baba, dil yuvarlayamama genini çekinik olarak taşımaktadır.
II. Anne ve baba, melez genotiplidir.
III. Dil yuvarlayamama geni, baskındır.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız III
C ) I ve II
D ) I, II ve III


6

Hayvan hücresindeki mitoz sırasında,
I. sitoplazma bölünmesi sırasında hücrenin ikiye boğumlanması,
II. kromozomların belirgin olarak görülmeye başlaması,
III. kromozomların ikiye ayrılarak hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru hareket etmesi
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A ) I-II-III
B ) II-III-I
C ) II-I-III
D ) III-II-I


7

Mayozda meydana gelen;
I. üreme hücrelerinin oluşması,
II. kromozom sayısının yarıya inmesi,
III. homolog kromozomlar arasında gen alış verişi,
IV. sitoplazma bölünmesi
olaylarının hangileri mitozda gerçekleşmez?


A ) Yalnız II
B ) Yalnız IV
C ) I ve IV
D ) I, II ve III


8

I. Kutup tilkilerinin ve kutup ayılarının akrabalarına göre daha küçük kulak kepçesine sahip olması
II. Kutupta yaşayan hayvanların açık renkte tüy veya postlarının olması
III. Kurak ortam bitkilerinin yaprak yüzeylerinin dar olması
Yukarıda verilenlerden hangileri aynı ekosistemde yaşayan canlıların benzer adaptasyonlara sahip olması durumuna örnek verilebilir?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız III
C ) I ve II
D ) I, II ve III


9

Aşağıda verilen genotiplerden hangisi melez değildir? (Büyük harfle sembolize edilenler baskın, küçük harfle sembolize edilenler çekinik özellik gösterir.)


A ) Ss
B ) Ee
C ) ff
D ) Gg


10

Canlılarda gözlenen aşağıdaki olaylardan hangisi yenilenme olayına uygun bir örnek değildir?


A ) Yassı solucanda kopan parçadan yeni canlı gelişimi
B ) Bira mayasında tomurcuğun gelişerek yeni bireyler oluşturması
C ) Denizyıldızının kopan parçasının tamamlanması
D ) Kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilenmesi


11

1. Kemik Doku Hücresi
2. Yumurta ve Sperm Hücresi
3. Alyuvar Hücresi
4. Sinir Hücresi
Bir insanda yukarıda verilen hücrelerden hangisi mayoz sonucu oluşur?


A ) Kemik doku hücresi
B ) Alyuvar hücresi
C ) Yumurta ve sperm hücreleri
D ) Sinir hücresi


12

Çekinik genle taşınan bir karakterin bireyin fenotipinde ortaya çıkması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A ) Anne ve babası çekinik fenotipli olamaz.
B ) Genotipi saf döldür.
C ) Anne ve babasının genotipi, melez olabilir.
D ) Anne ve babasından aynı genleri almıştır.


13

İki yeşil tütün bitkisi çaprazlandığında 180 yeşil ve 60 albino (renksiz) tütün bitkisi veren tohumlar elde ediliyor.
Buna göre, çaprazlanan bitkilerin genotipi ne olmalıdır?


A ) BB × Bb
B ) bb × bb
C ) Bb × Bb
D ) Bb × bb


14

Mayoz ile ilgili olarak;
I. Tür içi çeşitliliği sağlar.
II. Sadece eşeysiz üreyen canlılarda gözlemlenir.
III. İnsanda erkek ve dişi üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar.
IV. Canlıların n kromozoma sahip hücrelerinde gerçekleşir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?


A ) Yalnız II
B ) Yalnız IV
C ) I ve III
D ) I, II ve IV


15

Renk körü anne ve normal görüşlü babanın genotipi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? (R: Normal göz geni, r: Renk körlüğü geni)


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst