Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Sıvıların ve Gazların Kaldırma Kuvveti Testi

• 2899 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Sıvıların ve Gazların Kaldırma Kuvveti Testi

1


Şekilde, X cisminin su ve zeytinyağı içerisindeki denge durumları verilmiştir.
Buna göre,
I. Suyun X cismine uyguladığı kaldırma kuvveti, zeytinyağının uyguladığı kaldırma kuvvetinden büyüktür.
II. Su ve zeytinyağının cisme uyguladığı kaldırma kuvvetleri eşit büyüklüktedir.
III. Suyun yoğunluğu, zeytinyağının yoğunluğundan büyüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve II
D ) II ve III


2


K cismi X ve Y sıvılarına şekildeki gibi bırakıldığında dinamometrelerde okunan değerlerin birbirine eşit ve sıfırdan farklı olduğu gözleniyor.
Buna göre,
I. Sıvıların K cismine uyguladığı kaldırma kuvveti birbirine eşittir.
II. Y sıvısının yoğunluğu, X sıvısının yoğunluğundan büyüktür.
III. K cismi, X sıvısından çıkartılırsa dinamometrenin gösterdiği değer artar.
yargılarından hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) I ve II
C ) II ve III
D ) I, II ve III


3


Şekildeki cisim havada 40 newton, su içinde 30 newton, alkol içinde 18 newton geliyor.
Buna göre, 1. ve 2. kaptaki sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetleri sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


A ) 10 N - 18 N
B ) 10 N - 22 N
C ) 30 N - 18 N
D ) 30 N - 20 N


4


Bir cismin havadaki ağırlığı ve su içerisinde farklı konumlarda dinamometrenin gösterdiği değerler şekillerde verilmiştir.
Buna göre,
I. Şekil I’de cisme uygulanan kaldırma kuvveti 20 newtondur
II. Cismin sıvıya batan hacmi artarsa sıvının kaldırma kuvveti de artar.
III. Bir cimin sudaki ağırlığı havadaki ağırlığından az olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) I ve II
C ) II ve III
D ) I, II ve III


5


Bir cisim, d1 ve d2 yoğunluklu sıvıların yüzeyinde bırakıldığında şekillerdeki gibi dengeye geliyor. Şekil I'de cisme uygulanan kaldırma kuvveti F1, Şekil ll'de ise F2'dir.
Buna göre,
I. d2 sıvısının yoğunluğu, d1 sıvısının yoğunluğundan daha büyüktür.
II. Kaldırma kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki F2 > F1 şeklindedir.
III. d1 sıvısının yoğunluğu arttırılırsa cisme uygulanan kaldırma kuvveti de artar.
yargılarından hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I, II ve III


6


Suyla dolu olan kabın tabanına, içerisinde gaz bulunan esnek balon şekildeki gibi bir iple bağlandığında ipteki gerilme kuvveti T oluyor.
Sürtünmesiz pistonu dengede tutan F kuvveti arttırıldığında balonun hacminin azaldığı gözlendiğine göre ipteki gerilme kuvveti (T) nasıl değişir?


A ) Artar.
B ) Azalır.
C ) Değişmez.
D ) Önce artar, sonra azalır.


7


Aynı cismin alkol, su ve yağdaki denge durumları şekildeki gibidir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A ) Sıvıların cisme uyguladığı kaldırma kuvvetleri eşit büyüklüktedir.
B ) Yağın uyguladığı kaldırma kuvveti, su ve alkolün uyguladığı kaldırma kuvvetinden küçüktür.
C ) Alkol ve su eşit büyüklükte kaldırma kuvveti uygularken yağın uyguladığı kuvvet farklıdır.
D ) Suyun yoğunluğu, alkol ve yağın yoğunluğundan küçüktür.


8


Bir öğrenci K cisminin ağırlığını havada 8 N, sıvı içerisinde 6 N olarak ölçüyor.
Bu gözlem sonrasında öğrenci;
I. Cismin kütlesi sıvı içerisinde değişmiştir.
II. Sıvılar cisimlere kaldırma kuvveti uygular.
III. Kaldırma kuvveti cismin ağırlığı ile zıt yönlüdür.
yargılarından hangilerine ulaşır?


A ) Yalnız I
B ) I ve II
C ) I ve III
D ) II ve III


9


Şekildeki deney düzeneklerini hazırlayan bir öğrenci,

I. Kaldırma kuvveti, cismin batan hacmine bağlı mıdır?
II. Kaldırma kuvveti, cismin daldırıldığı sıvının cinsine bağlı mıdır?
III. Kaldırma kuvveti, cismin yoğunluğuna bağlı mıdır?
sorularından hangilerine yanıt arıyor olabilir?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve II
D ) II ve III


10


Eşit kollu bir terazinin iki ucuna asılı tahta ve demir blokların Şekil I'de açık havada, Şekil II'de ise havası boşaltılmış fanus içindeki denge durumları verilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A ) Hava, cisimlere kaldırma kuvveti uygular.
B ) Cisimlerin havasız ortamda ağırlıkları değişmiştir.
C ) Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri farklıdır.
D ) Tahta bloğun hacmi, demir bloğun hacminden daha büyüktür.


üst