Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Atatürkçülük Testi 1

• 1328 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Atatürkçülük Testi 1

1

Hayatta gerçek yol gösterici ilimdir. Türk milletinin yürümekte olduğu uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale; pozitif bilimdir.
Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'ün söylediği bu sözlere göre, Atatürk aşağıdakilerden hangisine önem vermiştir?


A) Bağımsızlık
B) Milliyetçilik
C) Akılcılık ve Bilimsellik
D) Çağdaşlık ve Batıcılık


2

Halkın kendi kendini yönetebilmesi "demokrasi" ile demokrasiler de serbest seçimlerle gerçekleşir.
Bu durum Atatürk’ün hangi temel ilkesi ile daha çok bağlantılıdır?


A) Milli Kültür
B) Milli Tarih Bİlinci
C) Akıl ve Bilimsellik
D) Ulusal egemenlik


3

Cumhuriyet Dönemindeki
- Şapka Kanunu'nun çıkarılması
- Miladi takvimin kabul edilmesi
- Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
yeniliklerinin aşağıdaki düşüncelerden hangisinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?


A) Barışçılık
B) Laiklik
C) Milli egemenlik
D) Çağdaşlık ve Batılılaşma


4

Mondros Mütarekesi’nden sonra başlayan işgaller karşısında Türk halkı tarafından;
- Kongreler yapılmıştır.
- Kuva-yı Milliye oluşturulmuştur.
- Milli Cemiyetler kurulmuştur.
- İşgaller karşısında Türk halkı tarafından
gerçekleştirilen bu faaliyetlere bakıldığında aşağıdaki ilkelerden hangisi ile bağlantılı olduğu söylenebilir?


A) Milli Birlik ve Bağımsızlık
B) Akılcılık ve Bilimsellik
C) Çağdaşlaşma
D) İnkılâpçılık5

Atatürk ilkelerinin temel esasları olan;
I. Çağdaşlaşma ve Batılılaşma,
II. Ulusal egemenlik,
III. Akılcılık ve Bilimsellik,
Laiklik, İnkılapçılık, Cumhuriyetçilik ana ilkeleri ile ilişki bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?


    İnkılapçılık    Laiklik    Cumhuriyetçilik
A)      I               II              III
B)     II              III              I
C)     III             I                II
D)       I             III               II


6

Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığa düşman olanların düşmanıyız.
Atatürk bu sözü ile temel esaslarından hangisine vurgu yapmıştır?


A) Ulusal egemenlik
B) Milli Tarih Bilinci
C) İnsan ve İnsanlık Sevgisi
D) Çağdaş uygarlık düzeyine çıkma


7

Atatürk'ün,
I. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
II. Milletin girişimlerinin önüne geçebilecek hiçbir kuvvet yoktur.
III. İnsanlığın ve milletin hayatı tehlikeyle karşılaşmıyorsa savaş cinayettir.
sözleri Yurtta ve Dünyada Barış, Akılcılık ve Bilimsellik ve Ulusal Egemenlik bütünleyici ilkeleri ile ilişkisi bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?


  Yurtta ve        Akılcılık ve           Ulusal
  Dünyada      Barış Bilimsellik     Egemenlik
A)    I                    II                      III
B)    II                  III                       I
C)   III                   I                       II
D)    I                   III                      II


8

Kurtuluş Savaşı'nın başlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün programlarına dayanağı, şu iki temeldir: Tam bağımsızlık, kayıtsız koşulsuz ulusal egemenlik!..
Buna göre Kurtuluş Savaşı’mız aşağıdaki ilkelerden hangileri ile ilişkilidir?


A) Devletçilik - Laiklik
B) Milliyetçilik - Cumhuriyetçilik
C) Milliyetçilik - Laiklik
D) İnkılapçılık- Halkçılık


9

"İnsanlığın hepsini bir vücut, milleti de bu vücudun organları saymak gerekir. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan bütün organlar etkilenir."
Atatürk'ün bu sözleri, aşağıdaki bütünleyici ilkelerden hangisi ile bağdaştırılabilir?


A) İnsan ve insanlık sevgisi
B) Akıl ve bilimsellik
C) Barışçılık
D) Bilimsellik


10

Atatürk dönemindeki;
- Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
- Türkçe’nin yabancı dillerden korunmaya çalışılması
- Türk Tarihinin derinlemesine inclenmeye başlaması
gibi gelişmeler, Atatürk’ün temel esaslarından hangisiyle daha çok ilgilidir?


A) Özgürlük ve bağımsızlık
B) Milli kültür
C) Yurtta barış dünyada barış
D) Çağdaş Uygarlık düzeyine çıkma


11

Atatürk'ün şapka, takvim ve harf alanlarındaki inkılâpları;
I. Batılılaşma
II. Çağdaşlaşma
III. Milli bağımsızlık
IV. İnsan ve insanlık sevgisi
Gibi temel esaslarından hangileri ile ilgilidir?


A) I ve II             B) I ve III
C) II ve III          D) III ve IV


üst