Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Atatürkçülük Testi 2

• 1159 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Atatürkçülük Testi 2

1

Türk milliyetçiliği, ulusal menfaatleri fert ve zümrelerin çıkarları üzerinde tutmayı, toplumun kültür değerlerinin ayakta kalmasını sağlamayı, nesiller arasında sağlam bir dayanışma kurmayı amaçlamıştır.
Buna göre, milliyetçilik ilkesinin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Halkı ekonomik refaha kavuşturmak
B) Akla ve bilime dayalı eğitimi gerçekleştirmek
C) Ulusal birlik ve beraberliği sağlamak
D) Ulusal egemenliğin korunmasına katkıda bulunmak


2

Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı anayasamızda, "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür." şeklinde yer almıştır.
Bu bilgilere göre Atatürk milliyetçiliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Din birliğini esas alır.
B) Etnik ayrımcılığa karşıdır.
C) Birleştirici ve kaynaştırıcıdır
D) Milli birlik ve beraberliği güçlendirmeye yöneliktir.


3


Buna göre, diyagramdaki "?" yerine aşağıdaki yargılardan hangisi getirilmelidir?


A) Laik devlet düzeni kurulmuştur.
B) Dış politikada barışçı bir yol izlenmişti
C) Tamamen batililaşma esas alınmıştır.
D) Milli kimliği güçlendirici çalışmalar yapılmıştır.


4

Cumhuriyetin ilk yıllarında;
I. Yeni Türk alfabesinin hazırlanması,
II. Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması,
III.Takvim ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi,
IV.Türklerin kurdukları devlet ve uygarlıkların incelenmesi,
V. 1926’da Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi yenilikleri yapılmıştır.
Bunlardan hangileri, milliyetçilik ilkesine uygun olan çalışmalardır?


A) I. ve II          B) II. ve IV
C) II. ve III       D) III ve V5

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan,
I. Bağımsız Türk ekonomisinin kurulması,
II. Özel teşebbüse kredi sağlamak için banka kurulması,
III. Yerli malı kullanımı teşvik edilmesi
gibi kararlardan hangileri, doğrudan milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir?


A) I ve II             B) I ve III
C) II ve III          D) I, II ve III


6


Diyagramda “?“ işaretli kutuya hangisi yazılamaz?


A) Ortak yaşam seviyesini artırmıştır.
B) Millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir.
C) Sosyal sınıf farkının oluşmasını sağlamıştır.
D) Zorluklar karşısında kenetlenmeyi sağlamıştır.


7

Milliyetçilik her ne sebeple olursa olsun, milletin bölünmesine ve parçalanmasına karşıdır. Dini, dili ne olursa olsun kendini Türk sayan ve Türk olarak yaşayan her insan Türk'tür. Bunu Atatürk, "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözüyle ifade etmiştir.
Buna göre;
I. Milli birlik ve beraberlik
II. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığını her şeyin üstünde tutmak
III.Her türlü inancı devletin güvencesi altına almak
hedeflerinden hangilerine ulaşmak istendiği savunulabilir?


A) I ve II              B) I ve III
C) II ve III           D) I, II ve III


8

Atatürk milliyetçiliği, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığını her şeyin üstünde tutar. Her ne sebeple olursa olsun milletin bölünmesine ve parçalanmasına izin vermez.
Buna göre aşağıdaki düşünce ve uygulamaların hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?


A) Wilson Prensipleri Cemiyetinin kurulması
B) Bölgesel kurtuluş yerine ulusal kurtuluşun hedeflemesi
C) Sivas Kongresi'nde direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi
D) Tekalif- Milliye Emirleri gereğince halkın, ordunun ihityaçlarını karşılanması


9

Atatürk milliyetçiliği,
I. Yayılmacı bir siyaset güder
II. Gücünü kendi değerlerimizden alır.
III. Diğer milletlerin haklarına saygı gösterir.
gibi özelliklerden hangisi veya hangileri ile açıklanabilir?


A) I ve II               B) I ve III
C) II ve III            D) I, II ve III


10


Diyagramda “?” işaretli alana aşağıdakilerden hangisi yazılması uygun değildir?


A) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
B) Kapitülasyonların kaldırılması
C) Yabancı okulların kapatılması
D) Yeni Türk Alfabesinin kabul edilmesi


11

Öğretmen: Türk milliyetçiliği Türk toplumunun bağımsız kimliğini korumayı amaçlar. Baskıcı olan ve milli olmayan oluşumların karşısındadır Buna göre Atatürk neye karşıdır?
Ece: Milli Kültür
Can: Birlik Beraberlik
Asu: Bağımsız yaşama
Ali: Sömürgecilik
Öğretmenin sorusuna hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur?


A) Asu    B) Can    C) Ali    D) Ece


12

Dini, mezhebi, ırkı, dili ne olursa olsun, kendini Türk sayan herkes, Türk'tür.
Atatürk bu sözü ile milleti meydana getiren temel özelliklerden hangisini vurgulamıştır?


A) Tarih birliği           B) Din birliği
C) Dil birliği              D) Duygu birliği


üst