Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Atatürkçülük Testi 3

• 1792 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Atatürkçülük Testi 3

1

Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan faktörler arasında hangisini söyleyemeyiz?


A) Millî sorunlar            B) Yaşadığı olaylar
C) Yapılan inkılaplar     D) Doğup büyüdüğü ortam


2

Milletimizi benliğine ve egemenliğine kavuşturarak demokratik bir düzen içinde çağdaşlaşmasını sağlayan Atatürkçü düşünce sistemi; çeşitli olayların akıl yoluyla değerlendirilmesi ve tarih bilinciyle yorumlanmasıyla oluşmuştur.
Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında etkili oluğu söylenemez?


A) II. Dünya Savaşı'nın etkisi
B) Fransız İhtilali'nin dünyaya olan etkileri
C) Osmanlı Devleti'nin son döneminde meydana gelen gelişmelerin etkisi
D) Mondros Ateşkes Antlaşmasının sonucunda meydana gelen gelişmelerin etkisi


3

Mustafa Kemal, gençlik yıllarından itibaren dünyada ve ülkemizde meydana gelen siyasi, kültürel ve bilimsel gelişmeleri yakından takip etmiştir. Devlet ve toplum yaşamına ilişkin bazı düşünce ve ilkeler oluşturmuştur.
O, yıkılmak üzere olan bir devletten çağdaş bir toplum, tam bağımsızlığa ve millet egemenliğine dayalı modern bir devlet kurarken bu birikiminden yararlanmıştır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?


A) Mustafa Kemal gündemi takip etmiştir
B) Çağdaş bir toplum oluşturmaya çalışmıştır
C) Mustafa Kemal gençliğinden itibaren siyasetle uğraşmıştır
D) Mustafa Kemal’i içinde bulunduğu ortam ve yaşanılan olaylar etkilemiştir


4

Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında hem ulusal hem de uluslararası gelişmeler etkili olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sistemini etkileyen uluslararası etkenlerdendir?


A) Fransız İhtilali'nin getirdiği değerler,
B) Osmanlı kurumlarının çağın gerisinde kalması,
C) Ekonomik anlamda Batı'ya olan bağımlılık,
D) Atatürk’ün bir dörtbine yakın klitap okuması5

Kitaplarımı notlar düşerek ve eleştiriler yaparak okurum Fikir hayatımın oluşmasında öğretmenlerimin yanında Türk ve Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumam etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün fikirlerinin oluşmasında etkili olan düşünürlerden biri değildir?


A) Namık Kemal      B) Voltaire
C) Tevfik Fikret       D) Halide Edip Adıvar


6

Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşmasındaki
- Doğup büyüdüğü ortam
- Millî sorunlar
gibi unsurlar etkili olmuştur. Buna göre Atatürkçü düşünce sistemi için aşağıdakiierden hangisi söylenebilir?


A) Evrensel bir nitelik taşımaz.
B) Osmanlı ülkesinde ve dünyada yaşanan
gelişmelerle doğrudan ilgilidir.
C) Temelinde Avrupa tarihi ve kültürü vardır.
D) Osmanlı yönetiminin varlığını devam ettirmesini savunmuştur.


7

Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan,
I. Fransız İhtilali ile birlikte demokrasi, adalet, eşitlik ve özgürlük kavramlarının önem kazanması
II. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında başlayan işgaller
III. 1908’de II. Meşrutiyetin ilan edilmesi
IV. Osmanlı Devleti'nin çağın gerisinde kalması
faktörlerden hangileri Atatürk'te millî bağımsızlık kavramını güçlendirmiştir?


A) I ve II          B) I ve III
C) II ve III       D) I, II ve III


8

Fransız İhtilali'nin ardından yayılan milliyetçilik, bağımsızlık, eşitlik, demokrasi gibi fikirler Mustafa Kemal'i çok etkilemişti.
Buna göre Atatürkçü düşünce sisteminde aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez?


A) Millî devlet           B) Sömürgecilik
C) Millî egemenlik     D) Tam bağımsızlık


9

Milletlerin bağımsız yaşamaları devlet kurmakla mümkündür. Başta, Ziya Gökalp olmak üzere, bazı aydınlar tarafından savunulan Türkçülük fikri, Mustafa Kemal'i büyük ölçüde etkiledi.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Fransız İhtilali, devletleri olumsuz etkilemiştir
B) Türkçülük fikir akımı bağımsız devlet anlayışı ile örtüşmektedir.
C) Milliyetçilik akımının etkisiyle devlete karşı başkaldırmalar olmuştur.
D) Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı Devleti'ndeki düşünce akımları güç kazanmıştır.


10

Türk demokrasisi Fransız İhtilali'nin açtığı yolu izlemiş, ancak kendisine has özellikleriyle gelişmiştir. Her millet inkılabını sosyal çevresinin baskıları ve ihtiyaçlarına göre yapar.
Atatürk'ün bu sözlerine bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Fransa'daki uygulamaları taklit ettiği
B) Türk toplumunun dışa açılmasını önlediği
C) Gerçekleştirdiği yeniliklerle Fransızlara örnek olduğu
D) Fransız İhtilali'nden etkilense de milli bir inkılap gerçekleştirdiği


11

Osmanlı Devleti kapitülasyonlar yüzünden ekonomik olarak çökmüştü. Ayrıca sömürgeciliğin ve milliyetçilik isyanlarının etkisi ile bir çok toprağını kaybediyordu.
Bu bilgilerde Atatürk'ün düşünce hayatının şekillenmesinde etkili olan faktörlerden hangisine vurgu yapılmıştır?


A) Çok kitap okuması
B) Türkçülük düşüncesi
C) Yaşadığı dönemdeki olaylardan etkisi
D) Türk ve yabancı aydınların düşüncelerinden yararlanması


12

Kitap okumayı çok seven Atatürk'ün zengin bir kütüphanesi vardı. Kitaplarını notlar düşerek ve eleştiriler yaparak okurdu. Ayrıca Atatürk'ün düşünce dünyasının oluşmasında öğretmenlerinin yanısıra Türk ve Avrupalı düşünürlerin de etkileri olmuştur.
Verilen bilgilere göre, Atatürk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Çok sayıda kitaba sahip olduğu
B) Okumayı seven bir kişi olduğu
C) Düşünce dünyasının oluşmasında yabancı yazarların da etkilerinin olduğu
D) Avrupalı düşünürlerin fikirlerini önemsemediği


üst