Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Atatürkçülük Testi

• 1254 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Atatürkçülük Testi

1

Cumhuriyet; halkın kendi iradesiyle seçtiği kişiler aracılığıyla yönetilmesidir.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri değildir?


A) TBMM'nin açılması
B) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin devlet tarafından yürütülmesi
C) Teşkilat-ı Esasi'ye Kanunu'nun kabul edilmesi
D) Saltanatın kaldırılması


2

Cumhuriyetçilik, Atatürk'ün taviz verilmesini istemedigi en önemli ilkelerden biridir.
Buna göre;
I. TBMM’nin açılması,
II. Kadınlara siyasî hakların verilmesi,
III.Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi
gelismelerinden hangilerinin dogrudan cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili oldugu savunulabilir?


A) I ve II           B) I ve III
C) II ve III        D) I, II ve III


3

I. Ulusal egemenliğe dayanır.
II. Devletin güçlü bir ekonomik program izlemesini sağlar.
III. Yöneticiler halkın oyu ile belli bir süre için seçilir.
IV. Devlet yönetiminde dini kuralların etkili olmasını ister
Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilendirilemez?


A) I ve II         B) II ve III
C) II ve IV       D) III ve IV


4

Cumhuriyet, halkın egemenliği doğrudan doğruya veya seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı yönetim şeklidir. Cumhuriyetçilik ise devlet idaresinin bu anlayış doğrultusunda olmasını istemektir.
Buna göre Cumhuriyetçilik ilkesi;
I. Güçler birliği
II. Ulusal egemenlik
III:Demokratik yönetim
kavramlarından hangileriyle bağdaşmaz?


A) Yalnız I           B) Yalnız III
C) II ve III         D) I ve III5

Cumhuriyetçilik İlkesi;
1. Laiklik ilkesini de beraberinde getirir.
2. Ulusal egemenliğe dayalıdır.
3. Halkçılık ile yakından ilgilidir
4. Belli bir grubun devleti anlamındadır
Cumhuriyetçilik ilkesinin özelliklerini dikkate aldığımızda kaç numaralı bilgiyi silmemiz gerekir?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


6

Atatürk;
I. 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırdı
II. 17 Şubat 1926’da Yeni Medeni Kanunu ilan etti
III.1934’te kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdi
IV.3 Mart 1924’te Eğitim - öğretimi birleştirdi
Bu inkılâplardan hangileri Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgilidir?


A) I ve II           B) II ve III
C) II ve IV         D) I ve III


7


Diyagramdaki süreci tamamlayan en uygun ifade aşağıdakilerden hangisi olur?


A) Herkesin kanun önünde eşitliği sağlanmıştır.
B) Türk dili ve tarihi hakkında doğru bilgilere ulaşılmıştır
C) Ülke genelinde isim ve adres karışıklıklarının önüne geçilmiştir.
D) Ülkede eğitim öğretim birliği sağlanmış, okuma yazma oranı artmıştır.


8

Cumhuriyetçilik, egemenliğin bir kişi veya zümreye değil, toplumun tümüne ait olduğu bir yönetim sistemidir.
Bu ilkenin Türk toplumuna faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez?


A) Temel hak ve hürriyetler devlet güvencesi altına alınması
B) Tüm vatandaşların devlet yönetimine eşit şekilde katılımı
C) Her Türk vatandaşının geliri ölçüsünde vergi vermesi
D) 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşının siyasal yaşamda yer alması


9

Aşağıdaki ifadelerden hangisi "Cumhuriyetçilik" ilkesi ile bağdaşmaz?


A) Egemenliğin ulusa verilmesi
B) Seçenlerin ve seçilenlerin olması
C) Seçilenlerin sürekli görevde kalması
D) Sosyal devlet anlayışını esas alması


10

Cumhuriyetçilik, en genel anlamıyla yönetme yetkisinin halka ait olmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin özelliklerinden biri değildir?


A) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
B) Kişiler devlet başkanlığı ve diğer kademelerde hayat boyu kalamazlar.
C) Egemenlik hakkını eşit bir şekilde halka tanıdığı için halkçılık ilkesi ile bağlantılıdır
D) Cumhuriyetin temel ilkesi olan seçimlere sadece belirli bir zümre katılabilir


11


Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılapları gösteren diyagramda “?” işaretli yere hangisinin getirilmesi uygun olmaz?


A) Siyasi partilerin kurulması
B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C) Ordunun siyasete karışmaması
D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması


12

Üç vagondan oluşan Cumhuriyet Treni’nin kalkması için Cumhuriyetçiliğe uygun yükler yüklememiz gerekiyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisini yüklersek tren kalkmaz?


A) Milli egemenlik                B) Din ve ırk birliği
C) Kültür ve ülkü birliği        D) Siyasi partiler ve seçim


üst