Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Başkent Ankara Testi

• 2012 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Başkent Ankara Testi

1

Yeni Türk Devleti'nin başkenti meselesine gelince bunun cevabı kendiliğinden görülür. Ankara, Türkiye'nin başkentidir.
Atatürk’ün bu sözüne dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A) Başkent sorununun halk oylaması ile çözüleceğini
B) Ankara'nın fiili olarak yeni Türk Devleti'nin yönetildiği merkez olduğunu
C) Ankara'nın geçici olarak başkent yapılacağını
D) Ankara'nın başkent olmasını zorla kabul etireceğine

2

Ben Ankara'yı coğrafya kitabından ziyade tarihten öğrendim ve Cumhuriyet merkezi olarak öğrendim. Selçuklu Devleti'nin yıkılması üzerine Anadolu'da kurulan küçük beyliklerin isimlerini okurken birtakım beyliklerin yanında Ahi Cumhuriyeti'ni görmüştüm. Tarih sahifelerinin bana bir Cumhuriyet merkezi olarak tanıttığı Ankara'ya ilk defa geldiğimde o gün gördüm ki orada geçen asırlara rağmen Ankara'da o Cumhuriyet kabiliyeti hâlâ devam ediyor.
Buna göre Atatürk, Ankara'nın başkent yapılmasın-da etkili olan aşağıdaki hangi faktöre değinmiştir?


A) Etnik yapısı       B) Coğrafi konumu
C) Sosyal yapısı    D) Tarihi geçmişi

3

TBMM’ye sunulan Ankara'nın başkent olmasıyla ilgili tek maddelik kanun tasarısı, 13 Ekim 1923 tarihinde kabul edilerek "Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara şehridir." ifadesi Anayasa'ya girdi.
Buna göre aşağıdaki sorunlardan hangisi çözüm bulmuştur?


A) Devlet başkanının kim olacağı
B) Yeni devletin yönetim merkezinin neresi olacağı
C) Askeri birliklerin sayısı
D) Devletin yönetim şekli

4


Verilen diyagrama göre Ankara'nın başkent yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?


A) Milli Mücadele'nin merkezi olması
B) Milli egemenliğin temellerinin burada atılmış olması
C) Nüfus miktarının az olması
D) Jeopolitik konumunun elverişli olması

5

" Böylece meydana gelmekte olan değişiklikleri sembolleştiren ve iyice belirten yeni bir başkent seçildi. Yeni devlet, hanedanlık, imparatorluk veya din üzerine değil Türk ulusuna dayanıyordu ve başkenti Türk Anayurdu'nun kalbi idi."
Tarihçi Bernard Lewis’in anlattığı bilgilerde aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulunamaz?


A) Ankara niçin başkent yapılmıştır?
B) Batılılar Ankara'nın başkent olmasını niçin istemiştir?
C) Yeni kurulan devletin karakteri nasıldır?
D) Yeni başkenti eskisinden ayıran özellikler nelerdir?

6

Ankara başkent olmadan öncede merkez gibi yönetilmiştir
I. Sivas Kongresi'nden sonra Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelmesi
II. TBMM'nin Ankara'da açılması
III. Kurtuluş Savaşı’nın Ankara’dan yönetilmesi
Buna göre yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bu yargıyı destekler niteliktedir?


A) Yalnız I       B) I ve II
C) II ve III     D) I, II ve III

7

Ankara'nın başkent olma nedenleri:
- Lozan Antlaşmasına göre Boğazalar silahtan arındırılacaktı. Bu durum istanbul'un güvenlik sorununu ortaya çıkarıyordu.
- Ankara, Türkiye'nin ortasında yer alıyordu. Bu nedenle güvenliğini sağlamak kolaydı.
- Ankara, Türkiye'nin her tarafı ile, İstanbul'a göre daha kolay ulaşım ve haberleşme olanağına sahipti.
- Ankara Milli Mücadele'nin merkezi olmuştur.
Bu nedenler aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?


A) Coğrafi konum
B) Milli Mücadele açısından taşıdığı önem
C) Nüfus ve yerleşme özelliği
D) Stratejik konum

8


Yukarıdaki haritaya baktığımızda Ankara'nın başkent olma nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A) Yeni devleti sembolize etmesi
B) Yeni bir yerleşim alanı olması
C) Merkezi bir konumda olması
D) İkliminin elverişli olması

9

Ankara'nın başkent yapılmasının sebepleri bir türlü bulamadım.
Bu öğrenciye yardım etmek istesek aşağıdaki cevaplardan hangisini vermememiz gerekir?


A) Misakı Milli kararlarının burada ilan edilmesi
B) Ankara’nın merkezi bir yerde olması
C) Ulaşımın elverişli olması
D) Korunmaya elverişli bir yerde olması

10

Artık yeni Türk Devleti'nin başkentini bir kanunla tespit etmek gerekiyordu. Bu seçimde coğrafi durum ve askeri strateji en büyük önemi taşıyordu. Devletin başkentini bir an önce tespit ederek içten ve dıştan gelen kararsızlıklara bir son yermek şarttı.
Buna göre;
I. Devletin başkentinin belirlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
II. Yeni devletin başkentinin Ankara olmasında herkes aynı fikirdedir.
III. Başkent seçiminde, güvenilir ve stratejik konum aranmaktadır
yargılarından hangisine ulaşılamaz?


A) Yalnız I      B) Yanlız II
C) I ve II       D) II veIII

11

İstanbul ve Batı Anadolu ile demir yolu bağlantısı olan Ankara; Sivas ve diğer bölgelere göre daha merkezi durumdaydı. Sivas Kongresi kararlarını yürütmek için tam yetkiyle donatılmış Temsil Heyeti, Sivas'tan Ankara'ya geldi.
Sadece bu metinden yararlanarak, Ankara'nın başkent olma gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A) Jeopolitik özelliklerinin iyi olması
B) İlk meclisin Ankara'da açılması
C) Batı cephesine yakın olması
D) Mustafa Kemal'in Ankara'yı çok sevmesi

12

Mücadele yıllarında Ankara önemli olaylara ev sahipliği yapmıştır. Bu yüzden Ankara, resmen ilan edilmemiş olsa da yeni Türk Devletinin başkenti durumundaydı
Bu bilgilerde Ankara’nın başkent olmasında hangi özelliğinden bahsedilmiştir?


A) Ulaşım ve haberleşme imkanlarının iyi olması
B) Korunmaya elverişli olması
C) Ankara’nın nüfusunun kalabalık olması
D) Ankara’nın Milli Mücadele’nin merkezi olması

üst