Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Kahraman Doğuyor Testi 1

• 2757 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Kahraman Doğuyor Testi 1

1

1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak orduya katılan Mustafa Kemalin ilk görev yeri neresidir?


A) İran
B) Şam
C) Manastır
D) Sofya

2

Bir ışık bulmuşum adı Kemal'dir,
Şair, bu yukarıda geçen "ışık" sözüyle Mustafa Kemal'in hangi özelliğini vurgulamıştır?

     
A) Önderliğini             B) Yaratıcılığını
C) Fedakarlığını          D) Çalışkanlığını

3

Atatürk "Bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz." diyerek hangi kişisel özelliğini yansıtmıştır?


A)Vatanseverliği                  B)İdealistliği
C)İyi kalpliliği                     D)Açık görüşlülüğü

4

Mustafa Kemal'in fikirlerinin daha çok hangi dönemde gelişip olgunlaştığı söylenebilir?


A)Öğretim hayatı                 B)Askerlik hayatı
C)Siyasi hayatı                    D)Cumhuriyet dönemi

5

Mustafa Kemal Harp Okulu'nu bitirdikten sonra ilk olarak askerlik görevini nerede yapmıştır?


A)Harekat ordusu
B)7.ordu
C)Şam
D)Çanakkale cephesi

6

Atatürk'ün fikirlerinin tarihi gelişimi içerisinde olgunlaşması aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır?


A)İnkılapçılık
B)Atatürkçü düşünce sistemi
C) Cumhuriyetçilik
D)Milliyetçilik

7

Mustafa Kemal nerede askerlik görevi yapmamıştır?


A)Sivas
B)Suriye
C)Manastır
D)Sofya

8

Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak için Osmanlı aydınları hangi fikir akımından faydalanmamıştır?


A)Türkçülük
B)Osmancılık
C)İslamcılık
D)İnkılapçılık

9

Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'nda emrindeki askerlere ‘Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.' emrini vermiştir.
Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki özelliklerinden hangisini gösterir?


A)İleri görüşlülüğünü
B)Çok yönlülüğünü
C)Cesaretini
D)Teşkilatçılığını

10

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in okuduğu okullar arasında yer almaz?


A)Selanik Askeri Rüştiyesi
B)İstanbul İdadisi
C)Manastır Askeri Lisesi
D)Harp Okulu

11

Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'nda düşman donanmasının Gelibolu Yarımadası'na nereden çıkarma yapacağını önceden tahmin etmesi onun hangi özelliliğini ortaya koyar?


A)Birleştirici, bütünleştirici gücünü
B)Yöneticiliğini
C)Çok yönlü olmasını
D)İleri görüşlülüğünü

12

Atatürk'ün hangi kişilik özelliği kurtuluş savaşının kazanılmasında etkili olmuştur?


A) Yenilikçiliği
B) Vatanseverliği
C) İnsancıllığı
D) Kişilikli olması

13

Mustafa Kemal'in yurt içinde ve dışında tanınması ve Milli Mücadele'ye önder olarak kabul etmesi daha çok aşağıdaki cephelerden hangisindeki başarılarının bir sonucudur?


A)Suriye Cephesi
B)Çanakkale Cephesi
C)Kafkas Cephesi
D)Kanal Cephesi

14

* Selanik Askeri Rüştiyesi  -   ?
* Manastır Askeri İdadisi   -   ?
* Harp Okulu                      -   Üniversite
Yukarıda Mustafa Kemal'in okuduğu bazı okullar gösterilmiştir.
‘?' olan yerlere bu okulların karşılığı olarak aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A)Lise-Ortaokul
B)Ortaokul-Lise
C)Ortaokul-İlkokul
D)Lise-İlkokul

15

Mustafa Kemal'in hayatı boyunca çeşitli nedenlerden dolayı birçok şehirde bulunmuştur. Bu şehirlerden bazıları onun kişiliği ve hayatı üzerinde etkili olmuştur.
Mustafa Kemal aşağıda verilen şehirlerden hangisinde diğerlerinden farklı bir görevle bulunmuştur?


A)İstanbul             B)Sofya
C)Selanik              D)Manastır

16

Mustafa Kemal'in fikirlerinin olgunlaşmasında;
*Kültür
*Edebiyat
*Askerlik
*Tarih
*Sanat
gibi birçok etkenin olduğu görülmektedir.
Bu durumun Mustafa Kemal'in hangi özelliğinin ortaya çıkmasında daha çok etkili olmuştur?


A)Çok yönlülüğü
B)İleri görüşlülüğü
C)Mantıklılığı
D)İdareciliği

17

Mustafa Kemal Osmanlı Devleti'nin çöküş yıllarında yaşamıştır. Üst üste girilen savaşlar ve yaşanan siyasi çalkantılar onun hareketli bir askerlik hayatı yaşamasına neden olmuştur.
Mustafa Kemal, görev yaptığı yerlerden hangisinde savaşmak amacıyla bulunmamıştır?


A)Sofya
B)Trablusgarp
C)Muş-Bitlis
D)Suriye

18

Mustafa Kemal'in çocukluk yıllarının geçtiği şehirdir. 1907'de askeri görevle bu şehre tekrar gelmiştir. İttihat ve Terakki Cemiyetine bu şehirde üye olmuştur.
Yukarıda verilen bilgiler Mustafa Kemal'in yaşadığı hangi şehri anlatmıştır?


A)Manastır           B)Sofya
C)Selanik            D)İstanbul

19

Mustafa Kemal'in fikir hayatına okul çevresinin katkısı yok sayılamaz. Manastır Askeri İdadisinde okurken burada vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal'i ve eserlerinde Türklüğü öne çıkaran Mehmet Emin Yurdakul'u tanıdı. Mustafa Kemal'in fikir hayatı, bu dönemde Türk kültürü ve tarihi ile ilgili okuduğu eserler sayesinde şekillendi. Özellikle tarih bilinci bu dönemde oluşmaya başladı. Bunda da tarih öğretmeni etkili oldu.
Parçada verilen bu durumun Mustafa Kemal'in fikir hayatına katkısı, aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A)Milliyetçilik          B)Akılcılık
C)Barışçılık             D)Devletçilik

20

I.Dünya savaşında İtilaf Devletleri Rusya'ya yardım götürmek amacıyla hangi cepheleri açmışlardır?


A)Çanakkale, Kanal
B)Kafkas, Galiçya
C)Romanya, Irak
D)Çanakkale, Irak

üst