Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Kahraman Doğuyor Testi 3

• 1642 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Kahraman Doğuyor Testi 3

1

Atatürk, barış taraftarı olan bir liderdir. Bu nedenle Cumhuriyetin ilanından sonra bu yönde çalışmalar yapmıştır.
Buna göre Atatürk'ün aşağıdaki sözlerinden hangisi barış taraftarı olduğunun göstergesidir?


A) Bağımsızlık benim karakterimdir.
B) Ya istiklal ya ölüm
C) Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
D) Yurtta sulh cihanda sulh.


2

Atatürk, hiçbir zaman kişisel çıkarlar peşinde koşmamış, daima milli irade ve egemenliği esas almış. Zaten o, kişisel iktidardan hiçbir zaman hoşlanmamıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Atatürk kendi menfaatleri yerine halkın menfaatlerini düşünmüştür.
B) Halka sınırsız yetki verilmiştir.
C) Atatürk ulus egemenliğinden yanadır.
D) Tek kişinin yönetimde etkili olmasına karşıdır.


3

I.   Romanya
II.  Suriye
III. Çanakkale
Mustafa Kemal Paşa I. Dünya Savaşımda yukarıdaki verilen cephelerden hangilerinde yer almıştır?


A) I ve II               B) I ve III
C) II ve III            D) I, II ve III


4

"Bana, insanlar üstünde bir doğuş atfetmeye kalkışmayınız. Benim doğuşumdaki tek fevkaladelik Türk olarak dünyaya gelmiş olmamdır."
Atatürk'ün yukarıdaki sözüne bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Kendisini ulusuyla bütünleştirdiği
B) Alçakgönüllü bir kişiliğe sahip olduğu
C) Halka kendi siyasi görüşünü kabul ettirdiği
D) Milletini yücelttiği5

Atatürk'ün doğduğu, çocukluk yıllarının geçtiği ve Atatürk'ün fikri hayatının oluşmasında etkili olan yer aşağıdakilerden hangisidir?


A) Selanik            C) Çanakkale
B)  İstanbul          D) Ankara


6

II. Meşrutiyete karşı olan bir grup İstanbul da "31 Mart Vakası" diye bilinen bir isyan çıkararak eski rejime dönmek istemişlerdir.
Mustafa Kemal'in Kurmay Başkanı olduğu "Hareket ordusu" bu isyanı bastırmıştır.
Buna göre Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Padişahın çıkarlarını koruduğu
B) Yeniliklerin korunmasına önem verdiği
C) Ekonomik sorunların giderilmesine önem verdiği
D) I. Dünya Savaşı'nda başarılı olduğu


7

Ben şimdiye kadar ulus ve ülke iyiliğine ne gibi atılımlar; devrimler yapmış isem, hep böyle halkımla görüşerek, onların ilgi ve sevgilerinden, gösterdikleri içtenlikten güç ve ilham alarak  yaptım.
Atatürk'ün yukarıdaki sözüne bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Alacağı kararlarda danışmaya önem verdiği
B) Halkından destek aldığı
C) Halkın görüşlerine önem verdiği
D) Halkı askeri başarıları ile etkilediği


8

Atatürk, hem askerlik, hem devlet kuruculuğu hem de inkılapçılık alanlarında dahidir.
Yukarıdaki öğretmenin sözüne bakarak Atatürk için;
I.   Çok yönlü bir liderdir.
II.  Farklı alanlarda hizmet yapmıştır.
III. En başarılı olduğu alan siyasettir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II       C) II ve I
B) I ve III      D) I, II ve


9

Atatürk Sakarya Savaşını büyük bir başarı İle kazanmasına rağmen çevresindekilerin baskılarına aldırış etmeden son asker son silah hazır oluncaya kadar Büyük Taarruzu başlatmamıştır.
Yukarıdaki öğretmenin söylevi Atatürk'ün aşağıdaki liderlik özelliklerinden hangisine sahip olduğunun göstergesidir?


A) İnandırma yeteneği
B) İleri görüşlü olması
C) Özverili olması
D) Sabırlı olması


10

Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi Atatürk'ün ileri görüşlülüğüne örnek olarak gösterilebilir?


A) Cumhuriyeti ilan etmesi
B) Kurtuluş Savaşı'nı kazanması
C) I. Dünya Savaşı sonrasında dünyada bir kez daha büyük bir savaşın olacağını söylemesi
D) Barışçı bir dış politika izlemesi


11

Atatürk eğitimini daha çok hangi alanda yoğunlaştırmıştır?


A) Askeri
B) Ekonomi
C) Siyasi
D) Din


12

Atatürk'ün Türk halkı tarafından tanınmasını ve Milli Mücadelenin lideri olmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?


A) 31 Mart Vakasını bastırması
B) Meclis-i Mebusan açması
C) Çanakkale Cephesin'de başarılı olması
D) Temsil Heyetİ'ni oluşturması


13

Atatürk I. Dünya Savaşı sonrasında bir şekilde Anadolu'ya geçmek ve faaliyetlerini burada devam ettirmek istemekteydi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak bu amacını gerçekleştirmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün Anadolu'ya geçtikten sonraki faaliyetleri arasında gösterilemez?


A) Halkı memleketin durumundan haberdar etmek
B) Meşrutiyeti ilan etmek
C) Halkı işgallere karşı örgütlemek
D) Genelgeler ve Kongreler düzenlemek


14

İtalya'nın Trablusgarp'a saldırmasının ardından bölgeye giden gönüllü subaylardan biri de Mustafa Kemal'dir Muştala Kemal teşkilatlandırdığı yerli halk Deme ve Tobrukta İtalyanların başarılı olmasını engellemiştir.
Yukarıda verilen sosyal bilgiler öğretmenin anlattıklarına göre Mustafa Kemal için;
I.   Vatan savunmasına önem vermektedir.
II.  Vatan sever bir askerdir.
III. İtalyanlara karşı başarılı olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II               B) I ve III
C) II ve III            D) I, II ve III


15

Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk'ün hayatı ile ilgili yanlış bir bilgidir?


A) Annesi Zübeyde Hanım babası Ali Rıza Bey'dir.
B) Selanik'te doğmuştur.
C) Eğitimine askeri okullarda devam etmiştir.
D) Ailesinin zoruyla askeri okula gitmiştir.


16

"Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz"
Atatürk'ün bu sözü O'nun aşağıdaki özelliklerinden hangisinin göstergesidir?


A) Barış severliği
B) İleri görüşlülüğü
C) Akla ve bilime önem vermesi
D) Vatan severliği


17

Atatürk "Dünya uluslarının mutluluğuna çalışmak bir başka yoldan kendi huzur ve mutluluğunu sağlamaya çalışmak demektir." demiştir.
Buna göre Atatürk'ün bu sözü ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A) Mecliste farklı partilere yer vermediğine
B) Ülkesinin sınırlarını genişletmek istediğine
C) Kendi ulusuna ve dünya ulusuna saygı duyduğuna
D) Ülkeyi tek başına idare etmek istediğine


18

Türk'ün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet, esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir, öyleyse, ya istiklal ya ölüm.
Atatürk yukarıdaki sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?


A) Türk milletinin ve kendisinin bağımsızlığa olan düşkünlüğünü
B) Savaşlarda alınan yenilgileri
C) Türk milletinin siyasi yapısını
D) Halkın çağdaşlaşması gerektiğini


19

Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Savaşları sırasında düşman donanmasının nereden çıkarma yapacağını önceden sezerek gerekli Önlemleri almış ve savaşın kazanılmasında etkili olmuştur.
Bu durum Atatürk'ün;
I.   Sezgilerinin güçlü olduğu
II.  İleri görüşlü olduğu
III. Adaletli olduğu
özelliklerinden hangilerine sahip olduğunun göstergesidir?


A) Yalnız I                 B) Yalnız III
C) I ve II                  E) II ve III


üst