Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Kahraman Doğuyor Testi 5

• 2264 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Kahraman Doğuyor Testi 5

1

Sosyal bilgiler öğretmeni: "ikinci Meşrutiyet'in ilanının ardından Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır".
Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) İlk askeri görevini Hareket Ordusunda üstlendiği
B) Meşrutiyet yanlısı bir tutum sergilediği
C) Görev aldığı tüm cephelerde başarılı olduğu
D) II. Meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalışmalarda bulunduğu


2

Atatürk, öğrencilik yıllarından itibaren tarihe büyük ilgi duymuş, okuduklarının büyük bir kısmını tarih kitapları oluşturmuştur.
Bu durumun Atatürk'e,
I. Zengin bir fikri yapıya sahip olma
II. Türk milletini yakından tanıma
III. Türk milletinin yapabilecekleri konusunda fikir sahibi olma
konularının hangisi ya da hangilerinde katkıda bulunduğu savunulabilir?


A) Yalnız I        B) I ve II
C) II ve III       D) I,II ve III


3

Atatürk'ün yetiştiği dönemde Osmanlı ülkesinde, dini derslerin ağırlıkta olduğu mektep ve medreseler, Batı'daki örneklerine göre eğitim veren askeri okullar ve çeşitli meslek okulları, gayrimüslimlerin açtıkları azınlık okulları ile yabancı devletler tarafından açılan okullar bulunmaktaydı.
Osmanlı Devleti'nde okulların farklı eğitim anlayışlarıyla faaliyet göstermesinin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?


A) Ortak bir kültürün doğmasına
B) Eğitim faaliyetlerinin kolaylaşmasına
C) Toplumda kültür çatışmalarının yaşanmasına
D) Azınlık ve yabancı okulların tamamının kapatılmasına


4

Mustafa Kemal 1907 yılında askeri görevle geldiği Selanik'te, gizli bir cemiyet olarak kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılmıştır. Ancak ordunun siyasetten ayrılması konusunda ittihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri ile görüş ayrılığına düşmesi sonrasında bu cemiyetten ayrılmıştır.
Mustafa Kemal'in ordunun siyaset dışında tutulmasını istemesi aşağıdakilerin hangisinden endişe duyduğunu gösterir?


A) Orduda disiplinin bozulmasından
B) Avrupa devletleri ile iyi ilişkiler kurulmasından
C) İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidarı ele geçirmesinden
D) Meşrutiyetin ilan edilmesinden5

Manastır Askeri İdadisi'nde Mustafa Kemal'in edebiyata olan ilgisini gören edebiyat öğretmeni Mustafa Asım Bey, ona askerlikle ilgili derslere daha fazla önem vermesini tavsiye etmiştir.
Edebiyat öğretmeninin bu uyarısının aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı savunulabilir?


A) Okulda yabancı uzmanların öğretmenlik yapmasından
B) Edebiyat ile uğraşanların Avrupa fikir hayatının etkisinde kalmasından
C) Padişahın edebiyat ile uğraşanları sürgüne göndermesinden
D) Okulun temel amacının başarılı subaylar yetiştirmek olmasından


6

Atatürk'ün doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği şehir olan Selanik'te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler gibi milletler de yaşamaktaydı.
Selanik şehrindeki bu çok uluslu yapının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?


A) Zengin bir kültürel yapının oluşmasına
B) Milliyetçilik akımının etkilerinin yoğun olarak görülmesine
C) Azınlık haklarının kısıtlanmasına
D) Atatürk'ün fikir hayatının zenginleşmesine


7

1896 yılında Manastır Askeri İdadisi'ne (lise) başlayan Mustafa Kemal, burada hem arkadaşlarının hem de öğretmenlerinin takdirini kazanmıştır.
Mustafa Kemal'in,
I. Derslerinde başarılı olması
II. Üstün bir kişiliğe sahip olması
III. Zekası ve yetenekleri ile beğeni toplaması
özelliklerinden hangilerinin bu durum üzerinde etkili olduğu söylenebilir?


A) I ve II         B) I ve III
C) II ve III      D) I,II ve III


8

İtilaf Devletleri denizden Çanakkale'yi geçemeyince 25 Nisan 1915'te Gelibolu'ya asker çıkardılar. Arı burnu, Conk Bayırı ve Anafartalar'da büyük başarılar elde eden Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti'nin bu cephede savaşı kazanmasında önemli bir rol oynamıştır.
Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşları'ndaki başarısında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu ileri sürülebilir?


A) ilk askeri başarısını Trablusgarp Savaşı'nda kazanmasının
B) Çanakkale Savaşları'ndan sonra albay rütbesine yükseltilmesinin
C) Sakarya Meydan Savaşı'nı başkomutan olarak yönetmesinin
D) Balkan Savaşlarında Gelibolu Yarımadası'nda görev aldığından bölgeyi iyi tanımasının


9

26 Ağustos 191 8'de Halep'e 7. Ordu Komutanı olarak atanan Mustafa Kemal, Suriye Cephesi komutanı Alman generalin savunma muharebeleri yapılması emri karşısında, Suriye'deki kuvvetlerimizi yıpratmadan Anadolu'yu savunmak amacıyla planlı bir biçimde çekilme önerisinde bulunmuştur.
Mustafa Kemal'in bu önerisini aşağıdakilerden hangisine dayandırdığı söylenebilir?


A) Türk birliklerinin silah, malzeme ve asker bakımından yetersiz olmasına
B) Savunma yerine taarruz savaşı yapılması isteğine
C) Suriye'nin Anadolu'ya uzak olmasına
D) Suriye'de Türk nüfusun çoğunlukta olmasına


10

Atatürk'ün,
I. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girdiği günlerde, bu savaşta Almanların yenileceğini söylemesi
II. 1932 yılında Amerikalı General Mac Arthur ile yaptığı görüşmede yeni bir dünya savaşının çıkmakta olduğunu nedenleriyle ortaya koyması
III. Çanakkale Savaşı'nın sonlarına doğru, düşmanın birkaç gün içinde çekilebileceğini söylemesi
Durumlarından hangileri, olayların gidişatından sonucunun ne olabileceğini görebildiğini gösterir?


A)I ve II         B)I ve III
C)II ve III      D)I,II ve III


11

Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı sırasında Suriye Cephesi'nde Alman komutanın yanlış bulduğu emirlerini eleştirmiştir.
Mustafa Kemal'in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?


A) Almanya'nın savaşı kazanacağına inandığının
B) Birinci Dünya Savaşı'nda görev almak istemediğinin
C) İtilaf Devletleri ile birlikte hareket ettiğinin
D) Görüşlerini açıklamaktan çekinmediğinin


12

EKREM: Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı'nın yapıldığı Gelibolu Yarımadası'nda, 1912 yılındaki Balkan Savaşları sırasında da görev almıştı. Bu durum Çanakkale Savaşlarındaki başarısını olumlu yönde etkilemiştir.
Ekrem verdiği bu bilgiyle, Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'nda başarılı olmasında aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulanmıştır?


A) Bölgeyi iyi tanımasının
B) Hareket Ordusu'nun kurmay başkanlığını üstlenmesinin
C) İyi bir askeri eğitim almasının
D) Sofya'da askeri ateşe olarak görev yapmasının


13

Osmanlı Devleti, 1912'de İtalya ile yaptığı Uşi Antlaşması'yla,
• Afrika'daki son toprak parçası olan Trablusgarp'ın İtalya'ya verilmesini
• Rodos ve çevresindeki On iki Adanın geçici olarak İtalya'ya bırakılmasını kabul etmiştir.
Buna göre Uşi Antlaşması'nın,
I. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'dan tamamen çekilmesi
II. İtalya'nın Doğu Akdeniz'de önemli bir güç haline gelmesi
III. Yunanlıların Ege adalarından çıkarılması
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?


A) I ve II        B) I ve III
C) II ve III     D) I,II ve III


14

Mustafa Kemal, Harp Akademisi'ndeki öğrencilik yıllarından itibaren aydın bir subay olarak tanınmıştır.
Mustafa Kemal'in bu şekilde tanınmasında aşağıdaki tutumlarından hangisinin etkili olduğu savunulamaz?


A) Ülke sorunlarıyla ilgilenmesi
B) Fikirlerini cesaretle ifade etmesi
C) Dünyadaki gelişmeleri yakından izlemesi
D) I. Dünya Savaşına katılması


15

Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinden en çok etkilenen bölgelerden biri Balkanlar olmuştur.
Bu durum üzerinde,
I. Osmanlı topraklarında gözü olan emperyalist devletlerin kışkırtmaları
II. Balkanların çok uluslu bir yapıya sahip olması
III. Osmanlı Devleti'nin askeri ve siyasi gücünün zayıflaması
Gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?


A) I ve II          B) I,II ve III
C) II ve III       D) I ve III


16


Verilen kavram haritasında aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?


A) Osmanlı Devletine başkentlik yapan şehirler
B) Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cepheler
C) Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişmesinde etkili olan şehirler
D) Mustafa Kemal'in askeri okullarda okuduğu şehirler


17


Elif verdiği bu bilgilerle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?


A) Mustafa Kemal'in teşkilatçılık yönünü
B) Avrupa devletlerine verilen kapitülasyonların olumsuz sonuçlarını
C) Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarından çekilmesini
D) Azınlık isyanlarının nedenlerini


18


Verilen kavram haritasında aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?


A) Milli Mücadelenin başarıya ulaşmasında etkili olan fikir akımları
B) Osmanlı Devletini kurtarmak için geliştirilen fikir akımları
C) Balkan ulusları tarafından ortaya atılan fikir akımları
D) Osmanlı ülkesinde milliyetçilik isyanlarını yaygınlaştırmak için geliştirilen fikir akımları


19


Atatürk'ün bu sözlerine dayanarak,

I. Anne ve babası, eğitim konusunda farklı görüşleri savunmuştur.
II. Babası modern eğitim anlayışını benimsemiştir.
III. Osmanlı Devletinde eğitimde birlik yoktur.
Yorumlarından hangileri yapılabilir?


A) l ve II            B) I ve III
C) II ve III         D) I,II ve III


20


Şemaya verilebilecek en iyi başlık aşağıdakilerden hangisidir?


A) Mustafa Kemal'in matematiğe olan ilgisin nedenleri
B) Mustafa Kemal'in fikri hayatını etkileyen gelişmeler
C) Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü okulla
D) Askeri deha Mustafa Kemal


üst