Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Testi 1

• 1114 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Testi 1

1

Yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur. Burasını öyle ağaçlandırınız ki kör bir insanı dahi yeşillikler arasında olduğunu farketsin.
Mustafa Kemal’in bu sözüne bakarak, ondaki hangi kişilik özelliğine ulaşabiliriz?


A) Doğa sevgisi    B) Vatan sevgisi
C) Barış sever      D) Çocuk sevgisi


2

Atatürk Orman Çiftliği'nin Kuruluş Amaçları;
- Ziraat konusunda uygulamalı eğitim yapmak
- Eğlenme ve dinlenme alanı oluşturmak
- Ankara Yüksek Ziraat Okulu'na girecek öğrencilerin staj yapmasını sağlamak
- ?
Bu diyagramda "?" ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?


A) Hizmet sektöründeki yükü azaltmak
B) Tarım makineleri imal etmek
C) Halkı tarıma yönlendirmek
D) Örnek çiftlik kurarak tarımı geliştirmek


3

Sevgili çocuklar; Atatürk çevre bilincine sahip bir kişiydi.
Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu verdiği yargıyı destekleyen bir örnek olarak gösterilemez?


A) Atatürk Orman Çiftliğinin kurulması
B) Yalova’da ağaç dalını kesmemek için kökün yerini değiştirmesi
C) Köylünün üzerinde ağır bir yük olan aşar vergisinin kaldırılması
D) Ankara şehir planı yarışmasında parklara da yer veren Hernan Yansen’in Projesinin seçilmesi


4

“1919 yılında Atatürk Ankara'yı pek az ağaçlı bulmuştu. O, eski adı Orman Çiftliği olan yerde, orman yetiştirmeyi kendisine ideal edinmişti. Onun için her ağaç yeni, kıymetli birer varlıktı. Bunların yetiştirildiğini, büyüdüğünü görmek bir idealin tahakkuk edişindeki zevki kendisine veriyordu." Afet İNAN
Buna göre,
I. Mustafa Kemal'in doğa sevgisi anlatılmıştır.
II. Atatürk Ankara'nın ağaçsız çehresini değiştirmek istemiştir.
III.Mustafa Kemal çevresini ağaçlandırmaktan büyük zevk almıştır.
yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?


A) I ve II     B) II ve III
C) l ve II     D) I, II ve III5

Atatürk, Orman Çiftligi'ni kurup azimle ve kararlılıkla mücadele ederek verimsiz toprakların verimli hale getirileceğini kanıtlamıştır. Ayrıca Atatürk, Ankara'da örnek çiftlik kurma girişiminde de bulunmuştur.
Yukarıdaki bilgilere göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi kişisel Özelliği üzerinde durulduğu söylenemez?


A) Çalışkanlığı       B) Savaşçılığı
C) Kararlılığı         D) Başarıya olan inancı


6

El emeği yeterli değildir. Makinelerden yararlanmak gerekir. Yüzyıllardan beri kullanmakta olduğumuz sabanları bir tarafa bırakacağız. Çağın ilerlemesinin gerektirdiği bütün tarım alet ve araçlarını memlekete getireceğiz.
Mustafa Kemal bu sözü ile aşağıdakilerden hangisi üzerinde vurgu yapmıştır?


A) Sağlık alanındaki çalışmaların hızlandırılması
B) Askeri harcamaların azaltılması
C) Tarımsal faaliyetlerin modernleştirilmesi
D) Mimarinin geliştirilmesi


7

Devletin önemli bir geliri olan Aşar vergisi 1925 yılında kaldırılmıştır.
Âşâr vergisinin kaldırılmasıyla ulaşılmak istenilen amaç, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Ticarî geliri arttırmak
B) Köylüyü ekonomik yükten kurtarmak
C) Köylüye ucuz kredi imkânları sağlamak
D) Üretimi tarımdan sanayi sektörüne kaydırmak


8

Ülkemiz tarım ülkesidir, halkımızın çoğunluğu çiftçidir. Bundan dolayı en büyük gücü bu alanda gösterebiliriz ve bu alanda önemli girişimlerde bulunabiliriz.
Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştiği söylenemez?


A) Yüksek Ziraat Enstitüsünün kurulması
B) Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
C) Aşar vergisinin kaldırılması
D) İş bankasının kurulması


9

Cumhuriyetin ilanından sonra,
- Köylünün üzerinde ağır bir yük olan aşar vergisi kaldırılmıştır.
- Modern tarım usullerinin öğretilmesi için ziraat okulları açılmıştır.
- Tarımda makineleşmenin sağlanması ve ıslah edilmiş tohum kullanılması teşvik edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalarla ulaşılmak istenen öncelikli hedeflerden biri değildir?


A) Tarımsal ürünlerin ihracatını artırmak
B) Köylünün ekonomik durumunun iyileştirilmesine
C) Tarımsal üretimin artırılmasına
D) Ülkenin temel gıda ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanmasına


10

Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk'ün çabalarıyla;
- Tarımda makine kullanımının yaygınlaştırılması,
- Islah edilmiş tohum ve gübre kullanılması teşvik edilmiş,
- Örnek çiftlikler kurulmuştur.
Bu çalışmaların aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?


A) Tarımda verimliliği artırmaya
B) Yabancıların elindeki işletmeleri millileştirmeye
C) Sanayi üretimini azaltmaya
D) Kapitülasyonları kaldırmaya


11

Cumhuriyetin ilanından sonra;
- Ürün üzerinden alınan aşar vergisinin kaldırılması
- Ziraat okullarının açılması
- Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
- Tarımda makine kullanımının yaygınlaştırılması
çalışmalarının aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez?


A) Tarım üretiminin artmasını
B) Dışa bağımlılığın artmasını
C) İnsan gücüne duyulan ihtiyacın azalmasını
D) Köylünün ekonomik durumunun iyileşmesini


12

Atatürk döneminde traktör kullanılması teşvik edilerek çiftçiye ucuz alet ve makina dağıtılmıştır.
Bu uygulama ile;
I. Toprakları devlet kontrolüne almak
II .Tarımsal faaliyetleri geliştirmek
III.Tarımda üretimi artırmak
amaçlarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II             B) I ve III
C) II ve III          D) I, II ve III


üst