Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Destanlaşan Direniş Testi 1

• 1732 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Destanlaşan Direniş Testi 1

1

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından Maraş, Urfa ve Antep'i işgal eden İngilizler bir yıl sonra yapılan anlaşma gereği bölgeyi Fransızlara bırakmışlardır. Fransızların bölgeye Ermenileri yerleştirmeye başla-ması üzerine halk direnişe geçmiş, düşmanı bölgeden çıkarmıştır.
Bu bilgiye dayanarak;
I. Güney'de yapılan işgallere halk tepki göstermiştir.
II. Maraş, Antep ve Urfa'dan düşmanın çıkarılmasıyla
Kurtuluş Savaşı sonuçlanmıştır.
III. Fransızların yaptığı uygulamalardan halk rahatsızlık duymuştur
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) I ve II         D) I ve III


2

Maraş, Urfa, Antep ve Adana'da yaşayan güney illeri halkı, Kuvayımilliye birlikleri oluşturarak Fransız ve Ermenilere karşı şehirlerini savunmaya çalışmışlardır.
Buradaki halk neden Kuvayımilliye birlikleri oluşturmak zorunda kalmıştır?


A) Mustafa Kemal’in 9. Ordu müfettişi olarak atanması
B) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşanması
C) Mondros Ateşkesi ile Osmanlı ordusunun terhis edilmesi
D) Erzurum kongresinin düzenlenmiş olması


3

Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Batı Cepheleri'nde Düzenli Ordu ile savaşıldığı halde Güney Cephesi'nde Düzenli Ordu savaşları yapılmamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


A) Güney illerinin işgale uğrama tehlikesinin bulunmaması
B) Batı ve Doğu Cepheleri'nde İtilaf güçlerinin varlığı
C) Güney illerinde Kuvva-i Milliyeciler'in başarılı olması
D) Fransız ordusunun TBMM'yle mücadeleden uzak olması


4

Kurtuluş Savaşı sırasında Çukurova bölgesi ile, Antep, Urfa ve Maraş gibi güney illerinde Fransız işgal gücüne karşı yere! milis kuvvetleri oluşturan halk direnişe geçmiştir. Bu bölgede TBMM'nin oluşturduğu düzenli ordunun herhangi bir mücadelesi olmamıştır. Buna rağmen zor durumda kalan Fransızlar bölgeyle ilgili konularda TBMM ile görüşme yolunu seçmiştir.
Fransızların bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?


A) TBMM'yi Türk milletinin temsilcisi olarak gördüklerinin
B) TBMM'yi güç duruma düşürmeye çalıştıklarının
C) Bölgenin Türkiye'den ayrılmasını istemediklerinin
D) Ermenilerin haklarını korumaya çalıştıklarının5

A: Bir bez parçasından başka bir şey olmayan bayrak için dün bu kadar gürültü yaptınız. İstesem hepinizi yok edebilirdim, yapmadım. Yarın top tüfek kullanacak olursam ne yapar sınız? Çoluk çocuğunuza acımıyor musunuz?
B: Her gün ölmektense bir gün ölmeyi yeğlerim. Bayrak için ölmek her Türk için şereftir.
Verilen diyaloga göre Türkler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Bağımsızlıklarına düşkün oldukları
B) Her zaman ve her şartta savaşı tercih ettikleri
C) Bağımsızlıkları için ölümü göze aldıkları
D) Bağımsız yaşamayı en büyük şeref saydıkları


6

Maraş kalesindeki Türk bayrağının indirilip, Fransız bayrağını çekilmesi üzerine halk galeyana gelerek ayaklandı. Önce protesto yapan halk daha sonra Kuvayı milliye oluşturarak mücadele etti.
Bu durum Türk Milleti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin kanıtı olamaz?


A) Vatanseverliğinin
B) Padişaha bağlılığının
C) Esir yaşamayacağının
D) Bayrağa saygının


7

Fransızlar'ın işgal ettiği güney bölgelerinde milli kuvvetlerimiz her gün daha esaslı bir şekilde teşkilatlanıyorlardı. Milli kuvvetler ordu birliklerini de destekleyerek işgal kuvvetlerini her tarafta sıkı ve şiddetli bir şekilde zorluyorlardı.
Atatürk'ün Nutuk'ta bu sözlerine göre, Fransız işgaline karşı Türk Milletinin tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?


A) İşgallere karşı direnmek
B) Manda ve himayeyi kabul etmek
C) Istanbul Hükemeti'nin emirlerine uymak
D) Ordu birliklerinden bağımsız hareket etmek


8

İtilaf Devletleri işgal ettikleri her yerde direnişle karşılaşmıştır. Türk halkı Itilaf Devletlerinin silah gücü olarak üstün ordularına karşı varını yoğunu ortaya koyarak savaşmıştır.
Bu duruma bakarak;
I. Türk halkında milli bilinç oluşmuştur.
II. Ulusal egemenlik sağlanmıştır.
III. Bağımsızlık için mücadele edilmiştir.
yorumlarından hangilerine ulaşılamaz?


A) Yalnız I          B) Yalnız II
C) Yalnız III       D) I ve III


9

Kurtuluş Savaşı sonrasında Maraş'a bir yazı gönderilerek, Milli Mücadeleye katılanların listesi istenmiştir. Bunun üzerine şehrin ileri gelen yöneticileri toplanarak Ankara'ya, "Maraş'ta Milli Mücadele'ye katılmayan tek fert bile yoktur." cevabını vermişlerdir.
Bu bilgiye dayanarak hangisine ulaşılabilir?


A) Milli Mücadele'yi Maraşlılar başlatmıştır.
B) Maraş halkı düzenli ordu kurulmasını istemektedir
C) Maraş yöneticileri TBMM'ye karşı gelmiştir.
D) Maraş halkı işgallere karşı topyekün mücadele etmiştir.


10

Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransa, TBMM ile Ankara Anlaşması'nı imzalayarak işgalettikleri yerlerden çekilmiştir. Böylece Türk milleti için Güney Cephesi kapanmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?


A) Sovyet Rusya ile Antlaşma yapılmasına
B) Lozan Antlaş ması'nın imzalanmasına
C) Batı Cephesine giden sevkiyatının hızlanmasına
D) Kuvayımilliyenin başarısız olmasına


11

Adana, Antep, Urfa ve Maraş çevresini işgal eden Fransızlar ve Suriye'den getirdikleri Ermeniler kötü muameleler yapınca bölge halkı Kuvayımilliye oluşturarak başarılı mücadeleler yapmıştır Bir süre sonra Fransa, TBMM ile Ankara Antlaşması' yaparak bölgeyi boşaltmıştır.
Bu bilgilere bakarak,
I. Türk halkı bağımsız yaşama düşüncesindedir
II. Fransa, bölgedeki direnişe boyun eğmiştir
III.Halkın mücadelesi başarıya ulaşmıştır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?


A) I ve II           B) I ve III
C) II ve III        D) I, II ve III


12

Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanmasının ardından TBMM'nin farklı tarihlerde aldığı kararlarla Maraş'a "Kahraman", Antep'e "Gazi", Urfaya ise "Şanlı" unvanları verilmiştir.
Buna göre TBMM'nin verdiği bu kararların bahsedilen şehirlerin,
I. İşgallere karşı vermiş oldukları mücadele
II. Ekonomik önemleri
III.Coğrafi konumları
gibi özelliklerden hangilerine bağlı olarak gerçekleştiği söylenebilir?


A) Yalnız I       B) Yalnız III
C) I ve III      D) II ve III


üst