Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dirilişin Destanı Sakarya Savaşı Testi 1

• 1783 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dirilişin Destanı Sakarya Savaşı Testi 1

1

Kütahya - Eskişehir yenilgisinden sonra Mustafa Kemal meclisin tüm yetkilerini Başkomutan sıfatıyla üzerine almıştır.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Meclis'teki farklı gruplar birleştirilmiştir.
B) Ulusal egemenlik ilkesi gerçekleştirilmiştir.
C) Çabuk ve etkili kararların alınabilmesi için ortam sağlanmıştır.
D) Milli Mücadele'nin merkezi değiştirilmiştir


2


22 gün 22 gece süren savaşı Türk Askerleri kazandığına göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A) Bir savaşı kazanmak için asker sayısının fazla olması gerekir,
B) Bir savaşın kaybedilmesinin temel nedeni asker sayısının azlığıdır.
C) İlk defa Sakarya Savaşında uçak kullanılmıştır
D) Bir savaşın kazanılması yalnızca silah ve asker sayısı ile ölçülmez.


3

1683'ten beri süren geri çekilişimiz Sakarya Savaşı ile son bulmuştur. Ancak bu savaşı kazanmamıza rağmen yurdu düşmandan temizlemek için karşı harekete geçilmemiştir.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A) İtilaf devletlerinin barış teklifinde bulunmaları
B) İtalyanların kendiliğinden çekildiği gibi yunanlılarında çekilebileceği düşüncesi
C) Ordumuzun taarruz kabiliyetinin olmaması
D) Mustafa Kemal'in Başkomutan olarak kalmak istemesi


4

13 Eylül 1921'de biten Sakarya Savaşından sonra TBMM 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal'e Gazilik ve Mareşallik ünvanı vermiştir.
Mustafa Kemal'e bu ünvan verilmesi onun hangi görevde olduğunu göstermektedir?


A) Temsil Heyeti BAşkanı
B) TBMM Başkanı
C) 9. Ordu Müfettişi
D) Başkomutan5

Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça düşmana terk olunamaz.
M. Kemal'in Sakarya Savaşındaki bu sözüne bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?


A) Ülkenin tamamı savunulacaktır.
B) Sakarya Savaşı Kurtuluş savaşının en son savaşıdır
C) Sakarya Savaşı düşmanı yurttan atmayı hedefleyen bir taarruz savaşıdır.
D) Düşmanlarla kesinlikle antlaşma yapılmayacaktır.


6

20 Ekim 1921 de yapılan Ankara anlaşmasında Fransa işgal ettiği yerlerden tamamen çekilecekti Hatay Fransa'nın yönetiminde kalacak, ancak burada özerk bir yönetim kurulacaktı. Hatayda, eğitim dili Türkçe olacak, Türk parası da geçerli olacaktı.
Buna göre Ankara Antlaşması için,
I. Güney Cephesi kapanmıştır.
II. TBMM'yi tanıyan ilk devlet Fransa olmuştur.
III.Fransa, Hatay'ın Türkiye'nin bir parçası olduğunu, dolaylı da olsa kabul etmiştir
yorumlarından hangisi ya da hangileri yapılabilir?


A) Yalnız II         B) I ve III
C) Yalnız lll         D) II ve III


7

Sakarya Savaşı'ndan sonra TBMM Hükümeti ile Fransa arasında yapılan Ankara Antlaşması'yla iki ülke arasındaki savaş durumu sona ermiş ve Fransa İşgal ettiği yerler boşaltmıştır.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele dönemi sona ermiştir.
B) Milli Mücadelede cephe sayısı azalmıştır.
C) TBMM'nin gücü ve otoritesi artmıştır
D) Sevr anlaşmasının uygulanamayacağı bir kez daha gösterilmiştir


8

Sakarya Savaşı'nın Türk ordusu tarafından kazanılmasının ardından İtilaf Devletleri TBMM Hükümeti'ne barış önerisinde bulunmuştur. Öneride Türk–Yunan kuvvetleri arasında askersiz bir alan oluşturulacağı, iki taraf birliklerinin İtilaf Devletlerince denetleneceği bildirilmiş, ancak öneri TBMM tarafından kabul edilmemiştir.
Buna göre, TBMM'nin aşağıdakilerin hangisinden taviz vermemeye kararlı olduğu söylenebilir?


A) İstanbul Hükümetinin sözünden
B) Barış yanlısı dış politikadan
C) Tam bağımsızlık ilkesinden
D) Sevr anlaşmasının uygulanmasından


9

Sakarya Savaşı'nın kazanılmasının ardından, Fransa Ankara anlaşması ile Anadolu'dan çekildi, İtalya işgal ettiği yerleri tamamen boşalttı.
Buna göre;
I. İngiltere askeri ve politik yalnızlığa itilmiştir.
II. TBMM'nin askeri başarıları siyasi başarıları da beraberinde getirmiştir.
III. İtilaf bloğunda çözülmeler baş göstermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II         B) I ve III
C) II ve III      D) I, II ve II


10

Fransa, Sakarya Savaşı'nın ardından Yeni Türk Devleti ile anlaşma yoluna giderken, İngiltere Anadolu'daki milli hareketi Osmanlı hükümetine karşı basit bir ayaklanma saymış ve TBMM Hükümeti'ni tanımamakta direnmiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


A) İngiltere ile Fransa arasında görüş ayrılığı olduğunun
B) Osmanlı Devleti'nin etkinlik kazandığının
C) Askeri başarıların sonuçsuz kaldığının
D) TBMM üzerindeki dış baskının arttığının


11

TBMM, Sakarya Savaşı'ndan sonra Ankara ve Kars Antlaşmalarını imzalayarak güney ve doğu sınırının kesin şeklini almasını ve bu bölgelerdeki cephelerin kapatılmasını sağlamıştır.
Buna göre Sakarya Savaşı, TBMM Hükümeti'ne aşağıdakiierden hangisini gerçekleştirme imkanı sağladığı söylenebilir?


A) Batı Anadolu'daki toprakların savaş yapmadan kurtarılmasını
B) Güney ve Doğu Cephelerindeki birliklerin Batı Cephesi'ne kaydırılmasını
C) İngiltere'nin Yunan ordusuna verdiği desteğin sona erdirilmesini
D) Kuvayı milliye'nin yerine düzenli ordunun kurulmasını


12

Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması'nda Hatay'da özel bir yönetim kurulması kararlaştırılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine ters düşmektedir?


A) Kuvayi Milliye           B) Tekalif - i Milliye
C) Misak- ı Milliye         D) Hıyanet - i Vataniye


üst