Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Her Alanda İnkılap Testi

• 1382 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Her Alanda İnkılap Testi

1

“İnkılapçılık nedir“ sorusuna hangi öğrencinin verdiği cevap uygun değildir?


A) Mevcut olan demokratik kurumları korumak ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkmak için yenilikler yapmaktır.
B) Toplumun gereksinmeleri doğrultusunda düzenlemeler yapmaktır
C) Ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını sağlayacak yeni kuruluşları kurmak ve savunmaktır
D) Sanayinin devlet eliyle kurulması demektir


2

İnkılapçılık, Batılılaşma ve çağdaşlaşma yolunda daima ileriye ve çağdaş uygarlığa yönelmektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi inkılapçılık ilkesi ile doğrudan ilişkilendirilemez?


A) Medeni Kanunun kabulü
B) Kılık kıyafetteki değişiklikler
C) Takriri Sükun Kanunun çıkarılması
D) Takvim, saat ve ölçülerdeki değişiklikler


3

Cumhuriyet'in ilanından sonra bazı inkılaplar şunlardır;
I. Giyimde birliği sağlamak ve medeni kıyafetleri halka benimsetmek amacıyla, kıyafette değişiklik yapılmıştır.
II. Amacından uzaklaşarak milli birliği bozan tekke ve zaviyeler kapatılmıştır.
III. Toplum içerisinde kullanılan ayrıcalıklı unvanlar Soyadı Kanunu ile kaldırılmıştır.
Bu gelişmelerin Atatürk'ün İnkılapçılık, Laiklik ve Halkçılık ilkeleriyle ilişkilendirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru gruplandırılmıştır?


   İnkılapçılık    Laiklik    Halkçılık
A)   I                 II             III
B)   II               III             I
C)   III              I               II
D)   I                III             II


4

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen,
I. Uluslararası ölçü ve tartı birimlerinin kullanılmaya başlanması
II. Türk Medeni Kanunu'nun hazırlanması aşamasında Avrupa hukukundan yararlanılması
III. Klasik eğitim veren medreselerin kapatılması
gelişmelerinden hangilerinin İnkılapçılık ilkesinin bir gereği olduğu ileri sürülebilir?


A) I ve II               B) I ve III
C) II ve III            D) I, II ve III5

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı, Türkiye halkını, tamamen yeni ve bütün anlam ve biçimleriyle uygar bir sosyal toplum durumuna ulaştırmaktır. Devrimlerimizin asıl amacı budur.
Buna göre inkılapçılık ilkesinin temel esasları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?


A) Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılması
B) Millî sınırların içinde barışçıl bir dış politika takip edilmesi
C) Eskimiş görevini yerine getirmeyen kuruluşların yerine yeni kuruluşların kurulması
D) Çağdaşlık adına olan yeniliklerin takip edilmesi


6

Atatürkçülüğün:
I. Devletin ekonomiye müdahale etmesi
II. Toplumdaki kişileri yasalar ve uygulamalar karşı sında eşit sayması
III.Değişen koşullara ayak uydurarak, dinamik bir yapı kazanması
IV.Ulusun yaşantısını daha ileri ve çağdaş bir düzeye çıkarması
özelliklerinden hangileri inkılapçılık ilkesinin doğrudan bir sonucudur?


A) I ve II             B) III ve IV
C) II ve III          D) I ve III


7

Atatürk inkılapları, günün koşullarına göre kendini yenileyen ve sürekli gelişmeyi amaçlayan bir düşünce sistemi üzerine kurulmuştur.
Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi inkılapçılık anlayışına uygun değildir?


A) Çağdaş eğitim sistemiyle ilgili yasalar çıkarmak
B) Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak
C) Kendi ulusunu diğer uluslardan üstün görmek
D) Halka eşit bir şekilde seçme ve seçilme hakkı tanımak


8


Diyagramda “?“ işaretli alana aşağidakilerden hangisini koyabiliriz?


A) Ülke sınırlarının genişletilmesini hedeflediği
B) Ekonomik alandaki yeniliklere öncelik verdiği
C) Toplumun sürekli çağdaşlaşmasını öngördüğü
D) Milli değerlerin tamamen terk edilmesini amaçladığı


9

Cumhuriyet döneminde yapıulan inkılaplardan;
I. Beş Yıllık Sanayi Planlarının yapılması
II. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
III.Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
Atatürk ilkeleriyle ilişkisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?


          I                 II               III
A) Devletçilik    İnkılapçılık    Laiklik
B) Devletçilik    Laiklik          İnkılapçılık
C) Laiklik         İnkılapçılık    Devletçilik
D) İnkılapçılık   Devletçilik    Laiklik


10


Yukarıda boş bırakılan kutucuğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?


A) Çağdaşlaşmayı sağlamıştır.
B) Türk toplumunu doğu dünyasından uzaklaştırmıştır
C) Kişisel egemenliğe son vererek millet egemenliğini kurmuştur.
D) Türk toplumuna her yönden gelişme ve ilerleme yolunu açmıştır


11

Çağın ihtiyaçlarına cevap vermeyen her türlü kurum ya da uygulamanın kaldırılıp yeni kurum ve uygulamaların getirilmesine "inkılapçılık" adı verilir.
Buna göre Cumhuriyet Döneminde;
I. Saltanatın kaldırılması,
II. Medreselerin kapatılması
III.Ölçü ve ağırlık birimlerinin değiştirilmesi,
gibi gelişmelerden hangileri bu ilke içinde yer alır?


A) I ve II            B) I ve III
C) II ve III         D) I, II ve III


12

Atatürk'ün söylediği;
I. Ne mutlu Türküm diyene!
II. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
III.Gençler! Cumhuriyeti biz kurduk; onu geliştirecek ve koruyacak olan sizlersiniz.
bu sözler sırasıyla aşağıdaki ilkelerden hangilerinin içinde değerlendirilebilir?


           I                II                 III
A) Milliyetçilik     Laiklik         İnkılapçılık
B) Halkçılık        Devletçilik    Laiklik
C) Milliyetçilik    Halkçılık       Devletçilik
D) İnkılapçılık    Laiklik          Milliyetçilik


üst