Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Testi 1

• 1489 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Testi 1

1


Diyagramda “?“ işaretli yere hangisi gelmelidir?


A) Kore Savaşı              B) Soğuk Savaş
C) Birleşmiş Milletler      D) I. Dünya Savaşı


2

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra farklı ideolojilere sahip ABD ve SSCB, dünyayı kendi etki alanlarına almak istiyorlardı. Bu durum iki kutuplu bir dünyaya yol açtı. 1990'lı yılların başına kadar devam eden bu sürece Soğuk Savaş Dönemi adı verilmiştir.
Bu döneme "Soğuk Savaş" adının verilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?


A) ABD'nin Truman Doktrini’ni uygulaması
B) İki kutup arasında silahlanma yarışının yaşanması
C) NATO ve Varşova Paktı adıyla savunma örgütlerinin kurulması
D) Taraflar arasındaki gerginliklerin sıcak ve genel bir çatışmaya yol açmaması


3


Eşleştirme tablosunda boş yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?


A) NATO                         B) Varşova Paktı
C) Milletler Cemiyeti        D) COMECON


4

Öğretmen: II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada iki süper güç ortaya çıktı. ABD ve Sovyet Rusya. Her iki taraf da kendi ideolojilerinin etki alanını artırmak istiyorlardı. İki devlet arasındaki bu durum sıcak bir çatışmaya yol açmadı ama 1990'a kadar süren bir Soğuk Savaş Dönemi yaşandı.
Öğretmenin verdiği bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?


A) Dünyada siyasi kutupların oluştuğu
B) Türkiye'nin bu dönemde tarafsız kaldığı
C) Devletlerin sıcak çatışmaya girmekten çekindiği
D) Farklı ideolojilerin devletleri karşı karşıya getirdiği5

SSCB tehlikesine karşı Amerika, Truman Doktrini adı verilen ve Sovyetlerin tehdit ettiği ülkelere yardım politikası izledi. Bu kapsamda yapılan yardımlara da Marshall Planı denildi.
Buna göre Truman Doktrini ve Marshall Planı'nın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


A) İkinci Dünya Savaşı'nda yenilen devletleri ekonomik açıdan kalkındırmak
B) ABD'nin yeni sömürgeler elde etmesini sağlamak
C) Sovyetler Birliği'nin yayılmasını önlemek
D) Dünya barışını korumak


6

II.Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra Sovyetler Birliği, Kars ve Ardahan illerinin kendilerine verilmesini, Boğazlarda da askeri üs kurma hakkı tanınmasını istemiştir. Bunun üzer ine Türkiye, ABD ile yakınlaşmış ve ABD öncülüğünde kurulan NATO'ya üye olmuştur.
Buna göre Türkiye'nin NATO'ya katılmakla,
I. Siyasi yalnızlıktan kurtulma
II. Egemenliğini korumak için destek sağlama
III. Boğazları uluslararası bir gücün yönetimine bırakma
amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştığı söylenebilir?


A) I ve II            B) I ve III
C) II ve III         D) I, II ve III


7

Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra NATO'ya üye olmasında,
I. Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma isteği
II. Tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olması
III. Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak talep etmesi
durumlarından hangisi ya da hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?


A) Yalnız I         B) Yalnız II
C) Yalnız III      D) I ve II


8

Askerî ve siyasi bir örgüt olan NATO'nun amacı barışı sürdürmek, üyelerinin özgürlüklerini korumak, siyasi dayanışma sağlamak ve kendilerine yönelik her çeşit saldırıyı caydırmak veya geri püskürtmek için ortak savunma yapmaktır.
Buna göre NATO'nun amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?


A) Üye ülkelerin sınırlarını genişletmek
B) Üye ülkeleri saldırılara karşı korumak
C) Üye ülkeler arasında siyasi işbirliğini artırmak
D) Üye ülkeler arasında askerî işbirliğini artırmak


9

II. Dünya Savaşından sonra Sovyet Rusya’nın amacı, Kominizm rejimini yayarak dünya siyaseti üzerindeki etkinliğini artırmaktır.
Sovyet Rusya'nın Türkiye üzerindeki emelleri de göz önüne alınırsa, aşağıdakilerden hangisinde temel amaç Sovyet Rusya'nın yayılımcı politikalarını engellemeye yöneliktir?


A) Çok partili siyasal yaşama geçilmesi,
B) Kore savaşına asker gönderilmesi,
C) Birleşmiş Milletlere üye olunması
D) Türkiye'nin NATO’ya girmesi,


10


ABD ve SSCB’nin siyasi ve ekonomik politikalarına bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) ABD ve SSCB’nin yönetim şekilleri farklıdır
B) Sovyetler Birliği’nde ekonomi devletin tekelindedir
C) ABD’nin yönetimi SSCB’ye göre daha demokratiktir.
D) SSCB halkı yönetimden memnundur


11

Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye 1950 yılında saldırması üzerine, Kore savaşı çıkmıştır. ABD'nin etkisiyle BM bölgeye asker gönderme kararı almış, Türkiye'de bölgeye asker göndermiştir.
Türk dış politikasında yaşanan bu gelişmeler ile ilgili olarak;
I. Siyasi gücü azalmaktadır.
II. Dışa açılma süreci yaşamaktadır.
III. Uluslararası barışa katkıda bulunmaktadır
gibi yargılardan hangileri söylenebilir?


A) I ve II             B) I ve III
C) II ve III          D) I, II ve III


12

Türkiye Kore Savaşı'nda gösterdiği üstün başarıdan dolayı Dünya kamuoyunda saygıyla anılmış ve Birleşmiş Milletler tarafından da takdir edilmiştir.
Bu durum Türkiye'nin aşağıdaki paktlardan hangisine girmesini kolaylaştırmıştır?


A) Birleşmiş Milletler       B) NATO
C) Balkan Antantı           D) Varşova kaktı


üst