Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Testi

• 1227 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Atatürkten Sonra Türkiye Testi

1


Diyagramda “?” işaretli yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa yanlış yapılmış olur?


A) Kırsal kesimde yaşayan halkın kente doğru göç etmeye başlaması
B) Savaş nedeniyle enflasyon artması ve halkın satın alma gücünün düşmesi
C) Grev yapma hakkı gibi bazı sendikal hakların CHP tarafından kısıtlaması
D) Savaştan sonra Batı dünyasının yanında demokratik bir Türkiye görmek istemesi


2

II. Dünya Savaşı’nda, demokratik devletler yanında yer alan Türkiye devam eden süreçte Çok partili hayata geçerek demokrasi yolunda önemli bir adım atmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin gereklerinden biri olarak gösterilemez?


A) Çoğulculuk                B) Milli egemenlik
C) Tek partili meclis       D) İnsan haklarına saygı


3

Türkiye'nin Çok Partili Hayata geçiş sürecinde iç ve dış faktörler etkili olmuştur.
Buna göre aşağıdaki faktörlerden hangisi farklı bir grup içerisinde yer alır?


A) Türkiye'nin ABD ile olan ilişkilerinin gelişmesi.
B) II. Dünya Savaşının C.H.P iktidarını zayıflatması.
C) Türkiye'nin BM'nin kurucu üyeleri arasında yer alması
D) Türkiye'nin II. Dünya savaşında demokratik devletler içerisinde yer alması.


4

CHP, 1942 yılında çıkardığı Varlık Vergisi ile tüccar, emlak sahibi, büyük toprak sahiplerinden fazladan vergi almaya çalışılmıştır. Bu durum C.H.P içindeki toprak sahipleri ile C.H.P’nin yollarının ayrılmasında önemli bir etki yapmıştır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Hükümetin aldığı önlemler bazı çevrelerce olumsuz karşılanmıştır.
B) CHP'de parti içi muhalefet başlamıştır
C) CHP'de fikir ayrılıkları yaşanmıştır
D) Varlık vergisi uygulanamamıştır.5

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye Cumhuriyetinde millet egemenliği ve demokrasi yolunda ciddi adımlar atılmıştır.
Bu durumu;
I. Muhalefet partilerinin kurulması
II. Resmen çok partili hayata geçilmesi
III. Farklı görüşlerin mecliste yer alması
Yukarıdakilerden hangileri kanıtlar?


A) I ve II          B) I ve III
C) II ve III       D) I, II ve III


6

Çok partili hayatta mecliste birden fazla partiler yer almaktadır. Bunlardan yönetimde olanlara iktidar, iktidar dışındakilere de muhalefet partileri denir.
Aşağıdakilerden hangisi, tek parti yerine çok parti ile seçimlere gidilmesinin avantajlarından biri değildir?


A) Hükümeti kurmanın kolaylaşması
B) Temel hak ve özgürlüklerin savunulabilmesi
C) Farklı görüşlerin kendilerini ifade edebilmesi
D) Toplumsal sorunlara farklı açılardan bakılabilmesi


7

Celal Bayar, Adnan Menderes Refik Koraltan ve Fuat Köprülü 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti’yi kurdular
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı savunulamaz?


A) Hükümetin denetlenmesine
B) Milletvekili sayısının artmasına
C) Demokratik hayatın güçlenmesine
D) Millet egemenliğinin daha iyi sağlanmasına


8

Demokrat Partinin kurulmasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi Basın Yasası ve Dernekler Yasası'nın değiştirilmesini sağladı. Böylece dernek kurmak kolaylaşırken basın özgürlüğü de genişledi. Ülkede çok sayıda yeni gazete ve dergi çıkarılmaya başlandı.
Bu durumun ülkemizde,
I. Demokratikleşme
II. Sanayileşme
III. Temel hak ve özgürlükler
alanlarından hangisi ya da hangilerininin gelişmesini sağladığı söylenebilir?


A) I ve II            B) I ve III
C) II ve III         D) I, II ve III


9

14 Mayıs 1950’de 27 yıllık tek parti dönemini sona erdirerek, Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa serbest seçimle iktidarı kazanan parti Demokrat Parti'dir.
Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan bu gelişmeye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Tek parti düzeni 1950 yılında sona ermiştir.
B) Askeri darbe sonucu bazı partiler kapatılmıştır.
C) Demokrat Parti 3 dönem seçimleri kazanmıştır.
D) Partinin kapatılmasında ekonomik durgunluk etkilidir.


10


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?


A) Demokrat Parti seçimin galibidir.
B) Millet Partisi hiç vekil çıkartamamıştır.
C) Seçim sistemi nisbi temsil sistemidir
D) Cumhuriyet Halk Partisi aldığı oy oranından daha az milletvekili çıkarmıştır.


11

Bir seçim çevresinde çoğunluğu elde eden siyasal partinin o seçim çevresindeki milletvekillerinin tümünü almasını öngören bir seçim sistemidir. Genellikle büyük ve güçlü siyasal partilerin lehine işler.
Metinde açıklaması yapılan seçim sistemi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?


A) Nispi temsil sistemi
B) Tek dereceli seçim sistemi
C) Çift dereceli seçim sistemi
D) Çoğunlukçu seçim sistemi


12


1950 seçimlerinin demokratik olduğunu gösteren diyagram çizmemiz gerektiğinde, ”?” işaretli yere hangisi getirmemiz gerekir?


A) Çoğunlukçu seçim sisteminin olması
B) Farklı partilerin seçimlere katılması
C) Açık oy gizli sayım yapılması
D) Polislerin yetkilerinin artırılması


üst