Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Şeyh Sait İsyanı ve Kabotaj Kanunu Testi

• 1814 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Şeyh Sait İsyanı ve Kabotaj Kanunu Testi

1

1925 yılında çıkan Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyet rejimine karşı gerçekleştirilen, İngiliz destekli bir ayaklanmadır.
Buna göre;
I. Rejim karşıtlarının bulunduğu
II. Yabancı güçlerin ülke içi meselelerle ilgilendiği
III. Tek partili dönem olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II          B) I ve III
C) II ve III       D) I, II ve III


2

Musul meselesinin görüşüldüğü sırada İngilizlerin kışkırtmaları ile Şeyh Sait İsyanı çıkmıştır.
Bu isyanın İngilizler tarafından desteklenmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Halkın görüşlerini dünyaya duyurmak
B) Musul meselesinde Türkiye'yi güçsüz bırakmak
C) Türkiye'de yapılan inkılapları desteklemek
D) Türkiye'de özgür düşünce ortamını yaygınlaştırmak


3

I. TBMM'ye karşı çıkarılan isyanların sonucunda Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması.
II. Şeyh Sait Ayaklanması'nın bastırılması için Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması.
Farklı dönemlerde meydana gelmiş olmalarına rağmen, TBMM'nin iki olayı da bastırabilmek amacıyla bu şekilde kanunlar çıkarmasının ortak nedeni aşağidakilerden hangisidir?


A) Kurtuluş Savaşı 'm sonuçlandırmak
B) İstanbul Hükümeti'ni tamamen devre dışı bırakmak
C) Ülkede huzur ve güvenliği sağlamak
D) Çok partili sisteme geçmek


4

Şeyh Sait Ayaklanması ile TBMM tarafından;
I. Takrir-i Sükun Yasası çıkarılmış
II. İstiklal Mahkemeleri kurulmuş
III. Bölgesel seferberlik ilan edilmiş
IV. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır.
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?


A) Yargı yetkisinin kullanıldığına
B) Demokrasi uygulamalarının sekteye uğradığına
C) Sıkıyönetim yasaları çıkarıldığına
D) Musul’un kaybedildiğine



5

Şeyh Said İsyanı’nın,
I. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması,
II. Musul’un kaybedilmesi,
III. Yenileşmenin tam olarak anlaşılamaması
sonuçlarından hangileri, doğrudan dış unsurlar içinde yer alır?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) I ve II         D) II ve III


6

Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorununun görüşüldüğü sırada doğuda Şeyh Sait isyanı çıktı. İsyanı bastırmakla uğraşan Türkiye, İngiltere ile yaptığı 1926 Ankara Anlaşmasıyla Musul’u kaybetti.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?


A) Ülke içerisindeki gelişmelerin dış politikayı etkilediğine
B) İsyanı bastırmak için Takriri Sükun kanunun çıkarıldığının
C) Şeyh Sait İsyanının küçük bir isyan olduğunun
D) Çok partili hayatın sona erdiğinin


7

Kabotaj Kanunu ile yabancıların elindeki liman işletmeleri Türk Devleti’ne ait hale getirilmiştir.
Bu uygulama aşağıdaki gelişmelerden hangisinin devamı niteliğindedir?


A) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılmasının
B) Aşar Vergisi’nin kaldırılmasının
C) Medeni Kanunu’nun kabul edilmesinin
D) Kapitülasyonların kaldırılmasının


8

Misak-i İktisadi ve Kabotaj Kanunu çerçevesinde Cumhuriyet döneminde yabancı şirketlerin elinde bulunan denizcilik işletmeleri ve bazı işletmeler Yeni Türk Devleti tarafından satın alınmıştır.
Bu durum öncelikle hangi Atatürk ilkesi ile ilişkilendirilebilir?


A) Cumhuriyetçilik        B) Laiklik
C) Devletçilik               D) Halkçılık


9

1 Temmuz 1926'da uygulanmaya başlanan Kabotaj Kanunu'nda Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olacağı belirtilmiştir.
Kabotaj Kanunu, Osmanlı Devleti döneminde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisine karşı çıkarılmıştır?


A) Ruslara, Ortodoks halkı himaye hakkının tanınmasına
B) Azınlıklara hoşgörü ile davranılmasına
C) Azınlıklara ülke yönetimine katılma hakkı tanınmasına
D) Yabancılara tanınan ekonomik ve siyasal ayrıcalıklara


10

Yeni Türkiye Cumhuriyetinde;
- Kapitülasyonların kaldırılması
- Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kaldırılması
- Kabotaj yasasının kabul edilmesi
Bu uygulamalar ile ulaşılmak istenen ortak hedef aşağıdakilerden hangisidir?


A) Ekonomik bağımsızlığın sağlanması
B) Dış politikada barışçıl ilişkiler kurulması
C) Denizcilik sektörünün geliştirilmesi
D) Borçların taksitler halinde ödenmesi


11

Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında gemi işletme hakkı Türk Vatandaşlarına verilmiştir.
Bu durum;
I. Bağımsızlık
II. Laiklik
III.Milliyetçilik
Anlayışlarından hangisi yada hangileri ile yakından ilgilidir?


A) I ve II          B) I ve III
C) II ve III       D) I, II ve III


12

1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile birlikte, Türkiye kıyılarında deniz taşımacılığı ile limanlar arasında gemi işletme ve ticaret yapma hakkı Türk vatandaşlarına ve Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı.
Buna göre, Kabotaj Kanunu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?


A) Türk sularında Türk gemilerinin rahatça ticaret yapabileceği ortam oluşmuştur.
B) Türk bayrağı taşıyan gemilerin bu kanunda faydalanabileceği belirtilmiştir.
C) Boğazlardan yabancı gemilerin geçişi engellenmiştir.
D) Türk limanlarında ve kıyılarında millileştirme politikası izlenmiştir.


üst