Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Eylemde Çatı, Yazım Yanlışı, Paragraf, Sözcükte Anlam Testi 1

• 1142 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Eylemde Çatı, Yazım Yanlışı, Paragraf, Sözcükte Anlam Testi 1

1

I. Her gün çalışmaya gider.
II. Sabahları bu yolu takip ederek okula git.
III. Bu yol nereye gider?
IV. Böyle giderse seninle anlaşamayız.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde “gitmek” kelimesi aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?


A ) II, IV
B ) I, III
C ) I, II
D ) II, III


2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağız” kelimesi deyim içinde kullanılmamıştır?


A ) Komşular ağız ağıza vermiş ne konuşuyorlar öyle?
B ) Konunun ayrıntılarını öğrenmek için ağzımı aradı.
C ) Sınıf, yapılanlar konusunda âdeta ağız birliği etti.
D ) Bu yörede hangi ağzın kullanıldığını biliyor musun?


3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dilek” kelimesinin eş anlamlı kullanımına yer verilmiştir?


A ) Hayatla ilgili bütün istekleri gerçek oldu.
B ) Yoğun duygular yaşadık son zamanlarda.
C ) Dersin kazanımları günlük yaşamla ilintili.
D ) Olumlu düşünceler, günü iyi geçirmeni sağlar.


4

I. Yaralı yüzü ve hiç gülmeyen gözleri ona ürkütücü bir hava verirdi. (Öznel cümle)
II. Yazarın son kitabında, eski kitaplarındaki sürükleyiciliği bulamadım. (Öznel cümle)
III. Toplantının sonunda dile getirilen fikirler oldukça ilginçti. (Nesnel cümle)
IV. Roman iki perde olarak tiyatro sahnesine uyarlanmış. (Nesnel cümle)
Yukarıdaki cümlelere ait parantez içinde yapılan değerlendirmelerden hangisinde yanlışlık vardır?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV


5

Eski Türk şairleri, şiirlerinde dizeleri arka arkaya dizmişler ve okuru önemsememişlerdir. Günümüz şairleri ise okuru odak noktası almakta ve şiirlerindeki mesajlarla okuru aydınlatmaktadır. Eskileri elbette küçümsemiyorum, aksine onların günümüze temel oluşturduklarına inanıyorum. Ama yine de onların şiirinde yüzeysellik olduğunu, bu şiirlerin günümüz şiirleri yanında manasız kaldığını düşünüyorum.
Aşağıdakilerden hangisi paragraftan çıkarılabilecek yargılardan biri değildir ?


A ) Eski Türk şiirlerinde mesaj verme kaygısı yoktur.
B ) Eski Türk şiiri, günümüz şiirinin temelidir.
C ) Günümüz şiirinde okura yönelik mesajlar vardır.
D ) Günümüz şiirinde şekilden daha çok içerik önemlidir.


6

Yaşanmış ya da yaşanabilir olayları, durumları yer, zaman ve kişi unsurlarına bağlı olarak anlatan kısa yazı türüne …………… denir.
Yukarıdaki boşluğa getirilecek ifade hangisidir?


A ) Roman
B ) Masal
C ) Öykü
D ) Şiir


7

Aşağıdakilerden hangisi söyleşi türünün özelliklerinden değildir?


A ) Yazar, bir konu ile ilgili kişisel görüşlerine yer verir.
B ) Genellikle günlük sanat olayları konu edilir.
C ) İleri sürülen düşüncelerin kanıtlanması zorunludur.
D ) Samimi, içten bir ifade tarzı kullanılır.


8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


A ) Bu yılın hasadı da anbarlara kondu.
B ) İki cambaz bir ipte oynamaz, derler.
C ) Marketten aldığı meyveleri dolaba yerleştirdi.
D ) Elinde bir değnekle aniden karşımızda belirdi.


9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?


A ) Ağabeyim bardağı kırdığımı gördü mü?
B ) Kendimi takdim edeyim; Bu okulun edebiyat öğretmenlerindenim.
C ) Büroya gidecek, bu paketi sekretere vereceksin.
D ) Okullarda, yolculuklarda, kahvelerde insan içine karıştım.


10

1. Bu anıt çok eski çağlardan günümüze kadar gelmiştir.
2. Birazcık üşütmeye gelmiyor hemen hastalanıyor.
3. Bu bardakların tanesi bir liraya geldi.
4. Seni görmek için buralara geldim.
"Gelmek" kelimesi yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


11

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelimenin sesteşi vardır?


A ) Bu havalar insanı hasta eder.
B ) Çocuk topu bahçenin köşesine fırlattı.
C ) Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var.
D ) Uzun zamandır rüya görmüyor.


12

Sözcük Türleri = { Sıfat, Fiil, Edat, Bağlaç, Yüklem }
Yukarıdaki kelimelerden hangisi “Sözcük Türleri” kümesinde yer almamalıdır ?


A ) Sıfat
B ) Fiil
C ) Edat
D ) Yüklem


13

Dil, bir ulusun aynasıdır, bu aynaya baktığımızda orada kendimizin en gerçek yansımasını görürüz. Bir toplumun yaşama biçimi, dünyaya bakışı, inançları gelenek ve görenekleri diline yansır, dilinde iz bırakır, diliyle yaşar gider. Söz gelişi, Eskimolar için balığın ne denli önemli olduğunu dillerinden kolayca anlayabiliriz.
Paragrafta üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Ulusların kültürlerinin dillerine yansıdığı
B ) Dilin en önemli kültür ögesi olduğu
C ) Ulusal bilincin oluşumunda dilin önemi
D ) Toplumsal yaşayışın dilden etkilendiği


14

İnsanoğlunun ölümsüzlüğe erme tutkusu, ateşle çok yakından ilgilidir. Bir civa sülfür olan zincifrenin ateşte ısınınca civaya ve kükürde ayrılması insanoğlunu büyülemişti. Demek cisimleri değiştirme gücünde olan ateş her şeyi yapabilirdi. Nitekim, birçok söylence ateşin değiştirme gücünü göstermektedir. Örneğin, ateşte yeniden doğan Zümrüdüanka söylencesi…
Yukarıdaki paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A ) Süreklilik ve Değişim
B ) Ateş ve Ölümsüzlük
C ) Söylencelerin Doğruluğu
D ) İnsanoğlunun Tutkuları


15

Yiğitliğim elden gitti yel gibi
Damağımda tadı kaldı bal gibi
Hoyrat eli değmiş gonca gül gibi
Bozulmuş bağlara döndün mü gönül?
Bu dörtlükte hangi duygu üzerinde durulmuştur?


A ) Yaşlılığın verdiği üzüntü
B ) Yalnızlık korkusu
C ) Umutsuzluk
D ) Çocukluk özlemi


16

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zaman kavramı vurgulanmıştır?


A ) Bu sorunun çözümünü yarın okulda ona sormalısın.
B ) Yarın okulda ona bu sorunun çözümünü sormalısın.
C ) Bu sorunun çözümünü okulda ona yarın sormalısın.
D ) Yarın bu sorunun çözümünü ona okulda sormalısın.


17

“İnsanlık tarihinde bütün sanat dalları bilimden eskidir.”
Yukarıdaki cümlenin vurgusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) İnsanlık tarihinde
B ) bütün sanat dalları
C ) bilimden
D ) eskidir


18

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılı bir fiildir?


A ) Bu işler yarın konuşulacak.
B ) Araba dün akşam yıkandı.
C ) Yarın sorularını öğretmene sormalısın.
D ) Küçük çocuk günlerdir bulunamadı.


19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi çatısı bakımından farklıdır?


A ) Toplantıyı on buçukta yapacak.
B ) Sana bu konudan bahsedilmemiş.
C ) Pazardan kilolarca meyve alınmış.
D ) Arabaya saat onda binilmiş.


20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi çatısı bakımından farklıdır?


A ) Ağacın dalına bir ip bağlanmış.
B ) Küçük çocuk arabaya gizlenmiş.
C ) Sorusuna doğru cevap verilmemiş.
D ) Bu kişiler aranıyor.


21

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem birden fazla kişi tarafından karşılıklı yapılmıştır?


A ) Çocuklar bahçede gülüşüyor.
B ) Gençler bu uzun yolda koşuştular.
C ) Sabah tüm mahalleliyle selamlaştı.
D ) Ağaçtaki kuşlar ötüşüyor.


22

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişsiz çatılı bir fiildir?


A ) Odasındaki dolabı kendi düzenledi.
B ) Bilgisayarındaki dosyaları bana gönderdi.
C ) Küçük kız bir saatliğine koltuğa uzanmıştı.
D ) Gösterdiğin kitabı geçen sene okumuştum.


23

Ağustos böceği bütün yaz
Saz çalmış, türkü söylemiş.
Kara kış birden bastırınca
Şafak atmış zavallıda;
Bir şey bulamaz olmuş yiyecek:
Koca ormanda ne bir kurtçuk, ne bir sinek.
Gitmiş komşusu karıncaya:
— Aman kardeş, demiş, hâlim fena;
Bir şeycikler ver de kışı geçireyim.
Yaz gelince öderim,
Hem de faizi maiziyle;
Ağustosu geçirmem bile.
Ödemezsem böcek demeyin bana.
Karınca iyidir hoştur ama eli sıkıdır:
Can verir, mal vermez.
— Sormak ayıp olmasın ama, demiş;
Bütün yaz ne yaptınız?
— Ne mi yaptım? demiş ağustos böceği;
Gece gündüz türkü söyledim;
Fena mı ettim sizce?
— Yoo, demiş karınca, ne mutlu size;
Ama hep türkü söylemek olmaz;
Kışın da oynayın biraz
La Fontaine
Aşağıdaki üç soruyu bu metne göre cevaplayınız.

Aşağıdaki seçeneklerde metne ilişkin yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?


A ) Metnin anlatıcısı I. tekil kişidir.
B ) Metindeki olay yazın başlayıp kışın sona ermiştir.
C ) Karınca ve ağustos böceği olay kahramanlarıdır.
D ) Metindeki olay ormanda geçmektedir.


24

Yukarıdaki metnin konusu nedir?


A ) Tembelliğin zararları
B ) Arkadaşlara yardımın gerekliliği
C ) Hayvanlar arası yardımlaşma
D ) İş bölümünün önemi


25

Yukarıdaki metinde asıl anlatılmak istenen nedir?


A ) İş bölümünde her iki taraf da eşit süreyle çalışmalıdır.
B ) Her canlıya yardım etmek gereklidir.
C ) Arkadaşların bütün hataları affedilebilir.
D ) Zaman varken çalışmak kişiye fayda sağlar.


üst